X
Введіть слово для пошуку

Акт ВРП

Україна
Вища рада правосуддя
Рішення
Київ
10.12.2019
3407/0/15-19
Про затвердження Положення про проведення конкурсу на зайняття посади члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України

7 листопада 2019 року набрав чинності Закон України від 16 жовтня 2019 року № 193-IX «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та деяких законів України щодо діяльності органів суддівського врядування» (далі – Закон № 193-IX), яким внесено зміни до законів України «Про судоустрій і статус суддів» та «Про Вищу раду правосуддя». 

Статтею 95 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» (у редакції Закону № 193-IX) визначено, що призначення на посади членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України здійснюється Вищою радою правосуддя за результатами конкурсу в порядку, передбаченому цим Законом.

Відповідно до частини другої статті 951 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» положення про конкурс затверджує Вища рада правосуддя.

Щодо змісту проекту Положення про проведення конкурсу на зайняття посади члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України проведено консультації з Радою суддів України, Національною школою суддів України та Програмою реформування сектору юстиції  «Нове правосуддя» Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).

Заслухавши Голову Вищої ради правосуддя Овсієнка Андрія Анатолійовича, керуючись статтею 34 Закону України «Про Вищу раду правосуддя» та статтями 95, 951 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», Вища рада правосуддя

 

вирішила:

 

затвердити Положення про проведення конкурсу на зайняття посади члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (додається).

 

 

Голова Вищої ради правосуддя                                                    А.А. Овсієнко

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Вищої ради правосуддя

«10» грудня 2019 року № 3407/0/15-19

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про проведення конкурсу на зайняття посади члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України

 

Розділ І. Загальні положення

 

1.1. Це Положення розроблено відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» (далі – Закон) і визначає порядок та умови проведення конкурсу на зайняття вакантної посади члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (далі – конкурс), внесення до Вищої ради правосуддя за результатами конкурсу рекомендації про призначення кандидата на посаду члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

 

1.2. Конкурс на зайняття посади члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України проводить Вища рада правосуддя на основі принципів верховенства права, публічності та політичної нейтральності, з дотриманням вимог Конституції України та законодавства України.

 

1.3. Відбір кандидата на посаду члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України  здійснюється відповідно до визначених Законом вимог до члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, за критерієм професійної компетентності, що включає професійний досвід, знання і володіння державною мовою, а також за моральними і діловими якостями, необхідними для виконання обов’язків члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

 

1.4. Конкурс проводиться з дотриманням принципу ефективного і справедливого процесу відбору з метою формування високопрофесійного складу Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, більшість членів якої мають становити судді, як державного колегіального органу суддівського врядування, який на постійній основі діє у системі правосуддя України, є відповідальним за кадрове забезпечення суддівського корпусу та за вирішення питань, пов’язаних із кар’єрою суддів.

 

1.5. Для цілей цього Положення терміни вживаються в таких значеннях:

кандидат – особа, яка має намір бути призначеною членом Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та звернулась до секретаріату Вищої ради правосуддя із заявою;

 конкурсна комісія – допоміжний орган Вищої ради правосуддя, який утворюється Вищою радою правосуддя із числа визначених Законом осіб у межах пропозицій суб’єктів формування такої комісії для проведення відбору та визначення рейтингу кандидатів;

рейтинг – список кандидатів, складений за результатами конкурсного відбору за кількісним показником набраних ними балів за принципом від більшого бала до меншого;

стаж професійної діяльності особи у сфері права – стаж роботи за спеціальністю після здобуття особою вищої юридичної освіти – здійснення протягом певного строку діяльності за спеціальністю у судах та органах системи правосуддя, органах прокуратури, в адвокатурі, нотаріаті, органах державної влади та місцевого самоврядування, підприємствах, установах, організаціях за спеціальністю, зокрема на керівних та адміністративних посадах, у разі якщо така робота чи повноваження або види діяльності органу, підприємства, установи, організації передбачали, зокрема, нормотворчість, викладацьку та наукову діяльність, правозастосування, правову допомогу, юридичне забезпечення діяльності, претензійну роботу, виконання судових рішень, юридичне представництво інтересів осіб, захист від кримінального обвинувачення;

належність до правничої професії – здійснення професійної діяльності, яка зараховується до стажу професійної діяльності у сфері права на момент подання кандидатом документів для участі у конкурсі;

 політична нейтральність  кандидата – утримання кандидата від демонстрації свого ставлення до політичних партій, демонстрації власних політичних поглядів на час участі у конкурсі на зайняття посади члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України;

відповідальна особа – структурний підрозділ або працівник секретаріату Вищої ради правосуддя, що здійснює організаційне забезпечення підготовки та проведення конкурсу на зайняття вакантної посади члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, має право доступу до відповідної службової інформації або електронного ресурсу, зокрема персональних та інших даних кандидата, займається формуванням та накопиченням відповідної інформації згідно з повноваженнями, визначеними положенням про структурний підрозділ або іншими документами;

адміністратор – особа, яка веде протокол засідання конкурсної комісії, оформляє відомості про результати конкурсу, встановлює особу кандидата тощо;

суб’єкти формування складу конкурсної комісії – Рада суддів України; міжнародні та іноземні організації, з якими Україна співпрацює у сфері запобігання та протидії корупції відповідно до міжнародних договорів України.

Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Законі.

 

1.6. Конкурс проводиться такими етапами:

1) прийняття рішення про оголошення конкурсу;

2) оприлюднення оголошення про проведення конкурсу;

3) формування конкурсної комісії;

4) приймання та оприлюднення документів кандидатів;

5) відбір конкурсною комісією кандидатів на відповідність вимогам Закону, затвердження Вищою радою правосуддя переліку за обґрунтованим рішенням конкурсної комісії та прийняття Вищою радою правосуддя рішення про проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, зазначених у переліку;

6) відбір кандидатів конкурсною комісією на відповідність кандидата критерію професійної компетентності, що включає професійний досвід, знання і володіння державною мовою, а також за моральними і діловими якостями;

7) проведення співбесід з відібраними кандидатами та визначення за результатами співбесід на підставі обґрунтованого рішення їхнього рейтингу;

8) оприлюднення рейтингу кандидатів, відібраних конкурсною комісією, за рішенням Вищої ради правосуддя; 

9) внесення конкурсною комісією до Вищої ради правосуддя обґрунтованого рішення з рекомендацією про призначення кандидата на посаду члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України;

10) розгляд Вищою радою правосуддя рекомендації конкурсної комісії  про призначення кандидата на вакантну посаду члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України згідно з рейтингом.

 

1.7. Організаційне забезпечення діяльності щодо підготовки та проведення конкурсу здійснює секретаріат Вищої ради правосуддя.

 

 

Розділ II. Оголошення конкурсу

 

2.1. Конкурс оголошується на підставі рішення Вищої ради правосуддя. Рішення про оголошення конкурсу ухвалюється на пленарному засіданні Вищої ради правосуддя.

 

2.2. У рішенні Вищої ради правосуддя визначаються дата початку і місце проведення конкурсу, порядок та строки подання пропозицій визначених Законом суб’єктів формування складу конкурсної комісії, порядок та строки подання заяв кандидатами до складу конкурсної комісії та кандидатами для участі в конкурсі, перелік документів, що додаються до заяви, та вимоги до них, прізвище, номер телефону та адреса електронної пошти відповідальної особи, інша необхідна інформація.

 

2.3. Оголошення про проведення конкурсу Вища рада правосуддя розміщує на своєму офіційному веб-сайті і веб-порталі судової влади. Повідомлення про час (дату початку) і місце проведення конкурсу публікується у газеті «Голос України» та оприлюднюється на веб-сайті Вищої ради правосуддя не пізніше ніж за 10 днів до дати початку конкурсу.

У разі дострокового припинення повноважень члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України Вища рада правосуддя упродовж десяти днів розміщує оголошення про умови та строки проведення конкурсу на офіційному веб-сайті Вищої ради правосуддя.

 

2.4. В оголошенні про проведення конкурсу зазначаються:

дата початку і місце проведення конкурсу;

порядок та строки подання пропозицій для формування складу конкурсної комісії;

порядок і строки подання кандидатами до конкурсної комісії заяв, перелік документів, що додаються до заяви, та вимоги до них;

порядок і строки подання заяви для участі у конкурсі, перелік документів, що додаються до заяви, та вимоги до них;

прізвище, номер телефону та адреса електронної пошти відповідальної особи;

інша необхідна інформація.

 

Розділ III. Склад, порядок формування і роботи та повноваження конкурсної комісії

 

3.1. Конкурсна комісія є допоміжним органом Вищої ради правосуддя, який утворюється Вищою радою правосуддя для проведення відбору та визначення рейтингу кандидатів на зайняття посади члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

 

3.2. Конкурсна комісія утворюється Вищою радою правосуддя на строк, необхідний для формування Вищою радою правосуддя складу Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, відповідно до вимог статей 95 та 95-1 Закону. 

 

3.3. Рішення про утворення конкурсної комісії та затвердження її персонального складу ухвалюється Вищою радою правосуддя відповідно до Регламенту Вищої ради правосуддя.

 

3.4. До складу конкурсної комісії входять:

1)  три особи, обрані Радою суддів України із числа її членів;

2) три особи із числа міжнародних експертів, запропонованих міжнародними та іноземними організаціями, з якими Україна співпрацює у сфері запобігання та протидії корупції відповідно до міжнародних договорів України, до складу Громадської ради міжнародних експертів, утвореної відповідно до Закону України «Про Вищий антикорупційний суд».

 

3.5. Членами конкурсної комісії можуть бути обрані:

1) із числа членів Ради суддів України – судді, які мають бездоганну ділову репутацію, високі професійні та моральні якості, стаж роботи на посаді судді не менше ніж п’ять років, не мають непогашеного дисциплінарного стягнення;

2) із числа міжнародних експертів – громадяни України чи іноземці, які мають бездоганну ділову репутацію, високі професійні та моральні якості, суспільний авторитет, досвід роботи в інших країнах не менше ніж п’ять років із здійснення процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення в суді чи здійснення судочинства у справах, пов’язаних із корупцією.

Членами конкурсної комісії із числа міжнародних експертів не можуть бути призначені особи, які є суб’єктами, на яких поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції», або які не відповідають вимогам, передбаченим частиною четвертою статті 7 Закону України «Про Вищий антикорупційний суд».

 

3.6. Рада суддів України, міжнародні та іноземні організації, які запропонували відповідних кандидатів до складу конкурсної комісії, перевіряють таких кандидатів на відповідність вимогам законодавства і цього Положення.

У разі виявлення Вищою радою правосуддя невідповідності кандидата вимогам законодавства і цього Положення Вища рада правосуддя своїм рішенням відмовляє у затвердженні такого кандидата. У такому разі відповідний суб’єкт формування конкурсної комісії пропонує кандидата, який відповідає вимогам законодавства і цього Положення, не пізніше 20 днів із дня ухвалення відповідного рішення Вищою радою правосуддя.

 

3.7. Суб’єкти формування конкурсної комісії надсилають пропозиції щодо персонального складу конкурсної комісії на електронну пошту Вищої ради правосуддя assistant@hcj.gov.ua у строк не пізніше ніж 20 днів із дня оприлюднення на веб-сайті Вищої ради правосуддя оголошення про початок конкурсу.

Кандидати до складу конкурсної комісії у такий самий строк особисто чи електронною поштою подають до Вищої ради правосуддя документи на підтвердження відповідності вимогам законодавства і цього Положення. Документи складаються державною мовою України.

 

3.8. Документи, які подаються кандидатом до складу конкурсної комісії:

1) заява про призначення членом конкурсної комісії згідно з додатком 1;

2) копія документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України чи іншої країни;

3) письмова згода на обробку персональних даних та оприлюднення копій документів згідно з додатком 2;

4) заява про відсутність обмежень щодо призначення до складу конкурсної комісії згідно з додатком 3;

5) копія диплома про вищу юридичну освіту, здобуту в Україні чи за кордоном; копії документів про науковий ступінь або наукове звання (за наявності);

6) документи, що підтверджують досвід роботи в інших країнах не менше ніж п’ять років із здійснення процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення в суді чи здійснення судочинства у справах, пов’язаних з корупцією (для міжнародних експертів);

7) копія трудової книжки або іншого документа, який підтверджує стаж роботи на посаді судді (для членів Ради суддів України);

8) довідка медичної установи про стан здоров’я;

9) копія військового квитка для військовозобов’язаних (за наявності).

Документи, складені іншою мовою, ніж державна мова України, мають бути перекладені українською мовою та засвідчені відповідно до вимог законодавства України чи міжнародних договорів, укладених із країною громадянства іноземного громадянина, який претендує бути призначеним до складу конкурсної комісії.

 

3.9. У разі надходження від міжнародних та іноземних організацій, з якими Україна співпрацює у сфері запобігання та протидії корупції відповідно до міжнародних договорів України, до складу Громадської ради міжнародних експертів, утвореної відповідно до Закону України «Про Вищий антикорупційний суд», пропозицій, які за своєю кількістю перевищують визначену Законом кількість членів конкурсної комісії із числа міжнародних експертів, питання затвердження відповідних членів вирішується на пленарному засіданні Вищої ради правосуддя.

 

3.10. Перше засідання конкурсної комісії проводиться не пізніше ніж на п’ятий день із дня затвердження Вищою радою правосуддя персонального складу такої комісії.  Засідання конкурсної комісії є повноважним, якщо у ньому бере участь більше половини загального складу конкурсної комісії, за умови, що три члени конкурсної комісії є міжнародними експертами. Рішення конкурсної комісії вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість від присутніх членів конкурсної комісії, за умови, що три особи із числа тих, які проголосували за це рішення, є міжнародними експертами.

Регламент роботи конкурсної комісії ухвалюється членами конкурсної комісії на першому засіданні та підлягає погодженню з Вищою радою правосуддя.

 

3.11. Член конкурсної комісії бере участь у її роботі особисто. У разі коли член конкурсної комісії не може бути присутнім на її засіданні, він має право брати участь у засіданні і прийнятті рішень конкурсної комісії у віддаленому режимі з використанням електронних засобів зв’язку, які унеможливлюють голосування іншою особою замість такого члена конкурсної комісії, з дотриманням вимог законодавства про захист інформації, про що зазначається у протоколі засідання конкурсної комісії.

Голосування не може відбуватися у разі відсутності під час засідання відеозв’язку з двома різними каналами зв’язку: один – для членів конкурсної комісії, інший – для забезпечення можливості члену конкурсної комісії брати участь у засіданні у віддаленому режимі. 

 

3.12. Делегування членами конкурсної комісії своїх повноважень щодо участі у засіданнях конкурсної комісії та права голосу на таких засіданнях іншим членам конкурсної комісії чи іншим особам не допускається.

 

3.13. Голова конкурсної комісії обирається на першому засіданні.

 

3.14. Діяльність конкурсної комісії ґрунтується на принципах верховенства права, публічності, безсторонності та політичної нейтральності.

 

3.15. Керівник секретаріату Вищої ради правосуддя визначає із числа працівників секретаріату особу, яка виконуватиме функції адміністратора конкурсної комісії під час проведення конкурсу на зайняття вакантних посад Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

 

3.16. Адміністратор веде протокол засідання конкурсної комісії, оформляє відомості про результати конкурсу, встановлює особу кандидата тощо.

 

3.17. Конкурсна комісія має право:

1) збирати, перевіряти та аналізувати інформацію щодо кандидатів на посаду члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України;

2) надавати Вищій раді правосуддя і запитувати у неї інформацію щодо кандидатів на посаду члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України;

3) вживати заходів щодо захисту персональних даних, інформації з обмеженим доступом, що стали відомі членам конкурсної комісії у зв’язку зі здійсненням ними своїх повноважень;

4) ухвалювати рішення, визначені цим Положенням та регламентом конкурсної комісії.

 

3.18. Члени конкурсної комісії, адміністратор, інші особи, залучені до роботи конкурсної комісії, зобов’язані не використовувати інакше ніж для виконання своїх обов’язків персональні дані та іншу інформацію, що стала їм відома у зв’язку з участю в роботі конкурсної комісії. За розголошення інформації, що стала їм відома під час та після проведення конкурсу, такі особи несуть персональну відповідальність.

Зобов’язання не розголошувати інформацію, що стала відома членам конкурсної комісії, адміністратору, іншим особам, залученим до роботи конкурсної комісії, під час та після проведення конкурсу, оформлюється у письмовому вигляді згідно з додатком 4.

 

3.19. Член конкурсної комісії зобов’язаний відмовитися від участі у зборі інформації про кандидата, розгляді питання про відповідність кандидата на посаду, якщо член конкурсної комісії перебуває чи перебував в особистих чи ділових стосунках із кандидатом та/або у разі наявності іншого конфлікту інтересів або обставин, що можуть вплинути на об’єктивність чи неупередженість під час прийняття членом конкурсної комісії рішення щодо зайняття кандидатом посади члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

 

3.20. Член конкурсної комісії не може брати участі у конкурсі.

 

3.21. Під час засідань конкурсної комісії ведеться протокол та здійснюється повне фіксування засідання технічними засобами (аудіо- та відеофіксація).

 

3.22. Діяльність конкурсної комісії припиняється за рішенням Вищої ради правосуддя.

 

3.23. Повноваження члена конкурсної комісії можуть бути припинені у разі:

1) його смерті;

2) неспроможності виконувати свої повноваження за станом здоров’я;

3) за власним бажанням;

4) у зв’язку з невиконанням чи неналежним виконанням передбачених Законом та цим Положенням обов’язків;

5) систематичної неучасті у засіданнях конкурсної комісії;

6) виявлення обґрунтованих обставин щодо його невідповідності вимогам Закону та пункту 3.5 цього Положення.

Рішення про дострокове припинення повноважень члена конкурсної комісії Вища рада правосуддя ухвалює на найближчому засіданні після виявлення обставин, що є підставою для припинення повноважень згідно із цим Положенням. У такому разі відповідний суб’єкт формування складу конкурсної комісії пропонує кандидата до складу конкурсної комісії не пізніше п’яти днів із дня ухвалення рішення Вищою радою правосуддя.

 

3.24. Усі матеріали стосовно осіб, які брали участь у конкурсі на зайняття посади члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, та інші документи конкурсної комісії після припинення її діяльності передаються на зберігання до Вищої ради правосуддя.

 

 

Розділ IV. Порядок подання та приймання заяви і документів для участі у конкурсі

 

4.1. Особа, яка відповідає визначеним Законом вимогам до члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та має намір бути призначеною членом Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, має право звернутися до секретаріату Вищої ради правосуддя із відповідною заявою.

 

4.2. Форма заяви затверджується Вищою радою правосуддя (додаток 5 до цього Положення).

 

4.3. Документи для участі у конкурсі подаються в паперовій формі кандидатом особисто з долученням електронних копій цих документів на електронному носії у форматі PDF.

 

4.4. Кандидат подає заяву про участь у конкурсі та документи, визначені частиною четвертою статті 95 Закону, а саме:

1)  автобіографію;

2) мотиваційний лист, в якому викладаються мотиви для призначення членом Вищої кваліфікаційної комісії суддів України;

3) копію документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

4) копію трудової книжки (за наявності);

5) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;

6) копії документів про освіту, вчені звання та наукові ступені;

7) довідку медичної установи про стан здоров’я кандидата з висновком щодо його придатності до роботи на посаді, пов’язаній з виконанням функцій держави;

8) копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);

9) письмову згоду на обробку персональних даних та оприлюднення копій документів, визначених цією статтею (крім копій документів, передбачених пунктами 3, 7, 8 частини четвертої статті 95 Закону), згідно з додатком 6;

10) письмову заяву про відсутність обмежень щодо членства у Вищій кваліфікаційній комісії суддів України, а також про відповідність вимогам щодо несумісності або зобов’язання виконувати вимоги щодо несумісності у разі призначення членом Вищої кваліфікаційної комісії суддів України згідно з додатком 7;

11) заяву про проведення перевірки, визначеної Законом України «Про очищення влади», згідно з додатком 8;

12) згоду на проведення спеціальної перевірки відповідно до закону згідно з додатком 9.

Документи складаються державною мовою України.

 

4.5. За достовірність поданих документів і правильність їх оформлення несе відповідальність особа, яка їх подає.

 

4.6. Прийняття відповідальною особою документів у паперовій формі для участі у конкурсі здійснюється у день їх надходження у такому порядку: перегляд документів та проведення перевірки їх комплектності; реєстрація документів; формування особової справи кандидата.

 

4.7. Секретаріат Вищої ради правосуддя приймає документи у хронологічному порядку надходження заяв та не пізніше наступного робочого дня оприлюднює отриману інформацію разом із копіями поданих документів (крім документів, передбачених пунктами 3, 7, 8 частини четвертої статті 95 Закону) на офіційному веб-сайті Вищої ради правосуддя.

 

4.8. Прийом документів завершується о 24 годині останнього дня строку, визначеного Вищою радою правосуддя для подання документів.

 

4.9. Секретаріат Вищої ради правосуддя не має права відмовити у прийнятті документів з інших підстав, ніж закінчення зазначеного строку. 

 

4.10. Кандидат має право відкликати подану заяву на будь-якому етапі конкурсу та припинити участь у конкурсі.

 

Розділ V. Проведення відбору, визначення рейтингу кандидата та
внесення
до Вищої ради правосуддя рекомендації про призначення
кандидата на посаду члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України

 

5.1. Відбір кандидата проводиться конкурсною комісією такими етапами:

1) відбір кандидатів на відповідність вимогам Закону на підставі перевірки поданих документів;

2) відбір кандидатів за критерієм професійної компетентності, що включає оцінку професійного досвіду, знань та володіння державною мовою, а також за моральними і діловими якостями;

3) проведення співбесід з відібраними кандидатами та визначення за їх результатами на підставі обґрунтованого рішення рейтингу кандидатів.

 

5.2. Комісія перевіряє документи, подані кандидатами, на відповідність вимогам Закону та ухвалює обґрунтоване рішення, яким рекомендує до затвердження Вищій раді правосуддя перелік кандидатів, які допущені до наступного етапу конкурсу. Конкурсна комісія перевіряє документи у строк, що не перевищує 10 (десять) днів із дня закінчення приймання документів секретаріатом Вищої ради правосуддя.

 

5.3. Конкурсна комісія проводить відбір кандидатів за критеріями, визначеними у пункті 1.3 Положення, у такому порядку:

1) за професійним досвідом: конкурсна комісія оцінює стаж професійної діяльності особи у сфері права, враховуючи, зокрема, такі показники: стаж здійснення правосуддя суддею; стаж адвокатської, наукової та викладацької діяльності; участь у законопроектній роботі, наявність наукових публікацій у сфері права; наявність наукового ступеня, вченого звання та професійних здобутків. Такий показник оцінюється балами від 0 до 10 за методологією, розробленою Національною школою суддів України та затвердженою Вищою радою правосуддя.

У разі набрання кандидатами однакової кількості балів за цим критерієм перевагу має кандидат, який є суддею, суддею у відставці;

2)  за знаннями: конкурсна комісія оцінює рівень знань у сфері права та державної мови шляхом проведення письмового анонімного тестування кандидатів згідно з переліком питань та методологією, розробленими Національною школою суддів України та затвердженими Вищою радою правосуддя, які забезпечуватимуть ефективне виконання такими кандидатами повноважень членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. Такий показник оцінюється балами від 0 до 50 (1 бал – за кожну правильну відповідь, за неправильну – 0 балів). Тестування проводиться протягом 60 хвилин.

У разі набрання кандидатами однакової кількості балів за цим критерієм перевагу має кандидат, який є суддею, суддею у відставці;

3) за моральними та діловими якостями: конкурсна комісія визначає рівень моральних та ділових якостей, оцінюючи: відповідність кандидата вимогам законодавства у сфері запобігання корупції; політичну нейтральність кандидата, належність його до правничої професії; дотримання норм та принципів, що визначають моральну поведінку кандидата, його відповідальність перед суспільством та наявність або відсутність фактів притягнення кандидата до відповідальності за вчинення проступків або правопорушень, які свідчать про неетичність його поведінки. Такий показник оцінюється балами від 0 до 20. Інформація, що використовується для такої оцінки, має бути отримана із законних та офіційних джерел та відповідати критерію «поза розумним сумнівом».

У разі набрання кандидатами однакової кількості балів за цим критерієм перевагу має кандидат, який є суддею, суддею у відставці.

 

5.4. Кандидат допускається до проведення співбесіди, якщо за результатами відбору за критеріями, визначеними у пунктах 1.3 і 5.3 Положення, ним отримано мінімально допустимий бал – 60. У разі якщо жоден кандидат не набрав мінімально допустимого бала, за рішенням Вищої ради правосуддя такий бал може бути знижено до рівня, що забезпечить формування повноважного складу Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.  

 

5.5. Конкурсна комісія оприлюднює на офіційному сайті Вищої ради правосуддя інформацію про кандидатів, відібраних для проходження співбесіди.

 

5.6. Конкурсна комісія проводить співбесіди з кандидатами, які успішно пройшли попередні етапи конкурсу, під час яких у кандидата уточнюється та з’ясовується інформація з метою визначення найкращого професійного досвіду, знань і якостей для виконання обов’язків члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. За результатами співбесіди конкурсна комісія оцінює кандидатів за балами від 0 до 10.

 

5.7. За результатами кожного етапу відбору, зазначеного у пунктах 5.3, 5.4 та 5.6 цього Положення, члени конкурсної комісії проставляють бали у відомості, яка передається адміністратору для формування зведеної відомості балів та оформлення протоколу конкурсної комісії з метою визначення рейтингу кандидатів.

 

5.8. Конкурсна комісія шляхом відкритого поіменного голосування формує загальний рейтинг кандидатів за формою згідно з додатком 10, відбирає на кожну вакантну посаду одного кандидата з урахуванням вимог, визначених пунктом 1.4 цього Положення, та вносить Вищій раді правосуддя обґрунтоване рішення з рекомендацією про призначення кандидата на вакантну посаду члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

Інформація про загальний рейтинг кандидатів оприлюднюється на офіційному веб-сайті Вищої ради правосуддя.

        

5.9. У разі однакової позиції за рейтингом серед кандидатів перевага надається кандидату, який є суддею, суддею у відставці. У разі однакової позиції за рейтингом серед кандидатів, які є суддями, перевага надається тому кандидату, який має більший стаж роботи на посаді судді. У разі якщо кандидати не мають стажу роботи на посаді судді або мають однаковий стаж роботи на посаді судді, перевага надається кандидату, який має більший стаж професійної діяльності у сфері права.

 

5.10. Вища рада правосуддя на пленарному засіданні у порядку, передбаченому Регламентом Вищої ради правосуддя, ухвалює рішення про призначення чи відмову у призначенні кандидата на вакантну посаду члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

 

5.11. У разі коли переможець конкурсу відмовиться від зайняття посади або йому буде відмовлено за результатами спеціальної перевірки, Вища рада правосуддя повторно визначає переможця конкурсу та ухвалює рішення про призначення на посаду члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України з переліку осіб, внесених конкурсною комісією до загального рейтингу.

 

5.12. Рішення конкурсної комісії щодо надання рекомендацій Вищій раді правосуддя можуть бути оскаржені разом із рішенням Вищої ради правосуддя, ухваленим за відповідною рекомендацією.

                  

Розділ VІ. Спеціальна перевірка

 

6.1. Рішення про проведення спеціальної перевірки стосовно кандидатів на посаду члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України на відповідність вимогам, установленим законодавством, приймає Вища рада правосуддя. Проведення спеціальної перевірки забезпечує секретаріат Вищої ради правосуддя у порядку та у строки, визначені законодавством у сфері запобігання корупції та цим Положенням.

 

6.2.   Перевірка відомостей стосовно кандидата під час проведення спеціальної перевірки проводиться шляхом:

6.2.1. направлення письмових запитів до:

1)      Національної поліції України і Державної судової адміністрації України – щодо відомостей про притягнення кандидата до кримінальної відповідальності, наявності судимості, її зняття, погашення;

2)      Міністерства юстиції України та Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку – щодо наявності в кандидата корпоративних прав;

3)      Національного агентства з питань запобігання корупції – щодо:

а)       наявності в Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, відомостей про кандидата;

б)      достовірності задекларованих відомостей, точності оцінки задекларованих активів, перевірки на наявність конфлікту інтересів та ознак незаконного збагачення, зазначених особою у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік;

4)      Міністерства охорони здоров’я України – щодо підтвердження наданої довідки медичної установи про стан здоров’я кандидата з висновком щодо його придатності до роботи на посаді, пов’язаній із виконанням функцій держави;

5)      Міністерства освіти і науки України – щодо освіти, наявності у кандидата наукового ступеня, вченого звання;

6)      Міністерства оборони України – щодо відношення кандидата до військового обов’язку (за винятком випадків персонально-якісного обліку військовозобов’язаних Служби безпеки України);

7)      до інших органів у разі потреби перевірки чи з’ясування додаткової інформації;

6.2.2. отримання інформації з автоматизованих інформаційних і довідкових систем, реєстрів та банків даних, держателем (адміністратором) яких є державні органи або органи місцевого самоврядування щодо:

1)     порушення вимог щодо несумісності, встановлених у статті 94 Закону, заборони обіймати посади, пов’язані з публічною службою, згідно з Законом України «Про очищення влади»;

2)      інших відомостей;

6.2.3. здійснення інших заходів.

 

6.3.   У разі перевірки відомостей, зазначених у підпункті 6.2.1 пункту 6.2 цього Положення, шляхом безпосереднього доступу відповідальної особи до автоматизованих інформаційних і довідкових систем, реєстрів та банків даних, держателем (адміністратором) яких є державні органи або органи місцевого самоврядування, запити до відповідних органів не надсилаються.

 

6.4.   На підставі одержаної інформації відповідальна особа готує довідку про результати проведення спеціальної перевірки.

 

6.5.   Матеріали спеціальної перевірки долучаються до особової справи кандидата.

 

Розділ VIІ. Прикінцеві положення

 

7.1. Це Положення затверджується на засіданні Вищої ради правосуддя та розміщується на офіційному веб-сайті Вищої ради правосуддя.

 

7.2. Зміни чи доповнення до Положення затверджуються у тому самому порядку, що й Положення.

 

 

Додаток 1
до Положення про проведення конкурсу
на зайняття посади члена Вищої
кваліфікаційної комісії суддів України

 

Вища рада правосуддя

кандидата до складу конкурсної комісії

________________________________
________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

 

Заява*

 

Я,____________________________________________________________________,   

(прізвище, ім’я, по батькові)

маю намір бути призначеним (ною) членом конкурсної комісії для проведення конкурсу на зайняття вакантної посади члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

У зв’язку з цим подаю:

1) копію документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України чи іншої країни, на ___ арк.;

2) письмову згоду на обробку персональних даних та оприлюднення поданих копій документів на ___ арк.;

3) заяву про відсутність обмежень щодо обрання до складу конкурсної комісії на ___ арк.;

4) копію диплома про вищу юридичну освіту, здобуту в Україні чи за кордоном; копію документів про науковий ступінь або наукове звання (за наявності) на ___ арк.;

5) документи, що підтверджують досвід роботи в інших країнах не менше ніж п’ять  років із здійснення процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення в суді чи здійснення судочинства у справах, пов’язаних  з корупцією (для міжнародних експертів) на ___ арк.;

6) довідку медичної установи про стан здоров’я на ___ арк.;

7) копію військового квитка для військовозобов’язаних  (за наявності) на ___ арк.

 

Додатки: на ___ арк.

 

«____» _____________ 20___ року    _____________          ________________                                                                                                                                                                                                                                                                                              (підпис)                  (прізвище, ініціали)

 

*за достовірність поданих документів і правильність їх оформлення несе відповідальність особа, яка їх подає

 

 

 

Додаток 2
до Положення про проведення конкурсу
на зайняття посади члена Вищої
кваліфікаційної комісії суддів України

 

                                                                      Вища рада правосуддя

кандидата до складу конкурсної комісії

___________________________

___________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

 

 

 

ЗГОДА
на обробку персональних даних та
оприлюднення копій документів

 

Я, _____________________________________________________________,

                                    (прізвище, ім’я, по батькові)

відповідно до Закону України від 1 червня 2010 року № 2297-VI «Про захист персональних даних» даю згоду Вищій раді правосуддя на обробку моїх персональних даних.

 

Даю згоду на оприлюднення поданих мною копій документів, визначених пунктом 3.8 Положення про проведення конкурсу на зайняття посади члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, крім копій документів, визначених підпунктами 2, 8, 9 пункту 3.8 Положення про проведення конкурсу на зайняття  посади члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

 

 

«____»___________ 20__ року        _____________             __________________

                                                              (підпис)                           (прізвище, ініціали)

 

 

 

Додаток 3
до Положення про проведення конкурсу
на зайняття посади члена Вищої
кваліфікаційної комісії суддів України

 

Вища рада правосуддя

кандидата до складу конкурсної комісії

____________________________

____________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

 

 

Заява

 

Підтверджую відсутність обмежень щодо призначення до складу конкурсної комісії для проведення конкурсу на зайняття посади члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

 

 

«____»___________ 20__ року       _______________        __________________

                                                                 (підпис)                    (прізвище, ініціали)                       

 

 

 

Додаток 4
до Положення про проведення конкурсу
на зайняття посади члена Вищої
кваліфікаційної комісії суддів України

 

 

ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
про нерозголошення інформації

 

 

Я, ___________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________,

                           (прізвище, ім’я, по батькові, посада)

зобов’язуюсь не розголошувати та використовувати інакше, ніж для виконання своїх обов’язків, інформацію, що стала мені відома у зв’язку з виконанням обов’язків у роботі конкурсної комісії для проведення конкурсу на зайняття посади члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, а саме: персональні дані – безстроково, іншу інформацію – протягом трьох років.

         Усвідомлюю, що в разі порушення цього зобов’язання мене може бути притягнено до відповідальності, визначеної законодавством України.

 

 

«____»___________ 20__ року    

_____________

_________________________

 

(підпис)

(ініціали, прізвище)

 

 

 

Додаток 5
до Положення про проведення конкурсу
на зайняття посади члена Вищої
кваліфікаційної комісії суддів України

 

Секретаріат Вищої ради правосуддя

 

кандидата на посаду члена
Вищої кваліфікаційної комісії суддів
України

________________________________

________________________________

________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

 

 

Заява*

 

Я,_____________________________________________________________,    

                                 (прізвище, ім’я, по батькові)

маю намір бути призначеним (ною) членом Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

У зв’язку із цим, керуючись статтею 95 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», подаю документи:

1) автобіографію на _____ арк.;

2) мотиваційний лист, в якому викладаються мотиви для призначення членом Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, на _____арк.;

3) копію документа, що посвідчує мою особу та підтверджує громадянство України, на _____арк.;

4) копію трудової книжки (за наявності)**, на _____арк.;

5) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, на _____арк.,

6) копії документів про освіту***, вчені звання та наукові ступені на _____арк.;

7) довідку медичної установи про стан мого здоров’я з висновком щодо моєї придатності до роботи на посаді, пов’язаній з виконанням функцій держави, на _____арк.;

8) копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних) на _____арк.;

9) письмову згоду на обробку персональних даних та оприлюднення копій документів, визначених статтею 95 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» (крім копій документів, передбачених пунктами 3, 7, 8 частини четвертої  статті 95 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»), на ___ арк.;

10) письмову заяву про відсутність обмежень щодо членства у Вищій кваліфікаційній комісії суддів України, а також про відповідність вимогам щодо несумісності або зобов’язання  виконувати вимоги щодо несумісності у разі призначення членом Вищої кваліфікаційної комісії суддів України на ___ арк.;

11) заяву про проведення перевірки, визначеної Законом України «Про очищення влади», на ___ арк.;

12) згоду на проведення спеціальної перевірки відповідно до закону на ___арк.

 

Додатки: на ___ арк.

 

«____» _____________ 20___ року     ______________        _______________

                                                                    (підпис)                   прізвище, ініціали)        

 

*за достовірність поданих документів і правильність їх оформлення несе відповідальність особа, яка їх подає

**або копію послужного списку у випадках, визначених законодавством

***копії документів про вищу освіту, здобуту за кордоном, разом із копіями документів, що підтверджують їх визнання в Україні

 

 

 

Додаток 6
до Положення про проведення конкурсу
на зайняття посади члена Вищої
кваліфікаційної комісії суддів України

 

                                                                     Секретаріат Вищої ради правосуддя

 

кандидата на посаду члена
Вищої кваліфікаційної комісії суддів
України

                                                      _________________________

                                                      _________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

 

 

ЗГОДА
на обробку персональних даних та
оприлюднення копій документів

 

Я, _____________________________________________________________,

                                      (прізвище, ім’я, по батькові)

відповідно до Закону України від 1 червня 2010 року № 2297-VI «Про захист персональних даних» надаю згоду секретаріату Вищої ради правосуддя на обробку моїх персональних даних та на оприлюднення поданих мною копій документів, визначених частиною четвертою статті 95 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», крім копій документів, визначених пунктами 3, 7, 8 частини четвертої статті 95 Закону України «Про судоустрій і статус суддів».

 

 

«____»___________ 20__ року        _____________             __________________

                                                                   (підпис)                    (ініціали, прізвище)

 

 

 

Додаток 7
до Положення про проведення конкурсу
на зайняття посади члена Вищої
кваліфікаційної комісії суддів України

 

Секретаріат Вищої ради правосуддя

 

кандидата на посаду члена
Вищої кваліфікаційної комісії суддів
України

____________________________

____________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

 

 

Заява

 

Підтверджую відсутність обмежень щодо членства у Вищій кваліфікаційній комісії суддів України відповідно до статті 94 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», а також про відповідність вимогам щодо несумісності або зобов’язання виконувати вимоги щодо несумісності у разі призначення мене членом Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

 

 

«____»___________ 20__ року       _______________        __________________

                                                                 (підпис)                    (прізвище, ініціали)

 

 

 

Додаток 8
до Положення про проведення конкурсу
на зайняття посади члена Вищої
кваліфікаційної комісії суддів України

 

Секретаріат Вищої ради правосуддя

 

кандидата на посаду члена
Вищої кваліфікаційної комісії суддів
України

_________________________________

_________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

 

 

ЗАЯВА
про проведення перевірки, визначеної
Законом України «Про очищення влади»

 

Я, ____________________________________________________________,

                                   (прізвище, ім’я, по батькові)

відповідно до статті 6 Закону України «Про очищення влади» повідомляю, що заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 цього Закону, не застосовуються щодо мене.

 

Надаю згоду на проходження перевірки, оприлюднення відомостей щодо себе відповідно до вимог Закону України «Про очищення влади».

 

 

«____»___________ 20__ року     _________________        __________________

                                                                (підпис)                      (прізвище, ініціали)

 

 

 

Додаток 9
До Положення про проведення
конкурсу на зайняття посади члена
Вищої кваліфікаційної комісії суддів
України

 

 

ЗГОДА
на проведення спеціальної перевірки

 

Я, _________________________________________________________________,

                                             (прізвище, ім'я та по батькові)

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________,

                                                 (дата і місце народження)

зареєстрований (зареєстрована) за адресою ______________________________

____________________________________________________________________

 

та фактично проживаю за адресою _____________________________________

___________________________________________________________________,

реєстраційний номер облікової картки платника податків*

___________________________________________________________________,

претендую на зайняття посади _________________________________________

                                                                        (найменування посади)

___________________________________________________________________

і даю згоду на проведення спеціальної перевірки відомостей щодо мене, у тому числі відомостей, поданих особисто.

____ ____________ 20__ р.                                                                  ___________________

                                                                                                                          (підпис)

* У разі відсутності реєстраційного номера облікової картки платника податків додається копія сторінки паспорта з відміткою про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта (для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті).

 

 

 

Додаток 10
до Положення про проведення конкурсу
на зайняття посади члена Вищої
кваліфікаційної комісії суддів України

 

 

ЗАГАЛЬНИЙ РЕЙТИНГ КАНДИДАТІВ

Посада_______________________________________________________________         
                                               (найменування посади (посад))

 

 

Порядковий номер

Прізвище, ім’я та по батькові кандидата

За професійним досвідом

За знаннями

За якостями

Співбесіда

Загальна кількість балів

Рейтинг*

               
               
               
               

 

Адміністратор

___________
(підпис)

_______________________
(прізвище, ім’я та по батькові)

 

___________

*Рейтинг кандидатів визначається починаючи з найвищого бала, який набрав кандидат.