X
Введіть слово для пошуку

Акт ВРП

Україна
Вища рада правосуддя
Рішення
Київ
16.12.2021
2328/0/15-21
Про погодження звернення Державної судової адміністрації України до Міністерства фінансів України з поданням щодо внесення змін до розпису в частині розподілу збільшення планових показників за спеціальним фондом державного бюджету

Відповідно до статті 130 Конституції України держава забезпечує фінансування та належні умови для функціонування судів і діяльності суддів.

Згідно зі статтею 151 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» Державна судова адміністрація України (далі також – ДСА України) є державним органом у системі правосуддя, який здійснює організаційне та фінансове забезпечення діяльності органів судової влади у межах повноважень, установлених законом.

Частиною третьою статті 148 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» визначено, що ДСА України здійснює функції головного розпорядника коштів Державного бюджету України щодо фінансового забезпечення судів, крім Верховного Суду та вищих спеціалізованих судів.

Згідно із частиною четвертою статті 148 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» функції розпорядника бюджетних коштів щодо місцевих судів здійснюють територіальні управління ДСА України.

Відповідно до пунктів 4, 7 частини п’ятої статті 22 Бюджетного кодексу України головний розпорядник бюджетних коштів:

затверджує кошториси розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня (плани використання бюджетних коштів одержувачів бюджетних коштів), якщо інше не передбачено законодавством;

здійснює управління бюджетними коштами у межах встановлених йому бюджетних повноважень, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі.

Законом України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» (зі змінами) ДСА України як головному розпоряднику бюджетних коштів затверджені бюджетні призначення за бюджетною програмою 0501020 «Забезпечення здійснення правосуддя місцевими, апеляційними судами та функціонування органів і установ системи правосуддя» в сумі 13 892 213,1 тис. грн за загальним фондом державного бюджету та 2 500 000,0 тис. грн за спеціальним фондом державного бюджету.

У додатку 7 до Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» визначено розподіл видатків державного бюджету в системі ДСА України.

Згідно з підпунктом 14 пункту 9 Положення про Державну судову адміністрацію України, затвердженого рішенням Вищої ради правосуддя від 17 січня 2019 року № 141/0/15-19, Голова Державної судової адміністрації України приймає рішення щодо розподілу бюджетних коштів, головним розпорядником яких є ДСА України.

Відповідно до частини другої статті 151 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» ДСА України підзвітна Вищій раді правосуддя у межах, визначених законом.

Згідно зі статтею 3 Закону України «Про Вищу раду правосуддя» одним із повноважень Вищої ради правосуддя є участь у визначенні видатків Державного бюджету України на утримання судів, органів та установ системи правосуддя відповідно до Бюджетного кодексу України.

Після перевищення у вересні 2021 року планових показників надходження коштів до спеціального фонду державного бюджету від сплати судового збору з урахуванням перехідного залишку на початок року Вищою радою правосуддя ухвалено кілька рішень про погодження звернення ДСА України до Міністерства фінансів України з поданням щодо внесення змін до розпису в частині розподілу збільшення планових показників за спеціальним фондом державного бюджету з метою забезпечення судів критично необхідними видатками споживання та видатками розвитку (рішення від 16 вересня 2021 року № 2004/0/15-21, від 19 жовтня 2021 року № 2092/0/15-21, від 2 листопада 2021 року № 2148/0/15-21 та від 18 листопада 2021 року № 2235/0/15-21).

7 грудня 2021 року до Вищої ради правосуддя за вхідним № 9846/0/8-21 надійшов лист ДСА України від 7 грудня 2021 року № 11-21491/21 із проханням погодити запропонований ДСА України розподіл збільшення планових показників за спеціальним фондом державного бюджету шляхом внесення змін до розпису згідно з додатком 1 «Розподіл понадпланових надходжень від сплати судового збору до спеціального фонду державного бюджету у 2021 році» з метою звернення до Міністерства фінансів України з відповідним поданням.

Понадпланові надходження від сплати судового збору пропонується спрямувати для задоволення потреби судів у видатках споживання на суму 189 718,46 тис. грн, з яких:

за кодом економічної класифікації видатків (далі – КЕКВ) 2111 «Заробітна плата» – 160 188,8 тис. грн на оплату праці працівників апаратів судів, що дасть змогу забезпечити стимулюючі виплати в місцевих загальних судах на рівні не менше 30 % від посадового окладу, в апеляційних та місцевих спеціалізованих судах на рівні не менше 50 % від посадового окладу;

за КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» – 2 146,9 тис. грн, із яких 15,0 тис. грн на придбання вогнетривких дверей для забезпечення роботи режимно-секретного органу Донецького апеляційного суду та 2 131,9 тис. грн Територіальному управлінню ДСА України в місті Києві на придбання поштових марок для місцевих загальних судів міста Києва;

за КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» – 4 872,06 тис. грн, а саме: 3 178,26 тис. грн для укладання договорів із Державним підприємством «Інформаційні судові системи», оскільки відповідно до Положення про автоматизовану систему документообігу суду, затвердженого рішенням Ради суддів України від 26 листопада 2010 року № 30, Державне підприємство «Інформаційні судові системи» є адміністратором автоматизованої системи документообігу суду та здійснює технічний супровід і підтримку працездатності автоматизованої системи документообігу в судах на підставі укладених із судами та територіальними управліннями ДСА України договорів із супроводження програмного забезпечення та централізованого адміністрування мереж, інформаційних ресурсів та технічної підтримки судів; 1 515,7 тис. грн для Донецького апеляційного суду на проведення інструментального контролю та атестації на об’єктах інформаційної діяльності, встановлення охоронної сигналізації та придбання ліцензійного програмного забезпечення; 178,1 тис. грн для Територіального управління ДСА України в місті Києві (щодо місцевих загальних судів міста Києва) на оплату послуг із заправки картриджів, оплату sms-повідомлень, повідомлень про виклик до суду у газеті «Урядовий кур’єр» тощо;

за КЕКВ 2271 «Оплата теплопостачання», 2272 «Оплата водопостачання і водовідведення», 2273 «Оплата електроенергії», 2274 «Оплата природного газу», 2275 «Оплата інших енергоносіїв» – 21 422,0 тис. грн на оплату комунальних послуг та енергоносіїв для місцевих та апеляційних судів;

за КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» – 588,7 тис. грн на поховання та увічнення пам’яті суддів місцевих та апеляційних судів відповідно до Порядку компенсації витрат на поховання та увічнення пам’яті суддів, у тому числі суддів у відставці, затвердженого рішенням Ради суддів України від 16 вересня 2016 року № 62;

за КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки» – 500,0 тис. грн на оплату винагороди присяжним у місцевих загальних судах Донецької області.

За інформацією ДСА України, розподіл видатків за вказаними напрямами здійснено з урахуванням наявної потреби судів. У додатку 2 до листа від 7 грудня 2021 року № 11-21491/21 ДСА України надано детальну інформацію щодо розподілу збільшення планових показників за спеціальним фондом державного бюджету для місцевих та апеляційних судів окремо за кожним із зазначених вище напрямів використання. У додатку 3 до вказаного листа містяться відомості щодо запропонованих обсягів стимулюючих виплат для працівників апаратів місцевих і апеляційних судів та відповідно розмір дефіциту бюджетних коштів для їх забезпечення в розрізі окремих судів та територіальних управлінь ДСА України (щодо місцевих загальних судів).

У доповнення до листа від 7 грудня 2021 року № 11-21491/21 ДСА України надіслала Вищій раді правосуддя лист від 10 грудня 2021 року № 11-21683/21, у якому повідомила, що на підставі даних судової статистики щодо надходження судових справ до судів та необхідного часу для їх розгляду розраховано рейтинг навантаження на суддю, який враховано при розподілі додаткових коштів на оплату праці працівників апаратів місцевих та апеляційних судів.

Відповідно до частини четвертої статті 23 Бюджетного кодексу України витрати спеціального фонду бюджету мають постійне бюджетне призначення, яке дає право провадити їх виключно в межах і за рахунок фактичних надходжень спеціального фонду бюджету (з дотриманням вимог частини другої статті 57 цього Кодексу), якщо цим Кодексом та/або законом про Державний бюджет України (рішенням про місцевий бюджет) не встановлено інше.

Пунктом 49 Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року № 228, визначено, що видатки бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду бюджету провадяться виключно в межах і за рахунок відповідних надходжень до цього фонду на підставі кошторисів з урахуванням внесених до них змін. Зміни до спеціального фонду кошторису вносяться у разі, коли загальний обсяг фактичних надходжень бюджетних коштів до цього фонду разом з обсягом залишків бюджетних коштів на його рахунках на початок року буде більший, ніж відповідні надходження, враховані у кошторисі на відповідний рік.

Згідно з пунктом 3.9 Інструкції про складання і виконання розпису Державного бюджету України, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 28 січня 2002 року № 57, внесення змін до розпису за спеціальним фондом за іншими надходженнями здійснюється у порядку, встановленому для внесення змін до розпису за загальним фондом, за яким після внесення відповідних змін до розпису складаються довідки про внесення змін до кошторису та зведення показників спеціального фонду кошторису із зазначенням суми змін. У разі коли загальна сума інших надходжень спеціального фонду, які надійшли на відповідну мету, з урахуванням залишку коштів на початок року перевищує передбачену розписом на відповідний період, Міністерство фінансів України за поданням головних розпорядників збільшує планові показники за спеціальним фондом шляхом внесення змін до розпису. Для цього головний розпорядник повинен надати Міністерству фінансів України детальні обґрунтовані розрахунки розпорядників на підставі довідки про підтвердження надходжень до спеціального фонду Державного бюджету України (за формою, наведеною в додатку 7 до Інструкції) та належні пояснення щодо необхідності внесення змін до розпису.

З метою якнайшвидшого забезпечення судів критично необхідними видатками споживання, враховуючи положення статей 3, 30, 34 Закону України «Про Вищу раду правосуддя», статті 151 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», Вища рада правосуддя

вирішила:

1. Погодити звернення Державної судової адміністрації України до Міністерства фінансів України з поданням щодо внесення змін до розпису в частині розподілу збільшення планових показників за спеціальним фондом державного бюджету в межах додаткової потреби судів у видатках споживання в обсязі 189 718,46 тис. грн згідно з додатком 1 до листа Державної судової адміністрації України від 7 грудня 2021 року № 11-21491/21.

2. Копію цього рішення надіслати Державній судовій адміністрації України.

 

 

В. о. Голови

Вищої ради правосуддя                                                      Олексій МАЛОВАЦЬКИЙ

 

Додаток 1 до листа ДСА України від 07.12.2021 № 11-21491-21