X
Введіть слово для пошуку

Акт ВРП

Україна
Вища рада правосуддя
Рішення
Київ
14.01.2020
55/0/15-20
Про затвердження Методології оцінювання професійного досвіду кандидатів на зайняття посади члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України

Статтею 95 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» (у редакції Закону України від 16 жовтня 2019 року № 193-IX «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та деяких законів України щодо діяльності органів суддівського врядування») визначено, що призначення на посади членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України здійснюється Вищою радою правосуддя за результатами конкурсу в порядку, передбаченому цим Законом.

Відповідно до частини другої статті 95-1 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» (далі – Закон) положення про конкурс затверджує Вища рада правосуддя.

10 грудня 2019 року Вищою радою правосуддя затверджено Положення про проведення конкурсу на зайняття посади члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (рішення № 3407/0/15-19) (далі – Положення).

Відповідно до пункту 1.3 Положення відбір кандидата на посаду члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України здійснюється відповідно до визначених Законом вимог до члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, за критерієм професійної компетентності, що включає професійний досвід, знання і володіння державною мовою, а також за моральними і діловими якостями, необхідними для виконання обов’язків члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

Пунктом 5.1 Положення визначено, що відбір кандидата проводиться конкурсною комісією такими етапами:

1) відбір кандидатів на відповідність вимогам Закону на підставі перевірки поданих документів;

2) відбір кандидатів за критерієм професійної компетентності, що включає оцінку професійного досвіду, знань та володіння державною мовою, а також за моральними і діловими якостями;

3) проведення співбесід з відібраними кандидатами та визначення за їх результатами на підставі обґрунтованого рішення рейтингу кандидатів.

За критерієм професійного досвіду конкурсна комісія оцінює стаж професійної діяльності особи у сфері права, враховуючи, зокрема, такі показники: стаж здійснення правосуддя суддею; стаж адвокатської, наукової та викладацької діяльності; участь у законопроектній роботі, наявність наукових публікацій у сфері права; наявність наукового ступеня, вченого звання та професійних здобутків. Такий показник оцінюється балами від 0 до 10 за методологією, розробленою Національною школою суддів України та затвердженою Вищою радою правосуддя (пункт 5.3 Положення).

Національною школою суддів України розроблений проект Методології оцінювання професійного досвіду кандидатів на зайняття посади члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та листом від  26 грудня 2019 року № 16-05/3999 надісланий до Вищої ради правосуддя.  

Заслухавши Голову Вищої ради правосуддя Овсієнка Андрія Анатолійовича, керуючись статтею 34 Закону України «Про Вищу раду правосуддя» та статтями 95, 951 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», Вища рада правосуддя

 

вирішила:

 

затвердити Методологію оцінювання професійного досвіду кандидатів на зайняття посади члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (додається).

 

 

Голова Вищої ради правосуддя                                                    А.А. Овсієнко

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Вищої ради правосуддя

«14» січня 2020 року № 55/0/15-20

 

 

МЕТОДОЛОГІЯ

оцінювання професійного досвіду кандидатів на зайняття посади члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України

Розділ І. Загальні положення

1.1. Ця Методологія розроблена відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» (далі – Закон), Положення про проведення конкурсу на зайняття посади члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, затвердженого рішенням Вищої ради правосуддя від 10.12.2019 № 3407/0/15-19 (далі – Положення) і визначає процедуру оцінювання професійного досвіду кандидатів на зайняття посади члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (далі – кандидат).

1.2. Оцінювання професійного досвіду кандидатів на зайняття посади члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (далі – оцінювання професійного досвіду) полягає у визначенні конкурсною комісією стажу професійної діяльності особи у сфері права за такими показниками: стаж здійснення правосуддя суддею; стаж адвокатської, наукової та викладацької діяльності; участь у законопроектній роботі, наявність наукових публікацій у сфері права; наявність наукового ступеня, вченого звання та професійних здобутків.

1.3. Конкурсна комісія здійснює оцінювання професійного досвіду кандидатів на зайняття посади члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України за результатами дослідження документів та інформації, наданої кандидатом та/або іншими особами відповідно до законодавства України.

1.4. Для цілей цієї Методології терміни вживаються в значеннях, наведених у Законі та Положенні.

Розділ II. Показники для оцінювання професійного досвіду кандидатів на зайняття посади члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України

2.1. Оцінювання професійного досвіду кандидатів здійснюється за такими показниками:

2.1.1. стаж професійної діяльності:

2.1.1.1. загальний (стаж професійної діяльності у сфері права у судах та органах системи правосуддя, органах прокуратури, в нотаріаті, органах державної влади та місцевого самоврядування, підприємствах, установах, організаціях за спеціальністю, у разі якщо така діяльність передбачала, зокрема, нормотворчість, викладацьку та наукову діяльність, правозастосування, правову допомогу, юридичне забезпечення діяльності, претензійну роботу, виконання судових рішень, юридичне представництво інтересів осіб, захист від кримінального обвинувачення);

2.1.1.2. спеціалізований (стаж здійснення правосуддя суддею; стаж адвокатської діяльності; стаж наукової та викладацької діяльності);

2.1.2. участь у законопроектній роботі, наявність наукових публікацій у сфері права:

2.1.2.1. наявність оприлюднених наукових праць (монографій, підручників, посібників, наукових статей тощо);

2.1.2.2. опубліковані тези виступів на конференціях, семінарах, інших наукових заходах;

2.1.2.3. підтверджена інформація про участь у законопроектній роботі, зокрема з питань судоустрою, статусу суддів, органів суддівського врядування та самоврядування;

2.1.3. наявність наукового ступеня, вченого звання у сфері права;

2.1.4. наявність професійних здобутків, зокрема:

2.1.4.1. участь у суддівському, адвокатському, прокурорському самоврядуванні;

2.1.4.2. здійснення повноважень на адміністративних посадах в судах;

2.1.4.3. правозахисна діяльність, громадська правнича діяльність;

2.1.4.4. проходження підготовки та підвищення кваліфікації суддею впродовж перебування на посаді;

2.1.4.5. наукова та викладацька діяльність у Національній школі суддів України;

2.1.4.6. діяльність щодо підвищення фахового рівня, проходження стажування у сфері права;

2.1.4.7. досвід представництва в суді, органах суддівського врядування;

2.1.4.8. участь у дорадчих органах, які діють у системі судоустрою;

2.1.4.9. членство у редакційних колегіях, спеціалізованих вчених радах, атестаційних комісіях;

2.1.4.10. досвід виступів опонентом за дисертаційними дослідженнями на здобуття наукового ступеня, підготовки відгуків на автореферати, рецензій на монографії, підручники;

2.1.4.11. досвід підготовки кандидатів, докторів наук;

2.1.4.12. наявність відзнак, нагород, стипендій, звань та інших форм визнання результатів роботи і заохочень;

2.1.4.13. досвід співпраці з міжнародними організаціями, надання експертних висновків;

2.1.4.14. інша підтверджена інформація, що свідчить про професійні здобутки кандидата.

2.2. Конкурсна комісія оцінює сукупний стаж професійної діяльності кандидата.

2.3. Під час оцінювання професійного досвіду кандидатів конкурсна комісія враховує як кількісні, так і якісні (змістовні) показники, які характеризують такий досвід. Якісні (змістовні) показники професійного досвіду кандидата враховуються конкурсною комісією першочергово.

2.4. Члени конкурсної комісії не мають права давати оцінку судовим рішенням по суті, що ухвалені за участі кандидата, який має досвід здійснення правосуддя.

Розділ III. Шкалювання показників та визначення результатів оцінювання професійного досвіду кандидатів

3.1. Конкурсна комісія оцінює професійний досвід кандидатів за такою шкалою балів:

3.1.1. за стаж професійної діяльності:

3.1.1.1. за загальний стаж професійної діяльності:

- від 15 до 20 років – 1 бал;

- понад 20 років – 2 бали;

3.1.1.2. за спеціалізований стаж професійної діяльності:

- на посаді судді від 1 до 4 років – 1 бал;

- на посаді судді від 5 до 10 років – 2 бали;

- на посаді судді понад 10 років – 3 бали;

- стаж адвокатської діяльності, наукової та викладацької діяльності (як основної діяльності кандидата) незалежно від його тривалості – 1 бал;

- стаж адвокатської діяльності, наукової та викладацької діяльності (як основної діяльності кандидата) понад 5 років – 2 бали.

Максимальний бал за стаж професійної діяльності становить 5 балів.

3.1.2. за участь у законопроектній роботі, наявність наукових публікацій у сфері права:

- за участь у законопроектній роботі – 1 бал;

- за наявність наукових публікацій у сфері права – 1 бал;

3.1.3. за наявність наукового ступеня, вченого звання у сфері права – 1 бал;

3.1.4. за наявність професійних здобутків – від 0 до 2 балів.

3.2. Максимальний бал за професійний досвід кандидата становить 10 балів. Мінімальний бал – 0 балів.

У випадку отримання конкурсною комісією достовірної інформації про невідповідність кандидата вимогам Закону, про неетичну/недоброчесну поведінку кандидата, конкурсна комісія може оцінити професійний досвід такого кандидата на зайняття посади члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України в 0 балів.

3.3. Конкурсна комісія аналізує показники професійного досвіду кандидатів окремо один від одного та у сукупності. Загальне оцінювання показників відбувається за переконанням членів конкурсної комісії після аналізу показників у сукупності.

Оцінка показників професійного досвіду кандидата може здійснюватися кожним членом конкурсної комісії самостійно з подальшим обрахунком середнього арифметичного на підставі оцінок членів конкурсної комісії, які брали участь в оцінюванні кандидата.

3.4. Результати оцінювання професійного досвіду кандидатів затверджуються конкурсною комісією та передається адміністратору для формування зведеної відомості балів.

Розділ ІV. Прикінцеві положення

4.1. Ця Методологія затверджується на засіданні Вищої ради правосуддя.

4.2. Зміни чи доповнення до Методології затверджуються у тому самому порядку, що й Методологія.