X
Введіть слово для пошуку

Акт ВРП

Україна
Вища рада правосуддя
Рішення
Київ
16.09.2021
2005/0/15-21
Про визначення граничної чисельності працівників Державної судової адміністрації України

Рішенням Ради суддів України від 5 вересня 2014 року № 24 визначено граничну чисельність працівників Державної судової адміністрації України (далі – ДСА України) в кількості 634 одиниці, у тому числі її територіальних управлінь – у кількості 490 одиниць.

Відповідно до пункту 20 частини першої статті 3 Закону України від 21 грудня 2016 року № 1798-VIII «Про Вищу раду правосуддя» Вища рада правосуддя визначає за поданням Голови ДСА України граничну чисельність працівників ДСА України, у тому числі її територіальних управлінь.

ДСА України листом від 23 липня 2021 року № 8-14413/21 внесла подання до Вищої ради правосуддя з пропозицією щодо визначення граничної чисельності працівників ДСА України у кількості 649 одиниць (з урахуванням пропозиції щодо збільшення чисельності працівників ДСА України на 15 одиниць), у тому числі її територіальних управлінь – у кількості 490 одиниць.

Згідно із поданням у структурі ДСА України у складі управління інформатизації та судової статистики планується утворити новий структурний підрозділ – Центр управління проєктами Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи (на правах відділу) (далі – ЦУП ЄСІТС) – із чисельністю 6 штатних одиниць із введенням посад начальника відділу і 5 головних спеціалістів. Крім того, запропоновано збільшення чисельності працівників підрозділу внутрішнього аудиту ДСА України до 14 штатних одиниць (додатково 6 штатних одиниць до наявної граничної чисельності). Також є необхідність утворення в ДСА України окремого структурного підрозділу – відділу (сектору) мобілізаційної роботи – із чисельністю 4 штатні одиниці.

За результатами опрацювання зазначених матеріалів Вища рада правосуддя дійшла висновку про часткове задоволення подання ДСА України з огляду на таке.

Рішенням Вищої ради правосуддя від 17 серпня 2021 року № 1845/0/15-21 затверджено Положення про порядок функціонування окремих підсистем (модулів) Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи.

Законом України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» (зі змінами) ДСА України як головному розпоряднику бюджетних коштів затверджені бюджетні призначення за бюджетною програмою 0501020 «Забезпечення здійснення правосуддя місцевими, апеляційними судами та функціонування органів і установ системи правосуддя» у сумі 13 892 213,1 тис. грн за загальним фондом державного бюджету та 2 500 000,0 тис. грн за спеціальним фондом державного бюджету. При цьому кошти на видатки розвитку в Законі України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» не передбачені.

Разом із тим Міністерством фінансів України листом від 29 липня 2021 року № 04110-08-2/23829 доведено ДСА України граничні показники видатків на 2022 рік за загальним фондом державного бюджету в сумі 13 162 400,0 тис. грн, планові показники спеціального фонду державного бюджету ДСА України визначено в сумі 2 750 000 тис. грн, загальна сума коштів, передбачених на 2022 рік, становить 15 912 400,0 тис. гривень. Потреба у видатках на створення Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи (далі – ЄСІТС) у розмірі 66,7 млн грн не передбачена.

15 вересня 2021 року Кабінетом Міністрів України схвалено проєкт Закону України «Про Державний бюджет України на 2022 рік», який того ж дня зареєстровано у Верховній Раді України (реєстраційний № 6000). Із додатків № 3 та № 7 до зазначеного законопроєкту вбачається, що ДСА України як головному розпоряднику коштів державного бюджету передбачено збільшення бюджетних асигнувань загального фонду державного бюджету, зокрема на видатки розвитку в обсязі 541 669,9 тис. гривень. Вказані кошти спрямовано на потреби судів та територіальних управлінь ДСА України (щодо місцевих загальних судів).

Відповідно до пункту 8 частини першої статті 152 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» ДСА України організовує комп’ютеризацію судів для здійснення судочинства, діловодства, інформаційно-нормативного забезпечення судової діяльності та забезпечення функціонування ЄСІТС, затверджує Загальний класифікатор спеціалізацій суддів та категорій справ; забезпечує суди необхідними технічними засобами фіксування судового процесу в межах коштів, передбачених у Державному бюджеті України на фінансування відповідних судів.

Із цієї норми вбачається, що ДСА України забезпечує створення та функціонування ЄСІТС у межах коштів, передбачених на таку потребу в Державному бюджеті України.

У Державному бюджеті України на 2021 рік, а також у проєкті Закону України «Про Державний бюджет України на 2022 рік» для ДСА України як головного розпорядника бюджетних коштів на фінансування забезпечення створення ЄСІТС фінансові ресурси не передбачені. Разом із тим наразі за рахунок коштів державного бюджету забезпечується функціонування діючих підсистем ЄСІТС та підсистем, які відповідно до наказів ДСА України введені в дослідну експлуатацію.

З огляду на зазначене Вища рада правосуддя вважає, що до моменту вирішення питання повноцінного фінансування вказаного напряму видатків доцільно утворити в організаційній структурі ДСА України структурний підрозділ – ЦУП ЄСІТС – із чисельністю 3 штатні одиниці.

Крім того, у поданні ДСА України висловлене прохання щодо збільшення чисельності відділу внутрішнього аудиту ДСА України на 6 штатних одиниць, а також наведено співвідношення штатної чисельності працівників відділу внутрішнього аудиту ДСА України, яка становить 8 працівників, до кількості установ / підприємств / організацій, у яких проводяться внутрішні аудити, що становить 91 об’єкт на одного працівника.

Згідно з підпунктом 7 пункту 6 Положення про Державну судову адміністрацію України, затвердженого рішенням Вищої ради правосуддя від 17 січня 2019 року № 141/0/15-19, ДСА України відповідно до визначених завдань організовує внутрішній аудит та забезпечує його здійснення в ДСА України, її територіальних управліннях, державних підприємствах, установах і організаціях, що належать до сфери управління ДСА України.

Відповідно до пункту 3 Порядку здійснення внутрішнього аудиту та утворення підрозділів внутрішнього аудиту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 вересня 2011 року № 1001, у державному органі для здійснення внутрішнього аудиту утворюється як самостійний підрозділ – структурний підрозділ внутрішнього аудиту. За рішенням керівника державного органу підрозділи утворюються в його територіальних органах та бюджетних установах в межах штатної чисельності їх працівників.

Чисельність працівників відповідних підрозділів визначається з урахуванням: наявності (відсутності) у державному органі територіальних органів, а також підприємств, установ та організацій, які належать до сфери його управління; кількості та обсягів фінансування бюджетних програм, які виконуються розпорядниками бюджетних коштів відповідно до покладених на них функцій; кількості адміністративних послуг; кількості контрольно-наглядових функцій; кількості сфер, у яких забезпечується формування та реалізація державної політики; кількості об’єктів, щодо яких державним органом виконуються функції з управління об’єктами державної власності.

Вища рада правосуддя вважає подання в цій частині обґрунтованим, проте, враховуючи дефіцит фінансування, дійшла висновку про збільшення чисельності працівників відділу внутрішнього аудиту ДСА України на 1 штатну одиницю.

Також із подання встановлено, що наразі організаційною структурою ДСА України передбачена 1 посада головного спеціаліста з питань мобілізаційної роботи.

Відповідно до статті 19 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» організаційне забезпечення мобілізаційної підготовки Конституційного Суду України, Верховного Суду України та вищих спеціалізованих судів здійснює Кабінет Міністрів України, інших судів загальної юрисдикції – Державна судова адміністрація України.

Здійснення контролю за станом мобілізаційної підготовки та рівнем мобілізаційної готовності органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, а також підприємств, установ і організацій, для яких встановлено мобілізаційні завдання (замовлення), забезпечується керівником відповідного органу державної влади, іншого державного органу, органу місцевого самоврядування, а також підприємств, установ і організацій (частина тринадцята статті 4 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію»).

Згідно із частиною четвертою статті 5 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» структура і штати мобілізаційних підрозділів інших державних органів визначаються їх керівниками з урахуванням характеру та обсягу мобілізаційної роботи.

З огляду на вказане та з метою забезпечення безперервної мобілізаційної підготовки у судах загальної юрисдикції Вища рада правосуддя дійшла висновку про можливість введення додатково 1 штатної одиниці та, відповідно, створення сектору мобілізаційної роботи в ДСА України чисельністю 2 працівники.

Таким чином, Вища рада правосуддя, керуючись статтями 3, 30, 34 Закону України «Про Вищу раду правосуддя», пунктом 8 частини першої статті 152 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», враховуючи Закон України «Про Державний бюджет України на 2021 рік», статті 4, 5, 19 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», Положення про Державну судову адміністрацію України, затверджене рішенням Вищої ради правосуддя від 17 січня 2019 року № 141/0/15-19, Порядок здійснення внутрішнього аудиту та утворення підрозділів внутрішнього аудиту, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 28 вересня 2011 року № 1001,

 

вирішила:

 

1. Визначити граничну чисельність працівників Державної судової адміністрації України, у тому числі її територіальних управлінь, у кількості 639 одиниць.

 

2. Копію рішення надіслати Державній судовій адміністрації України.

 

 

 

В. о. Голови Вищої ради правосуддя                                                                           О.В. Маловацький