X
Введіть слово для пошуку

Акт ВРП

Україна
Вища рада правосуддя
Рішення
Київ
21.07.2020
2216/0/15-20
Про затвердження Змін до Регламенту Вищої ради правосуддя

Відповідно до статті 131 Конституції України в Україні діє Вища рада правосуддя, яка здійснює повноваження, визначені цією статтею Конституції та статтею 3 Закону України «Про Вищу раду правосуддя».

Згідно із частиною другою статті 2 Закону України «Про Вищу раду правосуддя» Вища рада правосуддя затверджує Регламент Вищої ради правосуддя, положення якого регулюють процедурні питання здійснення нею повноважень.

Рішенням Вищої ради правосуддя від 24 січня 2017 року № 52/0/15-17 затверджено Регламент Вищої ради правосуддя.

Відповідно до пункту 24.6 Регламенту Вищої ради правосуддя зміни чи доповнення до Регламенту Вищої ради правосуддя затверджуються у порядку, визначеному пунктами 24.1–24.3 цього Регламенту. 

Вища рада правосуддя, заслухавши члена Вищої ради правосуддя Краснощокову Н.С., у зв’язку з необхідністю врегулювання деяких процедурних питань, керуючись статтею 131 Конституції України, статтями 3, 34 Закону України «Про Вищу раду правосуддя», пунктом 24.6 Регламенту Вищої ради правосуддя,

 

вирішила:

 

затвердити Зміни до Регламенту Вищої ради правосуддя, що додаються.

 

 

Голова Вищої ради правосуддя                                                А.А. Овсієнко

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Вищої ради правосуддя

21 липня 2020 року № 2216/0/15-20

 

 

Зміни

до Регламенту Вищої ради правосуддя

 

1. У главі 5 пункт 5.3 доповнити абзацом другим такого змісту:

«Рішення, ухвалені за результатами розгляду питання у закритому засіданні Ради чи Дисциплінарної палати, оприлюднюються на офіційному вебсайті Ради з виключенням інформації, яка підлягає захисту від розголошення.».

 

2. Абзац другий пункту 6.7 глави 6 викласти у такій редакції: «Витяг із протоколу засідання засвідчує уповноважена особа секретаріату Ради.».

 

3. Доповнити главу 10 підглавою такого змісту:

«Особливості ухвалення Вищою радою правосуддя рішення щодо внесення Президентові України подання про призначення на посаду судді у період відсутності повноважного складу Вищої кваліфікаційної комісії суддів України відповідно до Закону України від 4 червня 2020 року № 679-ІХ «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» щодо відрядження суддів та врегулювання інших питань забезпечення функціонування системи правосуддя в період відсутності повноважного складу Вищої кваліфікаційної комісії суддів України» (далі – Закон № 679-ІХ)

10.11. У період відсутності повноважного складу Вищої кваліфікаційної комісії суддів України Рада ухвалює без її рекомендації рішення про внесення Президентові України подання про призначення на посаду судді:

а) якому гарантовано право на переведення відповідно до Закону України «Про забезпечення прав  і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» до суду, визначеного в рекомендації Вищої кваліфікаційної комісії суддів України про переведення, у разі закінчення у такого судді п’ятирічного строку повноважень, якщо до набрання чинності Законом № 679-ІХ такий суддя пройшов кваліфікаційне оцінювання в порядку, передбаченому законом;

б) повноваження якого припинилися у зв’язку із закінченням строку, на який його було призначено, якщо до набрання чинності Законом № 679-ІХ колегією Вищої кваліфікаційної комісії суддів України було визнано суддю таким, що відповідає займаній посаді.

Відповідно до Закону № 679-ІХ Рада розглядає заяву судді у відставці щодо внесення Президенту України подання про призначення на посаду судді до суду тієї самої спеціалізації та не вищого рівня (крім Верховного Суду), якщо до набрання чинності цим Законом такий суддя пройшов кваліфікаційне оцінювання в порядку, передбаченому законом.

10.12. Ухвалення рішень про внесення подання Президентові України про призначення судді на посаду, зазначених у підпунктах а) та б) пункту 10.11 Регламенту, здійснюється Радою на підставі рішення колегії Вищої кваліфікаційної комісії суддів України за результатами кваліфікаційного оцінювання про відповідність займаній посаді.

10.13. Попередній розгляд питання про внесення Президентові України подання про призначення на посаду судді здійснює доповідач, визначений автоматизованою системою розподілу справ, який витребовує з Вищої кваліфікаційної комісії суддів України суддівське досьє та здійснює інші заходи з метою отримання необхідних документів, а також готує висновок, який передає до відповідного структурного підрозділу секретаріату Ради для формування порядку денного Ради.

10.14. Розгляд Радою питання про внесення Президентові України подання про призначення на посаду судді здійснюється відповідно до статті 36 Закону з додержанням положень цієї глави.».

 

4. У главі 12:

1) пункт 12.7 доповнити абзацом другим такого змісту:

«Доповідач не бере участі у голосуванні під час постановлення ухвали. Ухвала Дисциплінарної палати викладається у письмовій формі, підписується членами Дисциплінарної палати, які брали участь у її постановленні.»;

 

2) в абзаці першому пункту 12.11 замінити слова «ухвалює рішення» словами «постановляє ухвалу»;

 

3) пункт 12.11 доповнити абзацом другим такого змісту:

«Доповідач не бере участі у голосуванні під час постановлення ухвали. Ухвала Дисциплінарної палати викладається у письмовій формі, підписується членами Дисциплінарної палати, які брали участь у її постановленні.»;

 

4) у пункті 12.26 абзац перший викласти у такій редакції:

«12.26. У разі неможливості з поважних причин взяти участь у засіданні Дисциплінарної палати суддя може заявити клопотання про відкладення розгляду дисциплінарної справи. Повторна неявка судді на засідання незалежно від причин не перешкоджає розгляду дисциплінарної справи за його відсутності.»;

 

5) пункт 12.36 доповнити абзацом четвертим такого змісту:

«Рішення Дисциплінарної палати викладається у письмовій формі, підписується членами Дисциплінарної палати, які брали участь у його ухваленні.».

 

5. У главі 13:

1) пункт 13.11 після абзацу першого доповнити абзацом такого змісту:

«Рішення Ради викладається у письмовій формі, підписується членами Ради, які брали участь у його ухваленні.».

 

6. У главі 14:

1) пункт 14.13 після абзацу першого доповнити абзацом такого змісту:

«Рішення Ради викладається у письмовій формі, підписується членами Ради, які брали участь у його ухваленні.».

 

7. У главі 15:

1) пункт 15.3 після абзацу другого доповнити абзацом такого змісту:

«При вирішенні питання про звільнення судді з посади у зв’язку з поданням заяви про відставку стаж роботи на посаді судді обраховується з дати призначення (обрання) судді на посаду по дату його звернення до Ради із заявою.»;

 

2) доповнити пунктом 15.12 такого змісту:

«15.12. За результатами розгляду питання про звільнення судді з посади за загальними обставинами ухвалюється рішення Ради, яке викладається у письмовій формі, підписується головуючим на засіданні одноособово.».

 

7. У главі 17:

1) у пункті 17.3 абзац другий виключити;

 

2) абзац перший пункту 17.6 після слів «частини шостої статті 126» доповнити словами та цифрами «, підпунктом 4 пункту 161 розділу XV «Перехідні положення»» та після слів «ухвалює вмотивоване рішення» доповнити словами «, яке викладається у письмовій формі, підписується усіма членами Вищої ради правосуддя, що брали участь у його ухваленні.»;

 

3)  пункт 17.6 доповнити абзацом третім такого змісту:

«Якщо суддя звільнений з посади або його повноваження припинені на момент розгляду Радою питання про його звільнення з підстав, визначених пунктами 2, 3, 5 та 6 частини шостої статті 126, підпунктом 4 пункту 161 розділу XV «Перехідні положення» Конституції України, питання про звільнення такого судді залишається без розгляду, про що постановляється ухвала. Ухвала викладається у письмовій формі, підписується головуючим на засіданні одноособово.».

 

8. У главі 19:

1) пункт 19.13 після абзацу третього доповнити абзацом такого змісту:

«Рішення Ради викладається у письмовій формі, підписується членами Ради, які брали участь у його ухваленні.»;

2) пункт 19.24 доповнити абзацом другим такого змісту:

«За результатами розгляду клопотання ухвалюється рішення Ради, яке викладається у письмовій формі, підписується членами Ради, які брали участь у його ухваленні.».

 

9. У главі 21:

1) пункт 21.2  викласти у такій редакції:

«21.2. Рада розглядає питання про переведення судді, відрядження судді як тимчасове переведення, продовження строку відрядження або дострокове закінчення відрядження в порядку, визначеному статтями 55, 82 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», статтями 70, 71 Закону, Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» щодо відрядження суддів та врегулювання інших питань забезпечення функціонування системи правосуддя в період відсутності повноважного складу Вищої кваліфікаційної комісії суддів України».»;

 

2) у пункті 21.3 після слів «рівня і спеціалізації» доповнити словами «, йому може бути продовжено строк відрядження або достроково закінчене відрядження»;

 

3) у пункті 21.4 після слів «з одного суду до іншого» доповнити словами «, відрядження судді як тимчасове переведення»;

 

4) пункт 21.4 доповнити абзацами другим та третім такого змісту:

«Питання про дострокове закінчення відрядження судді має бути розглянуто Радою

У період відсутності повноважного складу Вищої кваліфікаційної комісії суддів України переведення судді відповідно до Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» має бути розглянуто Радою з дня надходження повідомлення Державної судової адміністрації України або заяви судді.».;

 

5) у пункті 21.5 абзац третій викласти у такій редакції:

«Розгляд питання про переведення судді з одного суду до іншого, відрядження судді як тимчасове переведення, дострокове закінчення відрядження у засіданні Ради починається з оголошення доповідачем, визначеним автоматизованою системою розподілу справ, рекомендації Вищої кваліфікаційної комісії суддів України чи подання Дисциплінарної палати, а розгляд питання про продовження строку відрядження – з оголошення повідомлення Державної судової адміністрації України.»;

 

6) пункт 21.5 після абзацу третього доповнити абзацом такого змісту:

«У період відсутності повноважного складу Вищої кваліфікаційної комісії суддів України розгляд питання про переведення судді відповідно до Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» у засіданні Ради починається з оголошення доповідачем, визначеним автоматизованою системою розподілу справ, повідомлення Державної судової адміністрації України абозаяви судді та встановлених обставин щодо можливості його переведення.»;

 

7) у пункті 21.6. після слів «з одного суду до іншого» доповнити словами «, відрядження як тимчасове переведення судді, продовження строку відрядження, дострокове закінчення відрядження судді»;

 

8) пункт 21.6 доповнити абзацом другим такого змісту:

«Рішення за результатами розгляду питання про переведення судді з одного суду до іншого викладається у письмовій формі, підписується усіма членами Вищої ради правосуддя, які брали участь у його ухваленні.

Рішення за результатами розгляду питання про відрядження судді, продовження строку відрядження, дострокове закінчення  відрядження підписується головуючим у засіданні одноособово.»;

 

9) абзац перший пункту 21.7 викласти у такій редакції:

«Якщо на час розгляду Радою рекомендації Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, подання Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя, повідомлення Державної судової адміністрації України чи заяви судді суддя звільнений з посади або його повноваження припинені, доповідач, визначений автоматизованою системою розподілу справ,  ухвалою залишає їх без розгляду.»;

 

10) пункт 21.7 після абзацу першого доповнити абзацом такого змісту:

«Якщо на час розгляду Радою повідомлення Державної судової адміністрації України про переведення судді абозаяви судді про переведення відповідно до Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» (у період відсутності повноважного складу Вищої кваліфікаційної комісії суддів України)суддя звільнений з посади або його повноваження припинені, доповідач, визначений автоматизованою системою розподілу справ,ухвалою залишає таке повідомлення/заяву без розгляду.»;

 

11) доповнити главу 21 підглавою такого змісту:

«Особливості ухвалення Вищою радою правосуддя рішення щодо відрядження судді до іншого суду того самого рівня і спеціалізації,  дострокового закінчення відрядження судді, переведення судді  у період відсутності повноважного складу Вищої кваліфікаційної комісії суддів України відповідно до Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» щодо відрядження суддів та врегулювання інших питань забезпечення функціонування системи правосуддя в період відсутності повноважного складу Вищої кваліфікаційної комісії суддів України»

21.9. У період відсутності повноважного складу Вищої кваліфікаційної комісії суддів України Рада ухвалює без її рекомендації чи подання рішення про:

а) відрядження суді до іншого суду того самого рівня і спеціалізації;

б) дострокове закінчення відрядження судді;

в) переведення судді відповідно до Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України».

21.10. Ухвалення рішень щодо відрядження судді, зазначених у підпунктах а) та б) пункту 21.9, здійснюється Радою на підставі повідомлення Державної судової адміністрації України.

Ухвалення рішення щодо переведення судді, зазначеного у підпункті в) пункту 21.9, здійснюється Радою на підставі повідомлення Державної судової адміністрації України або заяви судді.

21.11. Розгляд питання про переведення судді або відрядження судді як тимчасове переведення здійснюється Вищою радою правосуддя протягом розумного строку із дня одержання повідомлення Державної судової адміністрації України.

Розгляд питання про дострокове закінчення відрядження судді здійснюється Вищою радою правосуддя протягом тридцяти днів із дня одержання повідомлення Державної судової адміністрації України.

21.12. Попередній розгляд повідомлення Державної судової адміністрації України про необхідність відрядження судді (суддів) здійснює доповідач, визначений автоматизованою системою розподілу справ, у порядку, затвердженому Радою, за поданням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, погодженим із Державною судовою адміністрацією України.

21.13. За результатами розгляду повідомлення Державної судової адміністрації України про необхідність відрядження судді (суддів) Рада приймає рішення щодо початку процедури відрядження судді (суддів).

21.14. Попередній розгляд матеріалів про відрядження судді, продовження строку відрядження судді, дострокове закінчення відрядження або переведення судді здійснює доповідач, визначений автоматизованою системою розподілу справ, який під час розгляду витребовує з Вищої кваліфікаційної комісії суддів України суддівське досьє, здійснює інші заходи з метою отримання необхідних документів та відомостей для з’ясування можливості відрядження судді, дострокового закінчення відрядження, переведення судді, а також готує висновок, який передає до відповідного структурного підрозділу секретаріату Ради для формування порядку денного Ради.

21.15. Розгляд Радою питання про відрядження судді, продовження строку відрядження судді, дострокове закінчення відрядження або переведення судді здійснюється відповідно до статей 55, 82 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», статей 70, 71 Закону з додержанням положень цієї глави.».

10. Доповнити Регламент главою 234 такого змісту:

«Глава 234. Порядок розгляду Вищою радою правосуддя звітів про діяльність Державної судової адміністрації України та Служби судової охорони

234.1. Голова Державної судової адміністрації України та Голова Служби судової охорони щорічно до 15 березня року, що наступає за звітним, подають до Ради письмовий звіт щодо діяльності відповідного органу у звітному році (далі – Звіт).

234.2. Вища рада правосуддя може ініціювати заслуховування Звіту в інший строк, про що керівник відповідного органу повідомляється не пізніш як за 30 днів до визначеної Головою Ради дати заслуховування Звіту.

234.3. У Звіті Голови Державної судової адміністрації України (далі – ДСА України) відображається виконання ДСА України повноважень щодо:

визначення кількості суддів у судах;

підготовки бюджетного запиту в частині належного фінансування місцевих та апеляційних судів та представлення судів у відносинах із Кабінетом Міністрів України та Верховною Радою України під час підготовки проекту закону про Державний бюджет України на відповідний рік;

розробки нормативів кадрового, фінансового, матеріально-технічного забезпечення судів;

організації роботи з ведення судової статистики;

забезпечення функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи;

забезпечення належних умов діяльності судів;

діяльності Вищої кваліфікаційної комісії суддів України в частині надання інформації про кількість посад суддів у судах, у тому числі вакантних; про добір кандидатів для призначення на посаду судді; про кваліфікаційне оцінювання суддів; про наповнення суддівського досьє, досьє кандидата на посаду судді;

діяльності Національної школи суддів України в частині надання інформації про забезпечення підготовки висококваліфікованих кадрів для системи правосуддя.

У звіті Голови Служби судової охорони (далі – Служби) відображається структурна, функціональна побудова та стан укомплектування органів та підрозділів Служби, а також виконання Службою повноважень щодо:

стану забезпечення охороною об’єктів органів та установ системи правосуддя;

організації навчання й підвищення кваліфікації співробітників Служби;

стану забезпечення будівель, приміщень судів та установ системи правосуддя необхідною кількістю сучасних систем (засобів) технічної, інженерно-технічної охорони.

234.4. Письмовий звіт має містити результати всебічного аналізу виконання повноважень з об’єктивною оцінкою стану справ і підсумків діяльності (реалізації положень законодавства, виконання завдань, надання пропозицій щодо вдосконалення організації роботи органу тощо); у разі невиконання повноважень ­­– причини їх виникнення та заходи, що вживаються для виправлення становища. До звіту можуть додаватися інформаційно-довідкові матеріали.

234.5. Відповідальний структурний підрозділ Вищої ради правосуддя за результатами опрацювання звіту протягом 30 днів готує та подає Голові Ради проект рішення Ради разом із інформаційно-аналітичними матеріалами.

234.6. На засідання Ради обов’язково запрошуються Голова ДСА України та Голова Служби. Також можуть бути запрошені керівники інших органів та установ системи правосуддя.

234.7. Звіт розглядається Радою на засіданні у пленарному складі після доповіді Голови Вищої ради правосуддя або за його дорученням члена Вищої ради правосуддя. 

234.8. За результатами розгляду звіту в порядку, визначеному пунктом 9.4 Регламенту, Радою може бути прийняте одне з таких рішень:

відхилити звіт та визнати діяльність відповідного органу незадовільною;

взяти до відома звіт з рекомендаціями щодо конкретних напрямів діяльності органу (за наявності).

234.9. Рада за результатами розгляду звіту може прийняти рішення про заохочення Голови ДСА України чи про порушення стосовно нього дисциплінарного провадження.

234.10. Копія рішення про порушення стосовно Голови ДСА України дисциплінарного провадження надсилається Комісії з питань вищого корпусу державної служби в системі правосуддя для здійснення дисциплінарного провадження.».