X
Введіть слово для пошуку

Акт ВРП

Україна
Вища рада правосуддя
Рішення
Київ
07.02.2012
165/0/15-12
Про відмову у внесенні подання Президентові України про призначення Заворотної Оксани Леонідівни на посаду судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області

 

Вища рада юстиції у складі: Колесниченка В.М. – головуючого, Бондика В.А., Висоцького В.І., Гаврилюка М.І., Завальнюка В.В., Ізовітової Л.П., Ківалова С.В., Кобилянського М.Г., Кравченка К.Т., Отрош І.О., Портнова А.В., Сафулька С.Ф., Татькова В.І., Удовиченка О.С., Фесенка Л.І., розглянувши рекомендацію Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (далі – Комісія), викладену у рішенні від 23 листопада 2011 року № 4155/пп-11, і відповідні матеріали про призначення Заворотної О.Л. на посаду судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області, висновок секції Вищої ради юстиції з питань призначення суддів на посади та звільнення їх з посад, а також персонально кандидатуру Заворотної О.Л.,

 

в с т а н о в и л а:

Заворотна Оксана Леонідівна, громадянка України, _____ року народження, у 1996 році закінчила Національну юридичну академію України імені Ярослава Мудрого у місті Харкові. Має стаж роботи у галузі права після здобуття вищої юридичної освіти понад 3 роки, останнім часом обіймає посаду начальника юридичного відділу Головного управління Державного казначейства України у Хмельницькій області. Понад 10 років проживає в Україні, володіє державною мовою і склала кваліфікаційний іспит.

Відповідно до наданої Комісією Вищій раді юстиції довідки від 23 листопада 2011 року № 26-6076/11 щодо проведення спеціальної перевірки претендента на зайняття посади судді інформація, що перешкоджає призначенню Заворотної О.Л. на посаду судді, не отримана.

Згідно з рішенням Комісії від 23 листопада 2011 року № 4155/пп-11 за рівнем теоретичних знань та професійної підготовки, а також за своїми особистими та моральними якостями Заворотна О.Л. готова здійснювати правосуддя та може бути рекомендованою на посаду судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області.

Статтею 29 Закону України «Про Вищу раду юстиції» встановлено, що до подання Президентові України Вищою радою юстиції додається примірник реферату з питань правознавства, підготовлений кандидатом на посаду судді та рецензія на реферат. Кандидатура на посаду судді розглядається персонально після доповіді члена Вищої ради юстиції. Згідно з пунктом 1 § 1 глави 1 розділу II Регламенту Вищої ради юстиції член Вищої ради юстиції за дорученням Голови Ради здійснює рецензування реферату.

Кандидатом підготовлено реферат на тему: «Спадкування за заповітом, тлумачення і недійсність заповіту», на який членом Вищої ради юстиції надано негативну рецензію.

Рецензентом звернуто увагу на недоліки реферату, зокрема: текст реферату містить майже 100 орфографічних, синтаксичних та пунктуаційних помилок. Це свідчить про незнання Заворотною О.Л. основних правил української мови (вживання прийменників „в" та „у", виділення вставних слів, а також дієприслівникових і дієприкметникових зворотів комами, застосування русизмів тощо). Унаслідок власної неуважності автором допущені численні описки („тест" замість „текст", „провалину" і „правничу" замість „правочину"), а також прикрі саме для юриста помилки у власних назвах (Верховний Суд України, Міністерство юстиції).

Заворотною О.Л. порушено „Вимоги до оформлення реферату з питань правознавства кандидата на посаду судді". Так, при написанні реферату кандидат на посаду судді зобов'язаний робити посилання на джерела, матеріали, на ідеях і висновках яких розроблюються проблеми, завдання, питання, вивченню яких присвячена робота. Такі посилання дають змогу відшукати документи, перевірити їх достовірність, правильність цитування документа, допомагають з'ясувати його зміст, мову тексту, обсяг.

Наприклад, автор у вступі майже дослівно процитувала думки науковців Шершеневича Г.Ф. і Чельцової Н.В., однак посилання на їх праці не зробила. Аналогічним чином автор вирішила не посилатися і на інші джерела, які вона неодноразово цитує (абз. 1 арк. 6; абз. 3 арк. 16; абз. 5 арк. 18; абз. 3 арк. 21 та інші).

При рецензуванні реферату виявлено невідповідність списку використаних джерел, який складається з 30 пунктів, фактичним посиланням на ці джерела в тексті (всього 15). Таким чином, відсутні посилання на половину нібито використаних кандидатом джерел.

Вивчення змісту реферату кандидата на посаду судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Заворотної О.Л. надає підстави констатувати, що автор скопіювала чужі твори, оприлюднивши їх під своїм іменем. Незначну частину чужих робіт вона перефразувала без належно оформленого посилання на оригінальних авторів та представила запозичені у інших людей аргументи без цитування джерел.

Наприклад, першу частину вступу Заворотна О.Л. дослівно списала з автореферату дисертації на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук Заіки Ю.О., створеного у 2007 році (www.Iib.ua-ru.net/dise/cont/349280.html), другу запозичила з творів російських науковців Г.Ф. Шершеневича та Н.В. Чельцової, „забувши" зробити посилання на відповідні джерела.

Основну частину реферату (частково - майже дослівно, частково - з незначними переробленнями тексту) списано з курсової роботи студентки Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника (група ПР-22) Кіцули Ю.С., виконаної у 2006 році (роботу розміщено на інтернет-ресурсі libraiyav-fr.net).

Енциклопедичні видання розцінюють дії Заворотної О.Л. як плагіат.

Таким чином, реферат кандидата на посаду судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Заворотної О.Л. не відповідає положенням, які встановлені вимогами до оформлення реферату з питань правознавства кандидата на посаду судді, затвердженими рішенням Вищої ради юстиції від 18 жовтня 2011 року №795-1/0/15-11. Допущені помилки свідчать про недостатнє володіння кандидатом обраною темою та несумлінність під час підготовки реферату.

На засіданні секції Вищої ради юстиції кандидат не змогла підтвердити належний рівень володіння питаннями обраної теми реферату.

Відповідно до Європейської Хартії про статус суддів від 10 липня 1998 року за основу добору кандидатів на посаду судді береться їх здібність вільно і неупереджено оцінювати справи, що передаються на їхній розгляд. Монреальська універсальна декларація про незалежність правосуддя (Перша світова конференція по незалежності правосуддя, Монреаль, 1983 рік) встановлює, що кандидати на посаду судді повинні бути чесними та здібними особами, які мають добру підготовку з права. Згідно з Основними принципами щодо незалежності правосуддя (схвалені резолюціями 40/32 та 40/ 146 Генеральної Асамблеї ООН від 12 листопада 1985 року та 13 грудня 1985 року) особи, відібрані для судових посад, повинні мати високі моральні якості і здібності, а також відповідну добору кваліфікацію в галузі права.

За результатами персонального розгляду кандидатури Заворотної О.Л. на посаду судді та з огляду на наведені обставини, Вища рада юстиції дійшла висновку про відсутність у кандидата необхідних здібностей до суддівської роботи.

Вища рада юстиції відповідно до статті 1 вказаного Закону є колегіальним, незалежним органом, відповідальним за формування високопрофесійного суддівського корпусу, здатного кваліфіковано, сумлінно та неупереджено здійснювати правосуддя на професійній основі.

Конституційний Суд України у рішенні від 21 червня 2011 року №7-рп/2011 (справа про повноваження державних органів у сфері судоустрою) вказав, що надходження до Вищої ради юстиції рекомендації Вищої кваліфікаційної комісії суддів України не є безумовною підставою для прийняття Вищою радою юстиції рішення про внесення подання про призначення суддею відповідного кандидата на посаду судді. Вища рада юстиції здійснює перевірку даних, які встановлюються під час складення кандидатом на посаду судді кваліфікаційного іспиту. За результатами перевірки, незважаючи на наявність рекомендації Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Вища рада юстиції може і не погодитися з таким рішенням.

На підставі викладеного, Вища рада юстиції, керуючись статтями 127, 131 Конституції України, статтями 66, 71 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», статтями 3, 27, 29 Закону України «Про Вищу раду юстиції», пунктом 7 §3 глави 2 розділу І, §1 глави 1 розділу ІІ Регламенту Вищої ради юстиції

 

в и р і ш и л а :

відмовити у внесенні подання Президентові України про призначення Заворотної Оксани Леонідівни на посаду судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області.

 

Голова Вищої ради юстиції                                                                                                                                   В.М. Колесниченко

 

Примітки: 

ВИЩА РАДА ЮСТИЦІЇ