X
Введіть слово для пошуку

Акт ВРП

Україна
Вища рада правосуддя
Рішення
Київ
01.02.2024
314/0/15-24
Про затвердження Умов для зайняття посади Голови Державної судової адміністрації України та Порядку опрацювання документів і проведення співбесід із кандидатами на посаду Голови Державної судової адміністрації України

Вища рада правосуддя згідно з пунктом 19 частини першої статті 3 Закону України «Про Вищу раду правосуддя» призначає на посаду та звільняє з посади Голову Державної судової адміністрації України.

Згідно з абзацом шостим пункту 1 частини другої статті 6 Закону України «Про державну службу» посада Голови Державної судової адміністрації України належить до посад державної служби категорії «А» (вищий корпус державної служби).

Частиною першою статті 22 Закону України «Про державну службу» встановлено, що на зайняття вакантної посади державної служби проводиться конкурс.

Відповідно до частини п’ятої статті 10 Закону України від 12 травня 2015 року № 389-VIII «Про правовий режим воєнного стану» у період дії воєнного стану особи призначаються на посади державної служби без конкурсного відбору, обов’язковість якого передбачена законом, на підставі поданої заяви, заповненої особової картки встановленого зразка та документів, що підтверджують наявність у таких осіб громадянства України, освіти та досвіду роботи згідно з вимогами законодавства, встановленими щодо відповідних посад, а також за наявності в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік.

Оскільки посада Голови Державної судової адміністрації України є вакантною, рішенням Вищої ради правосуддя від 18 січня 2024 року № 145/0/15-24 «Про оголошення наявної вакантної посади Голови Державної судової адміністрації України та утворення робочої групи з питання добору кандидатів на посаду Голови Державної судової адміністрації України» оголошено про наявність вакантної посади Голови Державної судової адміністрації України, утворено робочу групу з питання добору кандидатів на посаду Голови Державної судової адміністрації України, а також доручено секретаріату Вищої ради правосуддя до 25 січня 2024 року розробити та надати на затвердження Вищій раді правосуддя умови для зайняття вакантної посади Голови Державної судової адміністрації України.

На виконання вказаного рішення Вищої ради правосуддя секретаріат Вищої ради правосуддя розробив Умови для зайняття вакантної посади Голови Державної судової адміністрації України та надав Вищій раді правосуддя на затвердження.

Крім того, робоча група з питання добору кандидатів на посаду Голови Державної судової адміністрації України підготувала та надала Вищій раді правосуддя на затвердження Порядок опрацювання документів та проведення співбесід із кандидатами на посаду Голови Державної судової адміністрації України.

З огляду на викладене, керуючись статтями 3, 30, 34 Закону України «Про Вищу раду правосуддя», частиною п’ятою статті 10 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», Вища рада правосуддя

 

вирішила:

 

1. Затвердити Умови для зайняття вакантної посади Голови Державної судової адміністрації України, Порядок опрацювання документів та проведення співбесід із кандидатами на посаду Голови Державної судової адміністрації України, що додаються.

2. Доручити секретаріату Вищої ради правосуддя оприлюднити на вебсайті Вищої ради правосуддя та на офіційному вебпорталі судової влади України Умови для зайняття вакантної посади Голови Державної судової адміністрації України.

 

 

Голова Вищої ради правосуддя                                                                                                                                                                                                                            Григорій УСИК

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Вищої ради правосуддя

1 лютого 2024 року № 314/0/15-24

 

 

УМОВИ

для зайняття вакантної посади Голови Державної судової адміністрації України

 

Загальні умови

1. Посадові обов’язки:

1) керує діяльністю Державної судової адміністрації України, несе персональну відповідальність за виконання покладених на неї завдань;

2) організовує роботу Державної судової адміністрації України;

3) вносить на розгляд Вищої ради правосуддя подання щодо визначення граничної чисельності працівників Державної судової адміністрації України, у тому числі її територіальних управлінь;

4) утворює відповідні конкурсні комісії з проведення конкурсу на зайняття вакантних посад категорії «Б» і «В» державної служби в судах, органах та установах системи правосуддя;

5) призначає на посади та звільняє з посад працівників Державної судової адміністрації України; призначає за погодженням голів відповідних судів керівників апаратів апеляційних судів, вищих спеціалізованих судів, Верховного Суду, їх заступників та звільняє їх з посад; призначає за погодженням Голови Верховного Суду першого заступника керівника апарату Верховного Суду та звільняє його з посади;

6) за поданням голови відповідного суду застосовує до керівників апаратів апеляційного суду, вищого спеціалізованого суду, Верховного Суду, їх заступників заохочення або накладає дисциплінарні стягнення; за поданням Голови Верховного Суду застосовує до першого заступника керівника апарату Верховного Суду заохочення або накладає дисциплінарні стягнення;

7) за поданням голови відповідного суду присвоює керівникам апаратів апеляційного суду, вищого спеціалізованого суду, Верховного Суду, їх заступникам ранги державного службовця згідно із законодавством про державну службу; за поданням Голови Верховного Суду присвоює першому заступнику керівника апарату Верховного Суду ранги державного службовця згідно із законодавством про державну службу;

8) затверджує положення про територіальне управління Державної судової адміністрації України та положення про структурні підрозділи Державної судової адміністрації України;

9) встановлює посадові оклади працівників Державної судової адміністрації України, присвоює їм ранги державного службовця, застосовує заохочення та накладає дисциплінарні стягнення відповідно до закону;

10) звітує про діяльність Державної судової адміністрації України перед Вищою радою правосуддя, інформує про діяльність Державної судової адміністрації України з’їзд суддів України та Раду суддів України щодо питань організаційно-матеріального забезпечення діяльності судів відповідної судової спеціалізації;

11) бере участь у підготовці пропозицій до проєкту Державного бюджету України щодо фінансування судової влади;

12) затверджує структуру, штатний розпис Державної судової адміністрації України та її територіальних управлінь;

13) здійснює інші визначені законом повноваження.

 

2. Умови оплати праці:

1) посадовий оклад – 70 694,00 гривень;

2) надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця – відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів»;

3) надбавка за вислугу років, що встановлюється на рівні 2 відсотків посадового окладу державного службовця за кожний календарний рік стажу державної служби, але не більше 30 відсотків посадового окладу;

4) місячна або квартальна премія, грошова допомога, що виплачується з наданням щорічної основної оплачуваної відпустки, матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань та інші доплати, передбачені законами України.

 

3. Перелік документів, необхідних для участі в доборі:

1) заява у довільній формі про участь у доборі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби;

2) резюме за формою згідно з додатком 21 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246 (із подальшими змінами та доповненнями);

3) заповнена особова картка встановленого зразка (без додатків), форма якої затверджена наказом Національного агентства України з питань державної служби від 19 травня 2020 року № 77-20;

4) заява про згоду на обробку персональних даних (додаток 1);

5) документи, що підтверджують наявність у кандидата громадянства України;

6) копії документів про освіту (з додатками), наукові ступені та вчені звання;

7) документи, що підтверджують наявність у кандидата досвіду роботи згідно з вимогами законодавства, встановленими щодо відповідних посад (копія трудової книжки, послужний список або інші документи, що містять відомості про стаж роботи, стаж державної служби, досвід роботи на відповідних посадах у відповідній сфері та на керівних посадах);

8) заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону згідно з додатком 1 до Порядку проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 563;

9) копія Державного сертифіката про рівень володіння державною мовою (витяг з Реєстру державних сертифікатів про рівень володіння державною мовою), що підтверджує рівень володіння державною мовою, визначений Національною комісією зі стандартів державної мови (у разі наявності);

10) копія декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2023 рік;

11) автобіографія, яка створена в електронній формі, роздрукована та підписана власноруч і містить, зокрема, відомості про: прізвище, ім’я та по батькові (за наявності), дату і місце народження, громадянство (зокрема громадянство (підданство) іноземної (іноземних) держави (держав), документи, які надають претенденту на посаду право на постійне проживання на території іноземних держав (за наявності), а також факт подання документів, необхідних для оформлення громадянства (підданства) іноземної (іноземних) держави (держав); освіту (назва закладу вищої освіти (іншого закладу освіти), рік вступу та закінчення такого закладу, реквізити диплома, здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень (ступінь освіти), спеціальність, кваліфікацію, науковий ступінь); наявність допуску до державної таємниці, а також факти скасування раніше наданого допуску за порушення законодавства про державну таємницю (або відмови у його наданні); відношення претендента на посаду до виконання військового обов’язку (призовник, військовозобов’язаний, резервіст); проходження військової служби (у разі її проходження) та/або перебування на військовому обліку військовозобов’язаних; останнє місце роботи (служби) та посаду;

12) медична довідка про проходження попереднього, періодичного та позачергового психіатричних оглядів, у тому числі на предмет вживання психоактивних речовин (за формою первинної облікової документації № 100-2/о, затвердженою наказом Міністерства охорони здоров’я України від 18 квітня 2022 року № 651 «Про затвердження Порядку проведення попередніх, періодичних та позачергових психіатричних оглядів, у тому числі на предмет вживання психоактивних речовин», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 15 червня 2022 року за № 648/37984);

13) письмова згода на проведення спеціальної перевірки за формою згідно з додатком 1 до Порядку проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 171;

14) копія військово-облікового документа – військового квитка або тимчасового посвідчення військовозобов’язаного;

15) копія реєстраційного номера облікової картки платника податків (індивідуальний ідентифікаційний номер);

16) копія сертифіката міжнародного зразка чи іншого документа, що підтверджує володіння англійською або французькою мовами (за наявності);

17) довідка про наявність допуску до державної таємниці (у разі наявності), складена за формою, визначеною законодавством про державну таємницю;

18) інші документи, які кандидати можуть надати за бажанням, що підтверджують їх переваги, досвід та відповідні знання у галузі правосуддя (наприклад, власне бачення концепції розвитку судової системи та судової реформи, цифровізації судової влади, рекомендації тощо).

 

4. Інформація про строковість призначення на посаду

Голову Державної судової адміністрації України буде призначено на посаду тимчасово, за строковим трудовим договором, до призначення на цю посаду переможця конкурсу, але не більше ніж на 12 місяців із дня припинення чи скасування воєнного стану.

 

5. Спосіб та місце подання документів

Прийом документів здійснюється до 24:00 8 березня 2024 року, якщо документи подаються в електронній формі, або до 15:45 8 березня 2024 року, якщо документи подаються особисто.

У разі подання документів в електронному вигляді, документи, необхідні для участі в доборі, скануються в порядку, передбаченому пунктом 3 цих Умов, та надсилаються одним PDF-файлом, без накладення КЕП. Роздруковані заяви, що входять до пакета документів, перед скануванням кандидат особисто підписує кульковою ручкою.

Документи приймаються в електронному вигляді на електронну пошту assistant@hcj.gov.ua або в паперовому вигляді за адресою: вул. Студентська, 12-а, м. Київ, 04050, телефон для довідок: (044) 481-06-22.

 

6. Вимоги до кандидата

 

I. Загальні (кваліфікаційні) вимоги

 

1.

Освіта

– ступінь вищої освіти – не нижче магістра.

2.

Досвід роботи

– загальний стаж роботи – не менше семи років; – досвід роботи на посадах державної служби категорії «А» чи «Б» або на посадах не нижче керівників структурних підрозділів в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах у відповідній сфері – не менше трьох років.

3.

Володіння державною мовою

– вільне володіння державною мовою.

4.

Володіння іноземною мовою

– володіння іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов Ради Європи.

II. Спеціальні вимоги

 

1.

Освіта (галузь знань)

– вища освіта у галузі знань «Право», або «Публічне управління та адміністрування», або «Управління та адміністрування», ступінь вищої освіти – магістр*.

 

 

 

 

ІІІ. Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Управління змінами

– вміння формувати план змін; – вміння управляти змінами та реакцією на них; – вміння оцінювати ефективність змін.

2.

Прийняття ефективних рішень

– здатність своєчасно приймати виважені рішення; – вміння аналізувати альтернативи; – спроможність на виважений ризик; – автономність та ініціативність щодо прийняття пропозицій / рішень.

3.

Лідерство

– вміння мотивувати до ефективної професійної діяльності; – сприяння всебічному розвитку особистості; – вміння делегувати повноваження та управляти результатами діяльності; – здатність до формування ефективної організаційної культури державної служби.

4.

Комунікація та взаємодія

– вміння визначати заінтересовані та впливові сторони та розбудовувати партнерські відносини; – здатність ефективно взаємодіяти – дослухатися, сприймати та викладати думку; – вміння публічно виступати перед аудиторією; – здатність переконувати інших за допомогою аргументів та послідовної комунікації.

5.

Досягнення результатів

– здатність до чіткого бачення результату діяльності; – вміння фокусувати зусилля для досягнення результату діяльності; – вміння запобігати та ефективно долати перешкоди

6.

Стресостійкість

– вміння управляти своїми емоціями; – здатність до самоконтролю; – здатність до конструктивного ставлення до зворотного зв’язку, зокрема критики.

7.

Управління ефективністю та розвиток людських ресурсів

– вміння управляти людськими ресурсами; – вміння управляти проєктами; – вміння організовувати роботу і контролювати її виконання; – здатність до мотивування

8.

Робота з інформацією

– здатність працювати з базами даних законодавства; – вміння працювати в умовах електронного урядування.

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Знання законодавства

Знання:
– Конституції України;
– Закону України «Про Кабінет Міністрів України»;
– Закону України «Про центральні органи виконавчої влади»;
– Закону України «Про державну службу»;
– Закону України «Про запобігання корупції».

2.

Знання спеціального законодавства (пов’язаного
із завданнями та змістом роботи державного службовця)

Знання:
– Закону України «Про судоустрій і статус суддів»;
– Закону України «Про Вищу раду правосуддя»;
– Закону України «Про доступ до судових рішень»;
– Закону України «Про публічні закупівлі»;
– Закону України «Про звернення громадян»;
– Закону України «Про доступ до публічної інформації».

3.

Знання основ державного управління у відповідній галузі

– розуміння мети та завдань державної політики в системі правосуддя; – знання системи управління в галузі судочинства.

4.

Управління публічними фінансами

– знання основ бюджетного законодавства; – знання системи державного контролю у сфері публічних фінансів.

*У разі коли особа, яка претендує на зайняття посади, здобула вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста (повну вищу освіту), відповідно до підпункту 2 пункту 2 розділу XV «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про вищу освіту» така освіта прирівнюється до вищої освіти ступеня магістра.

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

до Умов для зайняття

вакантної посади Голови

Державної судової

адміністрації України

 

 

Вища рада правосуддя

 

кандидата на зайняття посади Голови

Державної судової адміністрації України

 

__________________________

__________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

 

 

 

ЗГОДА

на обробку персональних даних

 

Я, ______________________________________________________________,

(прізвище, ім’я, по батькові)

відповідно до Закону України від 1 червня 2010 року № 2297-VI «Про захист персональних даних» даю згоду Робочій групі з питання добору кандидатів на посаду Голови Державної судової адміністрації України, утвореної рішенням Вищої ради правосуддя від 18 січня 2024 року № 145/0/15-24, та іншим спеціалістам, залученим для виконання допоміжних і консультативних функцій, на обробку моїх персональних даних.

 

 

«____»___________ 2024 року _____________ __________________

(підпис) (ініціали, прізвище)

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Вищої ради правосуддя

1 лютого 2024 року № 314/0/15-24

 

 

Порядок

опрацювання документів та проведення співбесід

із кандидатами на посаду

Голови Державної судової адміністрації України

 

І. Загальні положення

 

1. Цей Порядок визначає процедуру опрацювання робочою групою Вищої ради правосуддя з питання добору кандидатів на посаду Голови Державної судової адміністрації України (далі – Робоча група) документів та проведення співбесід із кандидатами на вакантну посаду Голови Державної судової адміністрації України (далі – Голова ДСА України), а також подання Вищій раді правосуддя рекомендацій щодо кандидатів.

2. Метою первинного опрацювання документів та проведення співбесід є надання Робочою групою консультативної допомоги Вищій раді правосуддя щодо аналізу поданих документів, обробки інформації та визначення кандидатів, які найбільше відповідають вимогам для призначення на посаду Голови ДСА України.

3. Формою діяльності Робочої групи є її засідання. Члени Робочої групи та залучені консультанти можуть брати участь у її засіданнях в режимі відеоконференції.

4. Організаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Робочої групи здійснює секретаріат Вищої ради правосуддя.

5. За результатами розгляду питань Робоча група приймає рішення простою більшістю голосів присутніх на її засіданні членів.

6. Робоча група може запрошувати консультантів авторитетних та з досвідом роботи у сфері проведення добору, конкурсних процедур і призначення представників Ради суддів України, комітетів Верховної Ради України з питань правової політики та з питань бюджету, Національного агентства з питань державної служби, а також міжнародних та іноземних організацій, які відповідно до міжнародних або міждержавних угод протягом останніх трьох років надають Україні міжнародну технічну допомогу у сфері судової реформи та/або запобігання і протидії корупції. Консультанти можуть ознайомлюватися з документами кандидатів, надавати роз’яснення та рекомендації, ставити запитання кандидатам, допомагати членам Робочої групи у процесі дослідження документів та проведення співбесід, брати участь у засіданнях Робочої групи з правом дорадчого голосу.

 

IІ. Оцінювання документів та проведення співбесіди

 

1. Робоча група здійснює збір і аналіз документів та інформації про кандидатів на відповідність вимогам, які висуваються до кандидата на посаду посади Голови ДСА України.

2. Члени Робочої групи вправі ініціювати надання додаткової інформації щодо кандидатів самими кандидатами чи іншими особами за необхідності перевірки обставин, що мають значення для визначення компетентності та доброчесності кандидатів.

3. У разі встановлення на підставі отриманих документів кандидатів, які найбільше відповідають необхідним вимогам, та за відсутності інформації, яка свідчить про обґрунтований сумнів у відповідності кандидата майбутній посаді за критеріями компетентності та доброчесності, Робоча група запрошує таких кандидатів на співбесіду, яка може бути проведена в режимі відеоконференції.

Рішення про запрошення кандидатів на співбесіду ухвалюється протокольно шляхом голосування більшістю від присутніх членів Робочої групи.

4. Співбесіди з кандидатами транслюються в режимі реального часу на сайті Вищої ради правосуддя.

Обговорення кандидатів здійснюється конфіденційно та не підлягає публічному розголошенню.

5. Під час або перед проведенням співбесіди кандидатам може бути запропоновано у стислій формі презентувати власне бачення роботи ДСА України, виконати ситуаційне завдання, відповісти на запитання членів Робочої групи та консультантів, які стосуються відомостей щодо претендента та його бачення майбутньої роботи на посаді.

6. Консультанти можуть на рівні із членами Робочої групи ставити кандидатам запитання з метою виявлення їх знань та досвіду, які є важливими для виконання завдань на посаді Голови ДСА України.

 

ІІІ. Прийняття рішення

 

1. За результатами співбесіди Робоча група ухвалює протокольне рішення, в якому зазначає кандидатів, яких рекомендує на посаду Голови ДСА України і стосовно яких Робоча група не має обґрунтованого сумніву щодо відповідності майбутній посаді за критеріями компетентності та доброчесності та які проявили під час співбесіди концептуальне бачення роботи ДСА України, зокрема в особливий період правового режиму воєнного стану, спроможність реалізувати його на практиці.

2. Рішення про визначення кандидатів, яких Робоча група рекомендує на посаду Голови ДСА України, ухвалюється на підставі рейтингового голосування членів Робочої групи, яке проводиться після голосування консультантів. У разі розподілу голосів порівну перевагу отримує той кандидат, який набрав більшу кількість дорадчих голосів консультантів.

3. Кандидати, яких Робоча група рекомендує на посаду Голови ДСА України, зазначаються в рішенні відповідно до їх рейтингу.

4. Рішення Робочої групи щодо кандидатів, підписане головою Робочої групи, разом із матеріалами щодо всіх кандидатів, які брали участь у доборі, передається Вищій раді правосуддя.