X
Введіть слово для пошуку

Акт ВРП

Україна
Вища рада правосуддя
Рішення
Київ
02.09.2021
1935/0/15-21
Про внесення змін до Антикорупційної програми Вищої ради правосуддя на 2021 рік

 

Антикорупційна програма Вищої ради правосуддя на 2021 рік (далі – Антикорупційна програма ВРП) затверджена рішенням Вищої ради правосуддя від 1 липня 2021 року № 1445/0/15-21, надіслана на погодження до Національного агентства з питань запобігання корупції (далі – НАЗК).

Наказом НАЗК від 28 липня 2021 року № 460/21 відмовлено у погодженні Антикорупційної програми ВРП на підставі обґрунтувань, зазначених у додатку до цього наказу (вх. № 6992/0/8-21 від 2 серпня 2021 року).

З огляду на обґрунтування, наведені у додатку до наказу, виникла необхідність у внесенні змін до Антикорупційної програми ВРП та здійсненні додаткової оцінки корупційних ризиків у діяльності Вищої ради правосуддя, ідентифікованих НАЗК.

Вищою радою правосуддя 5 серпня 2021 року ухвалено рішення № 1802/015-21 «Про організацію проведення додаткової оцінки корупційних ризиків у діяльності Вищої ради правосуддя».

12 серпня 2021 року головою комісії з оцінки з оцінки корупційних ризиків у діяльності Вищої ради правосуддя (далі – комісія) затверджено робочий план оцінки корупційних ризиків у діяльності Вищої ради правосуддя на 2021– 2025 роки.

Відповідно до Положення та робочого плану комісією проведена ідентифікація корупційних ризиків шляхом дослідження (аналізу) зовнішнього та внутрішнього середовища Вищої ради правосуддя на предмет виявлення чинників корупційних ризиків у нормативно-правових актах і організаційно-управлінській діяльності Ради. За результатами ідентифікації корупційних ризиків здійснено їх формальне визначення, яке включає проаналізовані функції, повноваження Вищої ради правосуддя, конкретні напрями діяльності структурних підрозділів, наявні заходи контролю та опис корупційного ризику.

Під час проведення оцінки корупційних ризиків проаналізовано закони України «Про Вищу раду правосуддя», «Про судоустрій і статус суддів», «Про запобігання корупції», «Про державну службу» та відповідні підзаконні акти.

За результатами додаткової оцінки комісією прийнято рішення від 25 серпня 2021 року та запропоновано Вищій раді правосуддя внести зміни до Звіту за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Вищої ради правосуддя в частині опису ідентифікованих корупційних ризиків у діяльності Вищої ради правосуддя, чинників корупційних ризиків та можливих наслідків корупційних правопорушень чи правопорушень, пов’язаних із корупцією, та пропозицій щодо заходів з усунення (зменшення) рівня виявлених корупційних ризиків, які наведені у таблиці оцінених корупційних ризиків у діяльності Вищої ради правосуддя та заходів щодо їх усунення, шляхом викладення додатків до Звіту в новій редакції з урахуванням зауважень, висловлених НАЗК.

28 серпня 2021 року на офіційному вебсайті Вищої ради правосуддя оприлюднено доопрацьований проєкт Антикорупційної програми Вищої ради правосуддя на 2021–2025 роки.

Рішенням Вищої ради правосуддя від 31 серпня 2021 року № 1916/0/15-21 було внесено зміни до Звіту за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Вищої ради правосуддя, затвердженого рішенням Вищої ради правосуддя від 18 лютого 2021 року № 403/0/15-21, та викладено його у новій редакції.

1 вересня 2021 року комісія з розробки Антикорупційної програми Вищої ради правосуддя запропонувала Вищій раді правосуддя внести зміни до Антикорупційної програми, затвердженої рішенням Вищої ради правосуддя від 1 липня 2021 року № 1445/0/15-21, виклавши її в новій редакції.

Частиною першою статті 19 Закону України «Про запобігання корупції» визначено, що антикорупційні програми та зміни до них підлягають погодженню Національним агентством з питань запобігання корупції у визначеному ним порядку.

З огляду на викладене Вища рада правосуддя, керуючись статтею 19 Закону України «Про запобігання корупції», статтями 30, 34 Закону України «Про Вищу раду правосуддя»,

 

вирішила:

 

1. Внести зміни до Антикорупційної програми Вищої ради правосуддя, затвердженої рішенням Вищої ради правосуддя від 1 липня 2021 року № 1445/0/15-21, виклавши її в новій редакції (додається).

2. Надіслати Антикорупційну програму Вищої ради правосуддя на 2021– 2025 роки на погодження до Національного агентства з питань запобігання корупції.

 

В. о. Голови Вищої ради правосуддя                                                                     О.В. Маловацький

 

 

 

                                                                                                                                                                                                    ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                                                                                                                    Рішення Вищої ради правосуддя

                                                                                                                                                                                                    1 липня 2021 року № 1445/0/15-21

                                                                                                                                                                                                    (у редакції рішення Вищої ради правосуддя

                                                                                                                                                                                                     від «2» вересня 2021 року № 1935/0/15-21)

 

                                                                                                                                                                                                      ПОГОДЖЕНО

                                                                                                                                                                                                      Рішення Національного агентства з

                                                                                                                                                                                                       питань запобігання корупції

                                                                                                                                                                                                        _______________ № ______________

 

 

 

 

АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОГРАМА

ВИЩОЇ РАДИ ПРАВОСУДДЯ

на 2021–2025 роки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київ 2021

 

1. Засади загальної відомчої політики Вищої ради правосуддя щодо запобігання і протидії корупції

 

Антикорупційну програму Вищої ради правосуддя на 2021–2025 роки (далі – антикорупційна програма) розроблено на виконання статті 19 Закону України «Про запобігання корупції», відповідно до Порядку підготовки, подання антикорупційних програм на погодження до Національного агентства з питань запобігання корупції та здійснення їх погодження, затвердженого рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції (далі також – НАЗК) від 8 грудня 2017 року № 1379, та з урахуванням Методичних рекомендацій щодо підготовки антикорупційних програм органів влади, затверджених рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 19 січня 2017 року № 31, і Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 2 грудня 2016 року № 126.

Політика Вищої ради правосуддя (далі також – Рада) щодо запобігання та протидії корупції ґрунтується на принципах верховенства права, доброчесності публічної служби, формування негативного ставлення до проявів корупції, невідворотності відповідальності за корупційні правопорушення, ефективності та законності використання бюджетних коштів, прозорості та відкритості діяльності.

Метою діяльності Ради щодо запобігання корупції є створення ефективної системи запобігання і протидії корупції в Раді, зокрема проведення роз’яснювальної роботи із запобігання, виявлення і протидії корупції серед службовців і працівників Ради, вжиття заходів щодо запобігання та виявлення конфлікту інтересів та його врегулювання, ведення контролю за дотриманням вимог законодавства щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, дотриманням вимог фінансового контролю, здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства, а також подальше впровадження механізмів прозорості, доброчесності, зниження корупційних ризиків у діяльності Ради для підвищення рівня довіри до судової влади.

Крім того, Комісією з розробки Антикорупційної програми враховані зауваження та пропозиції Національного агентства з питань запобігання корупції до антикорупційної програми Вищої ради правосуддя на 2021 рік, додані до наказу НАЗК від 28 липня 2021 року № 460/21 «Про відмову в погодженні (непогодження) антикорупційної програми Вищої ради правосуддя на 2021 рік».

Засади загальної відомчої політики Вищої ради правосуддя щодо запобігання і протидії корупції будуть реалізовуватися відповідно до заходів, визначених у додатку 1 до антикорупційної програми.

На час підготовки антикорупційної програми закон про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) не прийнято.

Після прийняття зазначеного закону до антикорупційної програми буде внесено відповідні зміни на строк дії нової Антикорупційної стратегії.

 

2. Оцінка корупційних ризиків у діяльності Вищої ради правосуддя

 

На виконання рішень Вищої ради правосуддя від 17 грудня 2020 року № 3527/0/15-20 «Про організацію проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності Вищої ради правосуддя» та від 12 січня 2021 року № 17/0/15-21 «Про комісію з оцінки корупційних ризиків у діяльності Вищої ради правосуддя» комісією з оцінки корупційних ризиків у діяльності Вищої ради правосуддя (далі – комісія) ідентифіковано корупційні ризики, здійснено їх формальне визначення та оцінку.

На виконання рішень Вищої ради правосуддя від 5 серпня 2021 року № 1802/0/15-21 «Про організацію проведення додаткової оцінки корупційних ризиків у діяльності Вищої ради правосуддя» та № 1800/0/15-21 «Про внесення змін до складу комісії з оцінки корупційних ризиків у діяльності Вищої ради правосуддя» комісією ідентифіковано додаткові корупційні ризики, здійснено їх формальне визначення та оцінку.

Оцінку корупційних ризиків у діяльності Ради проведено відповідно до Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 2 грудня 2016 року № 126.

Ідентифікація корупційних ризиків проведена комісією шляхом дослідження (аналізу) зовнішнього та внутрішнього середовища Ради на предмет виявлення чинників корупційних ризиків у нормативних актах і організаційно-управлінській діяльності Ради.

Під час проведення оцінки корупційних ризиків проаналізовано закони України «Про Вищу раду правосуддя», «Про судоустрій і статус суддів», «Про запобігання корупції», «Про державну службу» та відповідні підзаконні акти.

Комісією проведено оцінювання 26 ідентифікованих корупційних ризиків. Визначено 10 корупційних ризиків із середнім рівнем пріоритетності та 16 – із низьким. Комісія вирішила, що в діяльності Вищої ради правосуддя, як і минулого року, відсутні корупційні ризики з високим рівнем пріоритетності.

Комісією також опрацьовані рекомендації, надані експертами Групи держав Ради Європи проти корупції (GRECO), Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) у звітах за наслідками 4-го раунду оцінювання виконання Україною наданих раніше рекомендацій, а також план заходів з виконання Річної національної програми під егідою Комісії Україна – НАТО на 2021 рік.

За результатами додаткової оцінки корупційних ризиків у діяльності Вищої ради правосуддя рішенням Ради від 31 серпня 2021 року № 1916/0/15-21 внесено зміни до Звіту (додаток 2 до антикорупційної програми), який містить детальний опис ідентифікованих корупційних ризиків та визначення їх рівня, чинники корупційних ризиків та можливі наслідки, заходи щодо їх усунення (зменшення), а також інформацію про осіб, відповідальних за виконання заходів, та строки виконання відповідних заходів (додатки 1, 2 до звіту).

 

  1. Навчальні заходи та заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування

 

Навчальні заходи та заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування, направлені на дотримання вимог антикорупційного законодавства і формування негативного ставлення до проявів корупції, відбуваються у формі тренінгів, навчань, семінарів, круглих столів із питань дотримання вимог Закону України «Про запобігання корупції»; шляхом організації навчання та підвищення кваліфікації з питань запобігання корупції; участі у семінарах, тренінгах, нарадах з роз’яснення антикорупційного законодавства; проведення роз’яснювальної роботи з новопризначеними працівниками з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства; забезпечення доступу до публічної інформації та дотримання принципів прозорості при публічному висвітленні інформації про діяльність Ради на офіційному вебсайті, створення сприятливого клімату для викривачів. Це, зокрема:

 

№ з/п

Зміст заходу

Цільова аудиторія

Виконавці

Строк проведення

1

Особливості заповнення електронних декларацій.

Відповідальність за порушення вимог фінансового контролю

 

Члени Ради;

працівники секретаріату Ради

Відділ з питань запобігання і виявлення корупції

Щороку

І квартал

2

Проведення роз’яснювальної роботи з питань подання повідомлення про суттєві зміни у майновому стані

 

Члени Ради;

працівники секретаріату Ради

Відділ з питань запобігання і виявлення корупції

Щороку

І квартал

3

Проведення інформаційної кампанії щодо дотримання спеціальних вимог та обмежень, передбачених Законом України «Про запобігання корупції»

 

Члени Ради;

працівники секретаріату Ради

Відділ з питань запобігання і виявлення корупції

Щороку

II квартал

4

Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів

Члени Ради;

працівники секретаріату Ради

Відділ з питань запобігання і виявлення корупції; працівники Національного агентства з питань запобігання корупції (за згодою)

Щороку

III квартал

5

Способи подання працівниками Вищої ради правосуддя повідомлень про корупційні та пов’язані з корупцією правопорушення.

Права викривачів, їх захист

Члени Ради;

працівники секретаріату Ради

Відділ з питань запобігання і виявлення корупції

Щороку

IV квартал

 

Антикорупційна програма Вищої ради правосуддя розміщується на офіційному вебсайті Вищої ради правосуддя в рубриці «Діяльність» і є у відкритому доступі.

 

4. Процедура оцінки виконання антикорупційної програми та періодичного перегляду антикорупційної програми

 

Моніторинг, координація та оцінка виконання антикорупційної програми здійснюються працівниками відділу з питань запобігання і виявлення корупції шляхом аналізу та узагальнення інформації щоквартально до 15 числа місяця, наступного за звітним кварталом, на підставі поданих відповідальними особами структурних підрозділів секретаріату Ради щоквартально до 5 числа місяця, наступного за звітним кварталом, звітів відповідно до заходів щодо усунення корупційних ризиків у діяльності Ради, передбачених додатком 2 до Звіту за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Вищої ради правосуддя.

Періодичний моніторинг та оцінка виконання антикорупційної програми здійснюються з урахуванням таких критеріїв:

своєчасність (захід виконаний в установлений строк; захід виконаний, але з порушенням строків; захід не виконаний через обставини, які унеможливили його виконання; захід не виконаний);

повнота (виконання заходу визначається у відсотках, зокрема, у разі розробки організаційно-розпорядчого акта, іншого документа – з урахуванням стадії, на якій перебуває його підготовка: розроблено проєкт документа – 25 %, погоджено в установленому порядку – 50 %, затверджено та введено в дію – 100 %) тощо;

ефективність (міра досягнення очікуваних результатів).

Для здійснення відповідних заходів працівники відділу з питань запобігання і виявлення корупції мають право одержувати від структурних підрозділів секретаріату Ради інформацію та документи, необхідні для надання об’єктивної та неупередженої оцінки, залучати в установленому порядку представників інших органів, установ, організацій, у тому числі громадських, науковців, експертів тощо.

Суб’єктом, відповідальним за здійснення оцінки виконання антикорупційної програми, є Комісія з оцінки корупційних ризиків у діяльності Вищої ради правосуддя.

Оцінка виконання антикорупційної програми здійснюється до 1 березня кожного календарного року.

Антикорупційна програма підлягає перегляду в разі:

виявлення за результатами моніторингу недостатньої ефективності заходів, передбачених антикорупційною програмою, у процесі їх реалізації;

надання Національним агентством з питань запобігання корупції пропозицій щодо удосконалення (конкретизації) положень антикорупційної програми;

ідентифікації нових корупційних ризиків за результатами оцінки виконання антикорупційної програми;

після затвердження антикорупційної стратегії та державної програми з її реалізації зі встановленням строку перегляду (не більше 30 календарних днів із дня затвердження);

за результатами щоквартальної оцінки виконання антикорупційної програми (у разі прийняття програми на декілька років);

внесення змін до законодавства, у тому числі антикорупційного.

Комісією з розробки Антикорупційної програми Вищої ради правосуддя та комісією з оцінки корупційних ризиків Голові Ради подаються пропозиції щодо необхідності внесення змін до антикорупційної програми чи її перегляду.

Зміни до антикорупційної програми вносяться Вищою радою правосуддя шляхом ухвалення рішення.

Незалежний громадський контроль за виконанням антикорупційної програми може здійснюватися громадськими організаціями або об’єднаннями. До участі у здійсненні контролю можуть також залучатися міжнародні інституції.

 

Головний спеціаліст відділу з питань

запобігання і виявлення корупції                                                                                   К.В. Яковенко

 

«2» вересня 2021 року

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                          Додаток 1

                                                                                                                                                                                                                          до Антикорупційної програми

                                                                                                                                                                                                                          Вищої ради правосуддя на 2021–2025 роки

 

Заходи з реалізації засад загальної відомчої політики Вищої ради правосуддя

щодо запобігання і протидії корупції

 

№ з/п

Найменування заходу

Відповідальна особа

Строк виконання

Індикатор виконання

  1.  

Забезпечення функціонування у Вищій раді правосуддя (далі – ВРП) механізму подання повідомлень про можливі корупційні та пов’язані з корупцією правопорушення, а також їх розгляду

Правове управління;

відділ з питань запобігання і виявлення корупції

І квартал 2022 року

Внутрішній механізм розроблено

2.

Проведення перевірок своєчасності подання суб’єктами декларування ВРП декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування

Відділ з питань запобігання і виявлення корупції

Постійно у строки, визначені антикорупційним законодавством

Перевірки здійснюються постійно

3.

Підготовка повідомлень до Національного агентства з питань запобігання корупції (далі – НАЗК) про випадки неподання чи несвоєчасного подання декларацій суб’єктами декларування ВРП

Відділ з питань запобігання і виявлення корупції

У строки, визначені антикорупційним законодавством

Відповідні повідомлення спрямовано до НАЗК

4.

Здійснення заходів щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності працівників ВРП

Відділ з питань запобігання і виявлення корупції;

керівники структурних підрозділів секретаріату ВРП;

працівники Національного агентства з питань запобігання корупції (за згодою)

У разі виявлення конфлікту інтересів

Потенційний чи реальний конфлікт інтересів усунуто

Вересень – жовтень

2021–2025 роки

Організація проведення навчань з питань запобігання та врегулювання конфлікту інтересів

5.

Надання методичної та консультаційної допомоги працівникам ВРП з питань застосування антикорупційного законодавства

Відділ з питань запобігання і виявлення корупції

Постійно

Надано роз’яснення

6.

Організація проведення навчань з питань дотримання антикорупційного законодавства

Відділ з питань запобігання і виявлення корупції;

працівники Національного агентства з питань запобігання корупції (за згодою)

Згідно з графіком

Навчання проведено у різних формах

7.

Організація взаємодії з НАЗК з питань застосування антикорупційного законодавства

Відділ з питань запобігання і виявлення корупції

Постійно

Одержано роз’яснення, консультативну та методологічну допомогу

8.

Здійснення оцінки корупційних ризиків у діяльності ВРП

Комісія з оцінки корупційних ризиків;

відділ з питань запобігання і виявлення корупції

У разі необхідності

Підготовлено проєкт рішення ВРП про затвердження звіту за результатами оцінки

9.

Здійснення моніторингу виконання антикорупційної програми ВРП

Відділ з питань запобігання і виявлення корупції;

комісія з оцінки корупційних ризиків

Після погодження антикорупційної програми ВРП – щоквартально

Звітну інформацію надіслано до НАЗК

10.

Організація та забезпечення доступу до публічної інформації, розпорядником якої є ВРП

Управління по роботі зі зверненнями, запитами на інформацію та забезпечення особистого прийому громадян

Постійно

Забезпечено дотримання встановленого порядку доступу до публічної інформації, розпорядником якої є ВРП

11.

Застосування технічних засобів фіксації процесу, залучення представників громадськості, експертів під час проведення у ВРП конкурсних процедур на посади державної служби категорії «А»

Управління з питань персоналу;

Комісія з питань вищого корпусу державної служби в системі правосуддя

Постійно

Забезпечено застосування технічних засобів фіксації процесу, залучення представників громадськості, експертів

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                             Додаток 2

                                                                                                                                                                                                             до Антикорупційної програми

                                                                                                                                                                                                             Вищої ради правосуддя на 2021–2025 роки

 

 

 

ЗВІТ

за результатами оцінки корупційних ризиків

у діяльності Вищої ради правосуддя

 

На виконання рішень Вищої ради правосуддя від 5 серпня 2021 року № 1802/0/15-21 «Про організацію проведення додаткової оцінки корупційних ризиків у діяльності Вищої ради правосуддя» та № 1801/0/15-21 «Про внесення змін до складу комісії з оцінки корупційних ризиків у діяльності Вищої ради правосуддя» комісією з оцінки корупційних ризиків у діяльності Вищої ради правосуддя (далі – Комісія) у складі заступника керівника секретаріату – начальника правового управління Пархацької Т.М., керівників структурних підрозділів секретаріату Вищої ради правосуддя Плакси В.І., Нижник С.М., Нікітченка Ю.Г., головного спеціаліста з питань внутрішнього аудиту Костової О.В., головного спеціаліста з питань внутрішнього контролю Николин О.Н., головного спеціаліста відділу з питань запобігання і виявлення корупції Яковенко К.В. відповідно до Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 2 грудня 2016 року № 126, та Порядку підготовки, подання антикорупційних програм на погодження до Національного агентства з питань запобігання корупції та здійснення їх погодження, затвердженого рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 8 грудня 2017 року № 1379, ідентифіковано корупційні ризики у діяльності Вищої ради правосуддя, здійснено їх формальне визначення та оцінку.

Ідентифікацію корупційних ризиків здійснено Комісією шляхом дослідження (аналізу) зовнішнього та внутрішнього середовища Вищої ради правосуддя на предмет виявлення чинників корупційних ризиків у нормативно-правових актах і організаційно-управлінській діяльності Вищої ради правосуддя.

З метою отримання інформації для ідентифікації корупційних ризиків було враховано пропозиції усіх членів комісії.

За результатами ідентифікації корупційних ризиків здійснено їх формальне визначення, яке включає проаналізовані функції, повноваження Вищої ради правосуддя, конкретні напрями діяльності структурних підрозділів, наявні заходи контролю та опис корупційних ризиків.

Під час проведення оцінки корупційних ризиків проаналізовано закони України «Про Вищу раду правосуддя», «Про судоустрій і статус суддів», «Про запобігання корупції», «Про державну службу» та відповідні підзаконні акти.

Комісією проведено оцінювання 26 ідентифікованих корупційних ризиків. Визначено 10 корупційних ризиків із середнім рівнем пріоритетності, 16 – із низьким. Комісія вирішила, що в діяльності Вищої ради правосуддя, як і минулого року, відсутні корупційні ризики з високим рівнем пріоритетності.

За результатами оцінки корупційних ризиків підготовлено опис ідентифікованих корупційних ризиків у діяльності Вищої ради правосуддя, визначено чинники корупційних ризиків та можливі наслідки корупційних правопорушень чи правопорушень, пов’язаних із корупцією (додаток 1), а також пропозиції щодо заходів з усунення (зменшення рівня) виявлених корупційних ризиків, визначених у таблиці оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення (додаток 2).

Комісією також опрацьовано рекомендації, надані експертами Групи держав Ради Європи проти корупції (GRECO), Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) у звітах за наслідками 4-го раунду оцінювання виконання Україною наданих раніше рекомендацій, а також Річну національну програму під егідою Комісії Україна – НАТО на 2021 рік.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                              Додаток 1

                                                                                                                                                                                              до Звіту за результатами оцінки

                                                                                                                                                                                              корупційних ризиків у діяльності

                                                                                                                                                                                              Вищої ради правосуддя, затвердженого

                                                                                                                                                                                               рішенням Вищої ради правосуддя

                                                                                                                                                                                               від 18 лютого 2021 року № 403/0/15-21

                                                                                                                                                                                               (в редакції рішення Вищої ради правосуддя

                                                                                                                                                                                                від «31» серпня 2021 року № 1916/0/15-21)

 

 

Опис ідентифікованих корупційних ризиків у діяльності Вищої ради правосуддя,

чинники корупційних ризиків та можливі наслідки корупційних правопорушень чи правопорушень, пов’язаних із корупцією

 

№ з/п

Ідентифікований корупційний ризик

Опис ідентифікованого корупційного ризику

Чинники корупційного ризику

Можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного із корупцією

  1. Здійснення ВРП відповідних повноважень

1.

Можливість впливу третіх осіб на посадову особу ВРП під час опрацювання матеріалів щодо призначення судді на посаду

Заінтересованість посадової особи ВРП у задоволенні свого приватного інтересу (у тому числі отриманні неправомірної вигоди) під час опрацювання матеріалів щодо призначення судді на посаду

 

Недоброчесність посадової особи ВРП, приватний інтерес посадової особи ВРП, бажання отримати неправомірну вигоду

 

Притягнення посадових осіб ВРП до відповідальності, втрата репутації ВРП, судові процеси за участю ВРП,

недосягнення ВРП визначених цілей та завдань

2.

Можливість впливу третіх осіб на посадову особу ВРП під час опрацювання матеріалів стосовно порушення суддею чи прокурором вимог щодо несумісності

 

Заінтересованість посадової особи ВРП у задоволенні свого приватного інтересу (у тому числі отриманні неправомірної вигоди) під час опрацювання матеріалів стосовно порушення суддею чи прокурором вимог щодо несумісності

Приватний інтерес посадової особи ВРП, недоброчесність посадової особи ВРП, бажання отримати неправомірну вигоду

 

 

Притягнення посадових осіб ВРП до відповідальності, втрата репутації ВРП, судові процеси за участю ВРП,

недосягнення ВРП визначених цілей та завдань

3.

Можливість задоволення посадовою особою ВРП свого приватного інтересу під час опрацювання матеріалів дисциплінарного провадження

 

Зацікавленість посадової особи ВРП у задоволенні свого приватного інтересу (у тому числі отриманні неправомірної вигоди) під час опрацювання матеріалів дисциплінарного провадження

 

 

Недоброчесність посадової особи ВРП, приватний інтерес посадової особи ВРП, бажання отримати неправомірну вигоду

 

Втрата репутації ВРП,

притягнення посадових осіб до дисциплінарної відповідальності,

незадоволення законних інтересів ВРП,

недосягнення ВРП визначених цілей та завдань

4.

Можливість порушення посадовою особою секретаріату ВРП строків розгляду дисциплінарних справ в інтересах зацікавлених осіб через відсутність механізмів контролю за дотриманням строків розгляду дисциплінарних скарг та відповідальності за їх порушення

 

 

Відсутність закріплених законодавством механізмів контролю за дотриманням строків розгляду дисциплінарних скарг та відповідальності за їх порушення створює можливості для зловживань посадовою особою секретаріату ВРП, вчинення нею корупційних правопорушень чи правопорушень, пов’язаних із корупцією.

Відсутність Положення про дисциплінарних інспекторів створює можливості для зловживань посадовою особою секретаріату ВРП, вчинення нею корупційних правопорушень чи правопорушень, пов’язаних із корупцією

 

Недоброчесність посадової особи секретаріату ВРП, приватний інтерес посадової особи ВРП, недосконалість законодавства, відсутність Положення про дисциплінарних інспекторів

Втрата репутації ВРП,

притягнення посадових осіб до дисциплінарної відповідальності,

незадоволення законних інтересів ВРП, недосягнення ВРП визначених цілей та завдань

5.

Можливість задоволення посадовими особами секретаріату ВРП приватного інтересу або інтересів третіх осіб внаслідок приховування окремих документів, матеріалів дисциплінарної справи від скаржника чи вилучення їх зі справи внаслідок неврегульованості порядку формування дисциплінарних справ

 

Існує можливість задоволення посадовими особами секретаріату ВРП приватного інтересу або інтересів третіх осіб внаслідок приховування окремих документів, матеріалів дисциплінарної справи від скаржника чи вилучення їх зі справи

 

Недоброчесність посадової особи секретаріату ВРП, приватний інтерес посадової особи ВРП,

бажання отримати неправомірну вигоду

 

Втрата репутації ВРП,

притягнення посадових осіб до дисциплінарної відповідальності,

незадоволення законних інтересів ВРП,

недосягнення ВРП визначених цілей та завдань

6.

Можливість порушення дисциплінарними інспекторами ВРП строків розгляду дисциплінарних скарг, скарг на рішення у дисциплінарних справах в інтересах зацікавлених осіб через відсутність визначених строків окремих стадій розгляду (стадія попереднього розгляду дисциплінарної скарги та залишення її без розгляду; стадія аналізу матеріалів за скаргами на рішення у дисциплінарних справах)

Відсутність закріплених законодавством строків розгляду дисциплінарних скарг та скарг на рішення у дисциплінарних справах на окремих стадіях розгляду (стадія попереднього розгляду дисциплінарної скарги та залишення її без розгляду; стадія аналізу матеріалів за скаргами на рішення у дисциплінарних справах) створює можливості дисциплінарним інспекторам ВРП для зловживань, вчинення корупційних правопорушень чи порушень, пов’язаних з корупцією

Недоброчесність дисциплінарного інспектора ВРП, приватний інтерес дисциплінарного інспектора ВРП, недосконалість законодавства

Втрата репутації ВРП,

притягнення посадових осіб до дисциплінарної відповідальності,

незадоволення законних інтересів ВРП,

недосягнення ВРП визначених цілей та завдань

7.

Можливість задоволення посадовою особою ВРП свого приватного інтересу чи інтересу третіх осіб під час опрацювання матеріалів щодо звільнення судді з посади, переведення судді, відрядження судді, тимчасового відсторонення судді від здійснення правосуддя, припинення відставки судді

 

Існує можливість отримання неправомірної вигоди, задоволення свого приватного інтересу чи інтересу третіх осіб посадовою особою ВРП під час опрацювання матеріалів з питань щодо звільнення судді з посади, переведення судді, відрядження судді, тимчасового відсторонення судді від здійснення правосуддя, припинення відставки судді

 

Недоброчесність посадової особи ВРП, приватний інтерес посадової особи ВРП,

бажання отримати неправомірну вигоду

 

Втрата репутації ВРП,

притягнення посадових осіб до дисциплінарної відповідальності,

незадоволення законних інтересів ВРП,

недосягнення ВРП визначених цілей та завдань

8.

Можливість задоволення посадовою особою ВРП свого приватного інтересу чи інтересу третіх осіб під час опрацювання матеріалів щодо надання згоди на затримання судді або утримання його під вартою чи арештом, тимчасового відсторонення судді від здійснення правосуддя

Існує можливість отримання неправомірної вигоди, задоволення свого приватного інтересу чи інтересу третіх осіб під час опрацювання матеріалів з питань щодо надання згоди на затримання судді, утримання його під вартою чи арештом, тимчасового відсторонення судді від здійснення правосуддя

 

Недоброчесність посадової особи ВРП, приватний інтерес посадової особи ВРП, бажання отримати неправомірну вигоду

 

Втрата репутації ВРП,

притягнення посадових осіб до дисциплінарної відповідальності,

незадоволення законних інтересів ВРП,

недосягнення ВРП визначених цілей та завдань

 

9.

Можливе привілейоване чи завідомо упереджене ставлення посадової особи ВРП до окремих суддів під час вжиття заходів щодо забезпечення незалежності суддів та авторитету правосуддя через особисті стосунки чи з метою отримання неправомірної вигоди

Існує можливість отримання неправомірної вигоди, задоволення свого приватного інтересу чи інтересу третіх осіб під час опрацювання матеріалів з питань вжиття заходів щодо забезпечення незалежності суддів та авторитету правосуддя

Недоброчесність посадової особи ВРП, приватний інтерес посадової особи ВРП, бажання отримати неправомірну вигоду

 

Втрата репутації ВРП,

притягнення посадових осіб до дисциплінарної відповідальності,

незадоволення законних інтересів ВРП,

недосягнення ВРП визначених цілей та завдань

10.

Можливість задоволення посадовою особою ВРП свого приватного інтересу чи інтересу третіх осіб під час опрацювання матеріалів щодо призначення та звільнення з посад членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, організації конкурсу на зайняття посади члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України

Існує можливість отримання неправомірної вигоди, задоволення свого приватного інтересу чи інтересу третіх осіб під час опрацювання матеріалів з питань призначення та звільнення з посад членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, організації конкурсу на зайняття посади члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України

Недоброчесність посадової особи ВРП, приватний інтерес посадової особи ВРП, бажання отримати неправомірну вигоду

 

Втрата репутації ВРП,

притягнення посадових осіб до дисциплінарної відповідальності,

незадоволення законних інтересів ВРП

 

11.

Можливе привілейоване чи завідомо упереджене ставлення посадової особи ВРП через особисті стосунки чи з метою отримання неправомірної вигоди під час: здійснення повноважень щодо визначення кількості суддів у судах; участі у визначенні видатків Державного бюджету України на утримання судів, органів та установ системи правосуддя відповідно до Бюджетного кодексу України; погодження перерозподілу бюджетних видатків між судами, крім Верховного Суду; погодження рішення Державної судової адміністрації України про утворення територіальних управлінь та визначення їх кількості; погодження Типового положення про апарат суду, Положення про порядок створення та діяльності служби судових розпорядників

Існує можливість отримання неправомірної вигоди, задоволення свого приватного інтересу чи інтересу третіх осіб під час: визначення кількості суддів у судах; участі у визначенні видатків Державного бюджету України на утримання судів, органів та установ системи правосуддя відповідно до Бюджетного кодексу України; погодження перерозподілу бюджетних видатків між судами, крім Верховного Суду; погодження рішення Державної судової адміністрації України про утворення територіальних управлінь та визначення їх кількості; погодження Типового положення про апарат суду, Положення про порядок створення та діяльності служби судових розпорядників

Недоброчесність посадової особи ВРП, приватний інтерес посадової особи ВРП, бажання отримати неправомірну вигоду

 

Втрата репутації ВРП,

притягнення посадових осіб до дисциплінарної відповідальності,

незадоволення законних інтересів ВРП, недосягнення ВРП визначених цілей та завдань

12.

Можливість задоволення посадовою особою ВРП свого приватного інтересу чи інтересу третіх осіб під час розгляду Вищою радою правосуддя звітів про діяльність Державної судової адміністрації України та Служби судової охорони

Існує можливість отримання неправомірної вигоди, задоволення свого приватного інтересу чи інтересу третіх осіб під час розгляду Вищою радою правосуддя звітів про діяльність Державної судової адміністрації України та Служби судової охорони

Недоброчесність посадової особи ВРП, приватний інтерес посадової особи ВРП, бажання отримати неправомірну вигоду

 

Втрата репутації ВРП,

притягнення посадових осіб до дисциплінарної відповідальності,

незадоволення законних інтересів ВРП,

недосягнення ВРП визначених цілей та завдань

2. Правове забезпечення

13.

Недоброчесність посадових осіб ВРП під час представництва її інтересів у судах. Ймовірний вплив третіх осіб на представників правового управління ВРП у суді під час підготовки документів або безпосередньо під час представництва інтересів ВРП

 

Відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України, Цивільного процесуального, Господарського процесуального кодексів України кожна сторона зобов’язана довести обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень, крім законодавчо визначених випадків. Згідно із частиною другою статті 71 Кодексу адміністративного судочинства України в адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб’єкта владних повноважень обов’язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача, якщо він заперечує проти адміністративного позову. За таких обставин неналежне представництво інтересів у суді з метою отримання неправомірної вигоди або прийняття такої вигоди чи прийняття обіцянки / пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб може призвести до недоведеності правомірності рішення, дії чи бездіяльності суб’єкта владних повноважень

Недоброчесність працівників,

зацікавленість працівників в отриманні неправомірної вигоди, лобіювання інтересів третіх осіб

 

 

Притягнення посадових осіб до відповідальності,

судові процеси проти ВРП,

фінансові витрати,

недосягнення ВРП визначених цілей та завдань

3. Управління персоналом

14.

Можливість впливу третіх осіб на члена Комісії з питань вищого корпусу державної служби в системі правосуддя (далі –Комісія) у зв’язку з виконанням ним своїх повноважень при прийнятті Комісією рішень

 

Можливість прийняття необґрунтованого рішення членом Комісії з метою отримання неправомірної вигоди для себе чи третіх осіб

 

Приватний інтерес, можлива недоброчесність члена Комісії,

бажання членів Комісії – членів ВРП або інших посадових осіб ВРП отримати особисту вигоду або вигоду на користь заінтересованих осіб

Притягнення посадових осіб ВРП до відповідальності, втрата репутації ВРП, судові процеси проти ВРП

15.

Можлива недоброчесність членів конкурсної комісії під час організації конкурсу на заміщення вакантних посад та проведення засідань конкурсних комісій, оформлення протоколів

 

Можливість впливу посадових або інших осіб (членів конкурсної комісії) на результати конкурсного відбору, що може призвести до прийняття комісією необґрунтованого рішення, зокрема у зв’язку з особистою заінтересованістю у результатах конкурсного відбору; порушення вимог законодавства посадовою особою або членами конкурсної комісії щодо об’єктивного та прозорого проведення конкурсів

Приватний інтерес, можлива недоброчесність посадової особи ВРП,

бажання членів Комісії – членів ВРП або інших посадових осіб ВРП отримати особисту вигоду або вигоду на користь заінтересованих осіб, наявність приватного інтересу, у тому числі зумовленого особистими, сімейними, дружніми чи іншими позаслужбовами стосунками з кандидатом

Притягнення посадових осіб ВРП до відповідальності, втрата репутації ВРП, судові процеси за участю ВРП

4. Управління інформацією

16.

Недоброчесність посадових осіб під час опрацювання запитів на публічну інформацію, звернень громадян

Можливе недотримання визначених законом строків для опрацювання звернень та запитів

Приватний інтерес, можлива недоброчесність посадової особи ВРП

Притягнення посадових осіб ВРП до відповідальності, втрата репутації ВРП, судові процеси проти ВРП

5. Внутрішній аудит

17.

Можливість втручання третіх осіб у будь-які питання, пов’язані із проведенням внутрішнього аудиту

 

Формування аудитором необ’єктивного висновку під впливом третіх осіб.

Приховування наявності потенційного конфлікту інтересів під час планування, організації та здійснення внутрішнього аудиту

 

Приватний інтерес, можлива недоброчесність посадової особи ВРП,

недостатній контроль з боку керівництва ВРП

Притягнення посадових осіб ВРП до відповідальності, втрата репутації ВРП, судові процеси проти ВРП

6. Публічні закупівлі

18.

Дискреційні повноваження під час підготовки тендерної документації щодо її формування під конкретного постачальника або закупівля у конкретного постачальника / виконавця

 

Штучне завищення працівниками секретаріату ВРП очікуваної вартості закупівлі з метою задоволення приватного інтересу, в тому числі отримання неправомірної вигоди для себе або третіх осіб.

Можливість поділу предмета закупівлі з метою уникнення застосування електронної системи закупівель ProZorro

 

Приватний інтерес посадових осіб ВРП щодо надання переваг певним постачальникам товарів, робіт чи послуг або поділ предмета закупівель на частини з метою уникнення процедури відкритих торгів / спрощених закупівель та застосування електронної системи ProZorro,

недоброчесність працівників секретаріату ВРП та недостатній контроль з боку керівництва ВРП

Втрата репутації ВРП, необґрунтовані фінансові витрати

19.

Завищення відповідальними працівниками очікуваної вартості предмета закупівлі

 

Приховування працівником cеретаріату ВРП, який безпосередньо залучений до організації процедури закупівель, наявного у нього конфлікту інтересів

 

 

Приватний інтерес, недоброчесність працівника cекретаріату ВРП, бажання отримати особисту вигоду або вигоду на користь заінтересованих осіб,

недостатній контроль з боку керівництва ВРП

Втрата репутації ВРП, необґрунтовані фінансові витрати, подання суб’єктами скарги про порушення законодавства у сфері публічних закупівель, отримання товарів, робіт, послуг низької якості

20.

Дискреційні повноваження щодо визначення постачальників товарів, робіт та послуг, у тому числі при здійсненні допорогових закупівель

 

 

Упереджений підхід під час розгляду поданих тендерних пропозицій, необґрунтоване відхилення пропозицій з низькою ціною та надання переваг певним постачальникам.

Фальсифікація результатів моніторингу відповідного ринку працівником, який його здійснював, у зв’язку з пропозицією, обіцянкою або одержанням неправомірної вигоди від потенційного постачальника чи виконавця

 

 

Приватний інтерес або задоволення інтересів сторонніх осіб, низький професійний рівень, бажання отримати особисту вигоду або вигоду на користь заінтересованих осіб,

недостатній контроль з боку керівництва ВРП

Притягнення посадових осіб ВРП до відповідальності, порушення прав громадян, втрата репутації ВРП, судові процеси проти ВРП, фінансові витрати

21.

Необґрунтоване застосування переговорної процедури закупівель

 

Застосування переговорної (неконкурентної) процедури без наявності правових підстав з метою надання переваги окремим учасникам

 

 

Приватний інтерес, недоброчесність працівника секретаріату ВРП, бажання отримати особисту вигоду або вигоду на користь заінтересованих осіб,

недостатній контроль з боку керівництва ВРП

Притягнення посадових осіб ВРП до відповідальності, втрата репутації ВРП, фінансові витрати

7. Робота із вхідною кореспонденцією

22.

Можливість втручання в автоматизовану систему розподілу матеріалів між членами ВРП

Порушення відповідальними працівниками норм Положення про автоматизовану систему розподілу справ (визначення члена Вищої ради правосуддя – доповідача)

Приватний інтерес, недоброчесність працівника секретаріату ВРП, намір отримати неправомірну вигоду

Притягнення посадових осіб ВРП до відповідальності, втрата репутації ВРП

8. Управління фінансовими та матеріальними ресурсами

23.

Відсутність належного контролю за використанням фінансових та матеріальних ресурсів

Можливі зловживання посадових осіб під час ведення обліку та списання необоротних активів і запасів

Недостатній контроль за використанням фінансових та матеріальних ресурсів (у тому числі за обсягами їх списання), недостатній контроль за процесом організації бухгалтерського обліку

Притягнення посадових осіб ВРП до відповідальності, втрата репутації ВРП

9. Робота щодо запобігання та виявлення корупції

24.

Наявність недостатньо визначених понять (обставин) щодо неупередженості члена ВРП під час розгляду питань і прийняття Вищою радою правосуддя та її органами рішень (статті 20, 33 Закону України «Про Вищу раду правосуддя»)

 

 

Можлива участь члена ВРП у розгляді питання і прийнятті Вищою радою правосуддя та її органами рішення стосовно особи, до якої у цього члена ВРП є приватний інтерес, зумовлений дружніми, позаслужбовими стосунками чи іншими обставинами

Приватний інтерес, можлива недоброчесність посадової особи ВРП

Притягнення посадових осіб ВРП до відповідальності, втрата репутації ВРП, судові процеси за участю ВРП

25.

Неврегульованість порядку взаємодії відділу з питань запобігання та виявлення корупції та управління з питань персоналу секретаріату ВРП, що може призвести до несвоєчасного подання повідомлень Національному агентству з питань запобігання корупції про несвоєчасне подання, неподання декларацій суб’єктами декларування

Відсутність локального нормативного акта, який регулює порядок взаємодії відділу з питань запобігання і виявлення корупції та управління з питань персоналу секретаріату ВРП

Недоброчесність працівників секретаріату ВРП, відсутність організаційно-розпорядчого документа про взаємодію уповноваженого підрозділу з питань запобігання корупції та виявлення корупції та управління з питань персоналу для здійснення обліку суб’єктів декларування

Притягнення посадових осіб ВРП до відповідальності, втрата репутації ВРП, судові процеси за участю ВРП

26.

Неврегульованість порядку розгляду повідомлень про можливі факти корупційних або пов’язаних із корупцією правопорушень

Неврегульованість порядку розгляду повідомлень про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції», внесених викривачами, створює можливості для зловживання уповноваженим підрозділом з питань запобігання та виявлення корупції та вчинення корупційних або пов’язаних із корупцією правопорушень працівниками секретаріату ВРП

Відсутність внутрішнього організаційно-розпорядчого документа, що регулює порядок розгляду повідомлень про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції», внесених викривачами

Притягнення посадових осіб ВРП до відповідальності, втрата репутації ВРП, судові процеси за участю ВРП

 

 

                                                                                                                                                                                                                  Додаток 2

                                                                                                                                                                                                                  до Звіту за результатами оцінки

                                                                                                                                                                                                                  корупційних ризиків у діяльності

                                                                                                                                                                                                                  Вищої ради правосуддя, затвердженого

                                                                                                                                                                                                                  рішенням Вищої ради правосуддя

                                                                                                                                                                                                                  від 18 лютого 2021 року № 403/0/15-21

                                                                                                                                                                                                                  (у редакції рішення Вищої ради правосуддя

                                                                                                                                                                                                                  від «31» серпня 2021 року № 1916/0/15-21)

 

Таблиця оцінених корупційних ризиків у діяльності Вищої ради правосуддя та заходів щодо їх усунення

 

№ з/п

Корупційний ризик

Пріоритет-ність корупцій-ного ризику (низька, середня, висока)

Заходи щодо усунення корупційного ризику

Відповідальна(-і) особа(-и)

за виконання заходу

Строк виконання заходів щодо усунення корупційного ризику

Необхідні для впровадження заходів ресурси

Очікувані результати

  1.  

Можливість впливу третіх осіб на посадову особу ВРП під час опрацювання матеріалів щодо призначення судді на посаду

Низька

Розроблення порядку розкриття приватного інтересу під час опрацювання посадовою особою ВРП матеріалів щодо призначення судді на посаду

Керівники самостійних структурних підрозділів;

відділ з питань запобігання та протидії корупції

Після виявлення факту ймовірного порушення вимог антикорупційного законодавства

 

 

У межах наявних ресурсів.

Додаткових ресурсів

не потребує

 

Запобігання неправомірним діям посадової особи ВРП під час опрацювання матеріалів щодо призначення судді на посаду

 

2.

Можливість впливу третіх осіб на посадову особу ВРП під час опрацювання матеріалів стосовно порушення суддею чи прокурором вимог щодо несумісності

Низька

Розроблення порядку розкриття приватного інтересу під час опрацювання посадовою особою ВРП матеріалів стосовно порушення суддею чи прокурором вимог щодо несумісності

 

Керівники самостійних структурних підрозділів;

відділ з питань запобігання та протидії корупції

 

Після виявлення факту ймовірного порушення вимог антикорупційного законодавства

 

 

У межах наявних ресурсів.

Додаткових ресурсів

не потребує

 

 

 

 

 

 

 

Запобігання неправомірним діям посадової особи ВРП під час опрацювання матеріалів стосовно порушення суддею чи прокурором вимог щодо несумісності

3.

Можливість посадової особи ВРП задовольнити свій приватний інтерес під час опрацювання матеріалів дисциплінарного провадження

 

Низька

Розроблення порядку розкриття приватного інтересу під час опрацювання посадовою особою ВРП матеріалів дисциплінарного провадження

 

Керівники самостійних структурних підрозділів;

відділ з питань запобігання та протидії корупції

 

Після виявлення факту ймовірного порушення вимог антикорупційного законодавства

У межах наявних ресурсів.

Додаткових ресурсів

не потребує

Запобігання неправомірним діям посадової особи ВРП під час опрацювання матеріалів дисциплінарного провадження

 

4. 

Можливість порушення посадовою особою секретаріату ВРП строків розгляду дисциплінарних справ в інтересах зацікавлених осіб через відсутність механізмів контролю за дотриманням строків розгляду дисциплінарних скарг та відповідальності за їх порушення

 

Низька

Ініціювання внесення змін до Регламенту щодо закріплення механізмів контролю за дотриманням строків розгляду дисциплінарних скарг та відповідальності за їх порушення.

Розроблення Положення про дисциплінарних інспекторів

Керівники самостійних структурних підрозділів;

відділ з питань запобігання та протидії корупції.

 

 

 

 

Керівники самостійних структурних підрозділів;

відділ з питань запобігання та протидії корупції

ІІ півріччя

2022 року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

І півріччя

2022 року

У межах наявних ресурсів.

Додаткових ресурсів

не потребує.

 

 

 

 

У межах наявних ресурсів.

Додаткових ресурсів

не потребує

Відповідні зміни внесено до Регламенту.

 

 

 

 

 

Положення про дисциплінарних інспекторів розроблено та затверджено

5.

Можливість задоволення посадовими особами секретаріату ВРП приватного інтересу або інтересів третіх осіб внаслідок приховування окремих документів, матеріалів дисциплінарної справи від скаржника чи вилучення їх зі справи внаслідок неврегульованості порядку формування дисциплінарних справ

 

Низька

Внесення змін до Інструкції з діловодства у ВРП

Керівники самостійних структурних підрозділів;

відділ з питань запобігання та протидії корупції

 

ІІ півріччя

2022 року

У межах наявних ресурсів.

Додаткових ресурсів

не потребує

Відповідні зміни внесено до Інструкції з діловодства у ВРП

6.

Можливість порушення дисциплінарними інспекторами ВРП строків розгляду дисциплінарних скарг, скарг на рішення у дисциплінарних справах в інтересах зацікавлених осіб через відсутність визначених строків окремих стадій розгляду (стадія попереднього розгляду дисциплінарної скарги та залишення її без розгляду; стадія аналізу матеріалів за скаргами на рішення у дисциплінарних справах)

 

Низька

Ініціювання внесення змін до Регламенту стосовно строків розгляду дисциплінарних скарг та скарг на рішення у дисциплінарних справах на окремих стадіях розгляду (стадія попереднього розгляду дисциплінарної скарги та залишення її без розгляду; стадія аналізу матеріалів за скаргами на рішення у дисциплінарних справах)

Члени ВРП;

керівники самостійних структурних підрозділів;

відділ з питань запобігання та протидії корупції

 

ІІ півріччя

2022 року

У межах наявних ресурсів.

Додаткових ресурсів

не потребує

Відповідні зміни внесено до Регламенту

 

7.

Можливість посадової особи ВРП задовольнити свій приватний інтерес чи інтерес третіх осіб під час опрацювання матеріалів з питань щодо звільнення судді з посади, переведення судді, відрядження судді, тимчасового відсторонення від здійснення правосуддя, припинення відставки судді

 

Низька

Розроблення порядку розкриття приватного інтересу під час опрацювання посадовою особою ВРП матеріалів з питань щодо звільнення судді з посади, переведення судді, відрядження судді, тимчасового відсторонення від здійснення правосуддя, припинення відставки судді

 

Керівники самостійних структурних підрозділів;

відділ з питань запобігання та протидії корупції

 

Після виявлення факту ймовірного порушення вимог антикорупційного законодавства

У межах наявних ресурсів.

Додаткових ресурсів

не потребує

Запобігання неправомірним діям посадової особи ВРП під час опрацювання матеріалів з питань щодо звільнення судді з посади, переведення судді, відрядження судді, тимчасового відсторонення від здійснення правосуддя, припинення відставки судді

8.

Можливість посадової особи ВРП задовольнити свій приватний інтерес чи інтерес третіх осіб під час опрацювання матеріалів з питань щодо надання згоди на затримання судді чи утримання його під вартою чи арештом, тимчасове відсторонення від здійснення правосуддя

Низька

Розроблення порядку розкриття приватного інтересу під час опрацювання посадовою особою ВРП матеріалів з питань щодо надання згоди на затримання судді чи утримання його під вартою чи арештом, тимчасове відсторонення від здійснення правосуддя

Керівники самостійних структурних підрозділів;

відділ з питань запобігання та протидії корупції

 

Після виявлення факту ймовірного порушення вимог антикорупційного законодавства

У межах наявних ресурсів.

Додаткових ресурсів

не потребує

Запобігання неправомірним діям посадової особи ВРП під час опрацювання матеріалів з питань щодо надання згоди на затримання судді чи утримання його під вартою чи арештом, тимчасове відсторонення від здійснення правосуддя

9.

Можливе привілейоване чи завідомо упереджене ставлення посадової особи ВРП до окремих суддів під час вжиття заходів щодо забезпечення незалежності суддів та авторитету правосуддя через особисті стосунки чи з метою отримання неправомірної вигоди

Низька

Розроблення порядку розкриття приватного інтересу під час вжиття посадовою особою ВРП заходів щодо забезпечення незалежності суддів та авторитету правосуддя

Керівники самостійних структурних підрозділів;

відділ з питань запобігання та протидії корупції

 

Після виявлення факту ймовірного порушення вимог антикорупційного законодавства

У межах наявних ресурсів.

Додаткових ресурсів

не потребує

Запобігання неправомірним діям посадової особи ВРП під час вжиття заходів щодо забезпечення незалежності суддів та авторитету правосуддя

10.

Можливість посадової особи ВРП задовольнити свій приватний інтерес чи інтерес третіх осіб під час опрацювання матеріалів з питань призначення та звільнення з посад членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України; організації конкурсу на зайняття посади члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України

Низька

Розроблення порядку розкриття приватного інтересу або інтересів третіх осіб під час опрацювання посадовою особою ВРП матеріалів з питань призначення та звільнення з посад членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, організації конкурсу на зайняття посади члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України

Керівники самостійних структурних підрозділів;

відділ з питань запобігання та протидії корупції

 

Після виявлення факту ймовірного порушення вимог антикорупційного законодавства

У межах наявних ресурсів.

Додаткових ресурсів

не потребує

Запобігання неправомірним діям посадової особи ВРП під час опрацювання матеріалів з питань призначення та звільнення з посад членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, організації конкурсу на зайняття посади члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України

11.

Посадова особа ВРП може мати привілейоване чи завідомо упереджене ставлення через особисті стосунки чи з метою отримання неправомірної вигоди під час здійснення повноважень щодо визначення кількості суддів у судах; участі у визначенні видатків Державного бюджету України на утримання судів, органів та установ системи правосуддя відповідно до Бюджетного кодексу України; погодження перерозподілу бюджетних видатків між судами, крім Верховного Суду; погодження рішення Державної судової адміністрації України про утворення територіальних управлінь та визначення їх кількості; погодження Типового положення про апарат суду; Положення про порядок створення та діяльності служби судових розпорядників

Низька

Розроблення порядку розкриття приватного інтересу або інтересів третіх осіб під час здійснення посадовою особою ВРП повноважень щодо визначення кількості суддів у судах; участі у визначенні видатків Державного бюджету України на утримання судів, органів та установ системи правосуддя відповідно до Бюджетного кодексу України; погодження перерозподілу бюджетних видатків між судами, крім Верховного Суду; погодження рішення Державної судової адміністрації України про утворення територіальних управлінь та визначення їх кількості; погодження Типового положення про апарат суду; Положення про порядок створення та діяльності служби судових розпорядників

Керівники самостійних структурних підрозділів;

відділ з питань запобігання та протидії корупції

 

Після виявлення факту ймовірного порушення вимог антикорупційного законодавства

У межах наявних ресурсів.

Додаткових ресурсів

не потребує

Запобігання неправомірним діям посадової особи ВРП під час здійснення повноважень щодо визначення кількості суддів у судах; участі у визначенні видатків Державного бюджету України на утримання судів, органів та установ системи правосуддя відповідно до Бюджетного кодексу України; погодження перерозподілу бюджетних видатків між судами, крім Верховного Суду; погодження рішення Державної судової адміністрації України про утворення територіальних управлінь та визначення їх кількості; погодження Типового положення про апарат суду; Положення про порядок створення та діяльності служби судових розпорядників

12.

Можливість посадової особи ВРП задовольнити свій приватний інтерес чи інтерес третіх осіб під час розгляду Вищою радою правосуддя звітів про діяльність Державної судової адміністрації України та Служби судової охорони

Низька

Аналіз нормативних та організаційно-розпорядчих актів на предмет корупціогенних факторів та підготовка пропозицій щодо їх усунення чи мінімізації

Члени ВРП;

керівники самостійних структурних підрозділів;

відділ з питань запобігання та протидії корупції

 

ІІ півріччя

2022 року

У межах наявних ресурсів.

Додаткових ресурсів

не потребує

Нормативні та організаційно-розпорядчі акти не містять положень, які можуть сприяти вчиненню корупційних та пов’язаних із корупцією правопорушень

13.

Недоброчесність посадових осіб ВРП під час представництва її інтересів у судах. Ймовірність впливу третіх осіб на представників правового управління ВРП в суді під час підготовки документів або безпосередньо представництва інтересів ВРП

 

Низька

Встановлення обмежень у процесуальних правах осіб, які здійснюють представництво інтересів ВРП в судах (без права відмови від позову, відкликання, відмови від апеляційних / касаційних скарг, визнання позову повністю або частково, укладання мирової угоди).

Здійснення вибіркового моніторингу судових рішень на предмет виявлення особистої заінтересованості в результатах розгляду справ та контролю за проєктами процесуальних документів начальником правового управління, яке забезпечує представництво інтересів ВРП в судах

Заступник керівника секретаріату ВРП – начальник правового управління.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заступник керівника секретаріату ВРП – начальник правового управління

Протягом 2021–2025 років.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кожне півріччя протягом 2021–2025 років

У межах наявних ресурсів.

Додаткових ресурсів

не потребує.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У межах наявних ресурсів.

Додаткових ресурсів

не потребує

Запобігання ухваленню судових рішень не на користь ВРП внаслідок недоброчесних дій осіб, які здійснюють представництво інтересів ВРП в судах.

 

 

 

Забезпечення внутрішнього контролю за належним представництвом інтересів ВРП під час розгляду судових справ

14.

 

 

 

 

Можливість впливу третіх осіб на члена Комісії з питань вищого корпусу державної служби в системі правосуддя (далі – Комісія) у зв’язку з виконанням ним своїх повноважень при прийнятті Комісією рішень

 

Низька

Аналіз нормативних та організаційно-розпорядчих актів на предмет корупціогенних факторів та підготовка пропозицій щодо їх усунення чи мінімізації.

 

Проведення технічної фіксації засідань Комісії.

 

 

 

 

 

Розроблення порядку розкриття приватного інтересу члена Комісії у зв’язку з виконанням ним своїх повноважень при прийнятті Комісією рішень

Голова Комісії;

управління з питань персоналу;

правове управління.

 

 

 

 

 

 

 

Голова Комісії;

управління з питань персоналу;

правове управління;

управління інформаційних технологій та захисту інформації.

 

 

 

Керівники самостійних структурних підрозділів;

відділ з питань запобігання та протидії корупції

Протягом 2021–2025 років.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Під час проведення конкурсів.

 

 

 

 

 

 

Після виявлення факту ймовірного порушення вимог антикорупційного законодавства

У межах наявних ресурсів.

Додаткових ресурсів

не потребує.

 

 

 

 

 

 

 

У межах наявних ресурсів.

Додаткових ресурсів

не потребує.

 

 

 

 

 

 

У межах наявних ресурсів.

Додаткових ресурсів

не потребує

Нормативні та організаційно-розпорядчі акти не містять положень, які можуть сприяти вчиненню корупційних та пов’язаних із корупцією правопорушень.

 

 

Дотримано вимоги чинного законодавства щодо рівного права доступу до державної служби.

 

 

Запобігання неправомірним діям члена Комісії у зв’язку з виконанням ним своїх повноважень при прийнятті Комісією рішень

15.

Можлива недоброчесність членів конкурсної комісії під час організації конкурсу на заміщення вакантних посад та проведення засідань конкурсних комісій, оформлення протоколів

Низька

Здійснення вибірковогомоніторингу матеріалів засідань конкурсної комісії

 

 

 

 

 

Відділ з питань запобігання і виявлення корупції

 

 

 

 

 

 

 

Двічі на рік протягом 2021–2025 років

 

 

 

 

 

 

У межах наявних ресурсів.

Не потребує виділення додаткових ресурсів

 

 

 

Моніторинг здійснено

 

 

 

 

 

 

 

16.

Недоброчесність посадових осіб ВРП під час опрацювання запитів на публічну інформацію, звернень громадян

Середня

Вибірковий моніторинг розгляду відповідних запитів, звернень та листів-відповідей на них і звітування керівництву про результати такого моніторингу.

 

 

 

 

 

 

 

Попередження кожного працівника про персональну відповідальність за порушення законодавства щодо доступу до інформації та звернень громадян та антикорупційного законодавства

Управління по роботі зі зверненнями, запитами на інформацію та забезпечення організації особистого прийому громадян;

відділ статистично-аналітичної роботи секретаріату ВРП;

головний спеціаліст з питань внутрішнього контролю.

 

Управління з питань персоналу

 

Щомісячно

 

 

 

 

 

 

 

Щотижня

 

 

 

 

 

 

 

 

 

І півріччя 2022 року

 

У межах наявних ресурсів.

Не потребує виділення додаткових ресурсів.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У межах наявних ресурсів.

Не потребує виділення додаткових ресурсів

 

 

 

 

 

Керівництву ВРП надані звіти про результати моніторингу розгляду відповідних запитів, звернень та листів-відповідей на них.

 

 

 

 

 

 

 

 

Кожний працівник попереджений про персональну відповідальність за порушення законодавства щодо доступу до інформації та звернень громадян і антикорупційного законодавства

17.

Можливість втручання третіх осіб у будь-які питання, пов’язані зі здійсненням діяльності із внутрішнього аудиту

 

Низька

Запровадження моніторингу стану незалежності внутрішнього аудиту, аналіз результатів здійснених внутрішніх аудитів, у тому числі вибірково аудиторських звітів.

 

 

 

 

 

 

 

Проведення роз’яснювальної роботи серед посадових осіб про відповідальність, яка настає за порушення законодавства

 

Відділ з питань запобігання та протидії корупції;

головний спеціаліст з питань внутрішнього аудиту.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відділ з питань запобігання та протидії корупції

 

Щорічно та/або у разі виявлення факту ймовірного порушення вимог антикорупційного законодавства.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перед призначенням на відповідну посаду, після – постійно

 

У межах наявних ресурсів.

Не потребує виділення додаткових ресурсів.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У межах наявних ресурсів.

Не потребує виділення додаткових ресурсів

Забезпечено опрацювання працівниками уповноваженого підрозділу з питань запобігання корупції результатів здійснених внутрішніх аудитів на предмет наявності приватного інтересу працівників із внутрішнього аудиту або інтересу третіх осіб.

 

 

Роз’яснювальну роботу проведено

 

18.

Дискреційні повноваження під час підготовки тендерної документації щодо її формування під конкретного постачальника або закупівлі у конкретного постачальника / виконавця.

Можливість поділу предмета закупівлі з метою уникнення застосування електронної системи закупівель ProZorro

 

Середня

Аналіз нормативних та організаційно-розпорядчих актів на предмет корупціогенних факторів та підготовка пропозицій щодо їх усунення чи мінімізації

 

 

 

 

Управління з питань управління державним майном, публічних закупівель та охорони праці;

головний спеціаліст з питань внутрішнього контролю

 

ІІ півріччя

2022 року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У межах наявних ресурсів.

Не потребує виділення додаткових ресурсів

 

 

 

 

Нормативні та організаційно-розпорядчі акти не містять положень, які можуть сприяти вчиненню корупційних та пов’язаних із корупцією правопорушень

 

 

 

 

 

 

19.

Завищення відповідальними працівниками очікуваної вартості предмета закупівлі

 

Середня

Моніторинг цін на відповідні товари, послуги, з обов’язковим наданням його результатів у складі обґрунтування необхідності включення відповідної позиції до річного плану закупівель на відповідний рік під час вибору постачальника товарів, виконавця послуг

Управління з питань управління державним майном, публічних закупівель та охорони праці;

головний спеціаліст з питань внутрішнього контролю

 

Щороку протягом 2021–2025 років

У межах наявних ресурсів.

Не потребує виділення додаткових ресурсів

 

Забезпечено обґрунтування ціни на товари та послуги

20.

Дискреційні повноваження щодо визначення постачальників товарів, робіт та послуг, в тому числі при здійсненні допорогових закупівель

 

 

Середня

Посилення контролю за здійсненням спрощених закупівель шляхом запровадження моніторингу ринку товарів, робіт чи послуг з метою виявлення найнижчої ціни відповідних товарів, робіт чи послуг та відбору постачальника товарів, надавача послуг чи виконавця робіт, перевірки запропонованих товарів / робіт / по-слуг на відповідність технічним характеристикам

Управління з питань управління державним майном, публічних закупівель та охорони праці;

головний спеціаліст з питань внутрішнього контролю

 

Під час здійснення закупівель, в тому числі без застосування електронної системи закупівель

У межах наявних ресурсів.

Не потребує виділення додаткових ресурсів

 

Не встановлено фактів навмисного завищення обсягів замовлень для використання надлишку в особистих цілях, зменшення витрат ВРП. Забезпечено раціональне та ефективне використання фінансових ресурсів

21.

Необґрунтоване застосування переговорної процедури закупівель

 

Середня

Попередження кожного члена тендерного комітету та уповноважених осіб про відповідальність за порушення законодавства щодо здійснення публічних закупівель та антикорупційного законодавства

Відділ з питань запобігання та протидії корупції

 

Після призначення /

оновлення складу тендерного комітету та уповноважених осіб

 

У межах наявних ресурсів.

Не потребує виділення додаткових ресурсів

 

Роз’яснювальну роботу проведено, попереджено про персональну відповідальність членів тендерного комітету та уповноважених осіб за організацію та здійснення закупівель

 

22.

Можливість втручання в автоматизовану систему розподілу матеріалів між членами ВРП

Середня

Здійснення вибіркового моніторингу роботи автоматизованої системи розподілу матеріалів між членами ВРП та надання сектору з питань запобігання і виявлення корупції звіту за результатами моніторингу для відповідного реагування.

 

Здійснення аналізу звітів за результатами моніторингу

 

Відділ з питань запобігання та протидії корупції.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відділ з питань запобігання та протидії корупції

 

Щомісячно

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Щоквартально –протягом 2021–2025 років

У межах наявних ресурсів.

Не потребує виділення додаткових ресурсів.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У межах наявних ресурсів.

Не потребує виділення додаткових ресурсів

 

 

Надано звіти про результати моніторингу роботи автоматизованої системи розподілу

матеріалів між членами ВРП.

 

 

 

 

 

 

 

За результатами здійсненого аналізу підготовлена довідка керівництву ВРП з відповідними пропозиціями (за наявності)

23.

Відсутність належного контролю за використанням фінансових та матеріальних ресурсів

Середня

Проведення навчань для підвищення професійного рівня працівників секретаріату ВРП.

 

 

 

Проведення, за потреби, позапланових перевірок та аудитів діяльності, пов’язаної з використанням фінансових та матеріальних ресурсів

Фінансово-економічне управління.

 

 

 

 

Головний спеціаліст з питань внутрішнього аудиту

Щороку протягом 2021–2025 років.

 

 

 

 

Щороку протягом 2021–2025 років

У межах наявних ресурсів.

Не потребує виділення додаткових ресурсів.

 

 

У межах наявних ресурсів.

Не потребує виділення додаткових ресурсів

 

Запобігання прийняттю неправомірних рішень про списання матеріальних цінностей.

 

За результатами здійснених перевірок та аудитів підготовлена довідка керівництву ВРП з відповідними пропозиціями (за наявності)

24.

Наявність недостатньо визначених понять (обставин) щодо неупередженості члена ВРП під час розгляду питань та прийняття ВРП та її органами рішень (статті 20, 33 Закону України «Про Вищу раду правосуддя»)

 

Середня

Розроблення порядку розкриття приватного інтересу посадової особи ВРП під час розгляду питань та прийняття ВРП та її органами рішень.

 

Внесення змін до Регламенту ВРП щодо врегулювання порядку відводу та самовідводу члена ВРП

Керівники самостійних структурних підрозділів;

відділ з питань запобігання та протидії корупції.

 

 

Члени ВРП;

керівники самостійних структурних підрозділів;

відділ з питань запобігання та протидії корупції

Після виявлення факту ймовірного порушення вимог антикорупційного законодавства.

 

 

 

 

 

ІІ півріччя

2022 року

У межах наявних ресурсів.

Не потребує виділення додаткових ресурсів.

 

 

 

У межах наявних ресурсів.

Не потребує виділення додаткових ресурсів

 

Запобігання неправомірним діям посадової особи ВРП під час розгляду питань та прийняття ВРП та її органами рішень.

 

Відповідні зміни внесено до Регламенту

25.

Неврегульованість порядку взаємодії відділу з питань запобігання і виявлення корупції та управління з питань персоналу секретаріату ВРП, що може призвести до несвоєчасного подання до Національного агентства з питань запобігання корупції повідомлень про несвоєчасне подання, неподання декларацій суб’єктами декларування

Середня

Розроблення та затвердження організаційно-розпорядчого документа про порядок взаємодії відділу з питань запобігання і виявлення корупції та управління з питань персоналу секретаріату ВРП для здійснення обліку суб’єктів декларування з метою дотримання вимог фінансового контролю

Управління з питань персоналу;

відділ з питань запобігання і виявлення корупції;

правове управління

ІІ півріччя

2022 року

У межах наявних ресурсів.

Не потребує виділення додаткових ресурсів

Розроблено та затверджено організаційно-розпорядчий документ про порядок взаємодії відділу з питань запобігання і виявлення корупції та управління з питань персоналу секретаріату ВРП для здійснення обліку суб’єктів декларування з метою дотримання вимог фінансового контролю

26.

Неврегульованість порядку розгляду повідомлень про можливі факти корупційних або пов’язаних із корупцією правопорушень

Середня

Розроблення та затвердження організаційно-розпорядчого документа, що регулюватиме порядок роботи з повідомленнями про можливі факти корупційних або пов’язаних із корупцією правопорушень, вчинених працівниками ВРП

Відділ з питань запобігання і виявлення корупції;

правове управління

І півріччя

2022 року

У межах наявних ресурсів.

Не потребує виділення додаткових ресурсів

Розроблено та затверджено організаційно-розпорядчий документ про порядок роботи з повідомленнями про можливі факти корупційних або пов’язаних із корупцією правопорушень, вчинених працівниками ВРП