X
Введіть слово для пошуку

Акт ВРП

Україна
Вища рада правосуддя
Рішення
Київ
11.02.2021
321/0/15-21
Про внесення Президентові України подання про призначення Бізяєвої Н.О. на посаду судді Енергодарського міського суду Запорізької області

Вища рада правосуддя, розглянувши рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України у складі колегії за результатами кваліфікаційного оцінювання на відповідність займаній посаді судді Енергодарського міського суду Запорізької області Бізяєвої Надії Олегівни та висновок члена Вищої ради правосуддя,

 

встановила:

 

до Вищої ради правосуддя 1 жовтня 2020 року надійшли електронні копії суддівських досьє суддів, повноваження яких припинилися у зв’язку із закінченням строку, на який їх було призначено, та стосовно яких ухвалено рішення колегії Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (далі також – ВККСУ або Комісія) про визнання їх такими, що відповідають займаним посадам, зокрема стосовно судді Енергодарського міського суду Запорізької області Бізяєвої Н.О.

Заслухавши доповідача – члена Вищої ради правосуддя Овсієнка А.А., розглянувши кандидатуру Бізяєвої Н.О., Вища рада правосуддя встановила таке.

Бізяєва (Вільямовська) Надія Олегівна, громадянка України, ____ року народження, Указом Президента України від 7 листопада 2013 року № 620/2013 призначена строком на п’ять років на посаду судді Енергодарського міського суду Запорізької області.

Повноваження зазначеної судді припинилися 7 листопада 2018 року у зв’язку із закінченням строку, на який її було призначено. На сьогодні Бізяєва Н.О. обіймає посаду судді у зазначеному суді, але не здійснює правосуддя у зв’язку із закінченням строку повноважень, отже, ця посада не є вакантною.

Згідно з підпунктами 2, 4 пункту 161 розділу XV «Перехідні положення» Конституції України повноваження суддів, призначених на посаду строком на п’ять років, припиняються із закінченням строку, на який їх було призначено. Такі судді можуть бути призначені на посаду судді в порядку, визначеному законом. Відповідність займаній посаді судді, якого призначено на посаду строком на п’ять років або обрано суддею безстроково до набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)», має бути оцінена в порядку, визначеному законом.

Пунктом 20 розділу XII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про судоустрій і статус суддів» передбачено, що відповідність займаній посаді судді, якого призначено на посаду строком на п’ять років або обрано суддею безстроково до набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)», оцінюється колегіями Вищої кваліфікаційної комісії суддів України в порядку, визначеному цим Законом.

Відповідно до абзацу шостого пункту 13 розділу III «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про Вищу раду правосуддя» за результатами кваліфікаційного оцінювання суддя, призначений на посаду строком на п’ять років до набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)», повноваження якого припинилися із закінченням строку, на який його було призначено, може бути призначений на посаду за поданням Вищої ради правосуддя за умови підтвердження відповідності цій посаді згідно з підпунктами 2, 4 пункту 161 розділу XV «Перехідні положення» Конституції України.

Згідно зі статтею 36 Закону України «Про Вищу раду правосуддя» призначення на посаду судді здійснюється Президентом України за поданням Вищої ради правосуддя. Вища рада правосуддя ухвалює рішення щодо внесення Президентові України подання про призначення судді на посаду за результатами розгляду рекомендації Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, до якої обов’язково додається особова справа (досьє) кандидата на посаду судді.

7 листопада 2019 року набрав чинності Закон України від 16 жовтня 2019 року № 193-IX «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та деяких законів України щодо діяльності органів суддівського врядування» (далі – Закон № 193-ІХ), яким внесено зміни до Закону України «Про судоустрій і статус суддів».

У зв’язку із набранням чинності Законом № 193-IX із 7 листопада 2019 року припинено повноваження членів Комісії та на сьогодні відсутній повноважний склад цього органу.

Разом із тим підпунктом 3 пункту 2 розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України від 4 червня 2020 року № 679-ІХ «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» щодо відрядження суддів та врегулювання інших питань забезпечення функціонування системи правосуддя в період відсутності повноважного складу Вищої кваліфікаційної комісії суддів України», який набрав чинності 20 червня 2020 року, визначено, що Вища рада правосуддя у період відсутності повноважного складу Вищої кваліфікаційної комісії суддів України ухвалює без рекомендації чи подання Вищої кваліфікаційної комісії суддів України рішення про внесення Президенту України подання про призначення на посаду судді, повноваження якого припинилися у зв’язку із закінченням строку, на який його було призначено, якщо до набрання чинності цим Законом колегією Вищої кваліфікаційної комісії суддів України було визнано суддю таким, що відповідає займаній посаді.

Рішенням ВККСУ від 1 лютого 2018 року № 8/зп-18 призначено кваліфікаційне оцінювання суддів місцевих та апеляційних судів на відповідність займаній посаді, зокрема судді Енергодарського міського суду Запорізької області Бізяєвої Н.О.

Рішенням Комісії у складі колегії від 2 серпня 2019 року № 702/ко-19 суддю Енергодарського міського суду Запорізької області Бізяєву Н.О. визнано такою, що відповідає займаній посаді.

Відповідно до частини четвертої статті 37 Закону України «Про Вищу раду правосуддя» Вища рада правосуддя може ухвалити рішення про відмову у внесенні Президентові України подання про призначення судді на посаду відповідно до пункту 1 частини дев’ятнадцятої статті 79 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» тільки на підставі обґрунтованих відомостей, які були отримані Вищою радою правосуддя в передбаченому законом порядку, якщо:

1) такі відомості не були предметом розгляду Вищої кваліфікаційної комісії суддів України;

2) Вища кваліфікаційна комісія суддів України не дала належної оцінки таким відомостям в межах процедури кваліфікаційного оцінювання щодо відповідного кандидата.

Встановлено, що у день проведення співбесіди з Бізяєвою Н.О. до Комісії надійшов затверджений Громадською радою доброчесності 2 серпня 2019 року висновок про невідповідність судді Енергодарського міського суду Запорізької області Бізяєвої Н.О. критеріям доброчесності та професійної етики, обґрунтований тим, що суддя безпідставно не задекларувала своєчасно своє майно чи майно члена сім’ї, що є ліквідним активом, дохід, або значно занизила його обсяг і (або) вартість, безпідставно допустила розбіжності у відомостях, поданих у майнових деклараціях за різні або ті самі періоди, не пояснила переконливо джерел походження ліквідного майна, витрат, отриманих благ (її, членів сім’ї чи близьких осіб) і/або легальні доходи, що, на думку розсудливого спостерігача, викликає сумніви щодо достатності доходів для набуття такого майна, здійснення таких витрат, отримання благ.

Громадська рада доброчесності у висновку надала також додаткову інформацію, яка, на її думку, може вплинути на оцінку судді за показниками доброчесності та професійної етики.

Оскільки вказаний висновок складено та подано без додержання вимог підпункту 4.10.1 пункту 4.10 розділу IV Регламенту Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, затвердженого рішенням ВККСУ від 13 жовтня 2016 року № 81/зп-16, Комісія, врахувавши думку судді Бізяєвої Н.О., вирішила залишити його без розгляду.

Із рішення Комісії від 2 серпня 2019 року № 702/ко-19 вбачається, що наведені у висновку Громадської ради доброчесності відомості були предметом розгляду Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, яка дала їм належну оцінку в межах процедури кваліфікаційного оцінювання щодо судді Енергодарського міського суду Запорізької області Бізяєвої Н.О.

Зокрема, на підставі пояснень судді Бізяєвої Н.О. та наданих нею документів Комісія у складі колегії дійшла висновку про відсутність підстав для висновку про недоброчесність зазначеної судді.

За критерієм професійної компетентності суддю Бізяєву Н.О. оцінено Комісією на підставі результатів іспиту, дослідження інформації, яка міститься в досьє, та співбесіди за показниками, визначеними пунктами 1–5 глави 2 розділу ІІ Положення про порядок та методологію кваліфікаційного оцінювання, показники відповідності критеріям кваліфікаційного оцінювання та засоби їх встановлення, затвердженого рішенням Комісії від 3 листопада 2016 року № 143/зп-16, у редакції рішення Комісії від 13 лютого 2018 року № 20/зп-18 (далі – Положення).

Таким чином, за критерієм компетентності (професійної, особистої та соціальної) суддя набрала 377,625 бала, за критерієм професійної етики, оціненим за показниками, визначеними пунктом 8 глави 2 розділу ІІ Положення, – 205 балів, за критерієм доброчесності, оціненим за показниками, визначеними пунктом 9 глави 2 розділу ІІ Положення, – 200 балів, всього за результатами кваліфікаційного оцінювання суддя набрала 782,625 бала, що становить більш ніж 67 відсотків від суми максимально можливих балів.

Вищою радою правосуддя встановлено відомості, які не були досліджені Комісією під час кваліфікаційного оцінювання судді Бізяєвої Н.О. Зокрема, встановлено, що 3 серпня 2019 року, тобто наступного дня після ухвалення Комісією рішення про визнання судді Бізяєвої Н.О. такою, що відповідає займаній посаді, Громадською радою доброчесності затверджено рішення про надання інформації на доповнення до її висновку, в якому зазначено, що суддя під час кваліфікаційного оцінювання для отримання позитивного результату при оцінці критеріїв професійної етики чи доброчесності надала неправдиві відомості щодо розгляду клопотань прокурора про обрання запобіжного заходу щодо міського голови ОСОБА1 та про відсторонення його від посади у відритому судовому засіданні та що ухвали за результатами їх розгляду є у відкритому доступі в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Із цього приводу суддя Бізяєва Н.О. надала письмові пояснення, в яких вказала, що про наявність висновку Громадської ради доброчесності дізналася у день проведення з нею співбесіди.

У зв’язку із значною кількістю справ, що перебувала на розгляді суддів Енергодарського міського суду Запорізької області у 2017 році, вона не могла згадати подробиці розгляду вказаних клопотань прокурора, а тому у день проведення співбесіди зателефонувала старшому секретарю суду, яка в телефонному режимі повідомила їй, що клопотання стосовно ОСОБА1 розглядалися у відкритому судовому засіданні, постановлені нею ухвали наявні в Єдиному державному реєстрі судових рішень у відкритому доступі.

Слід звернути увагу, що відповідно до інформації, яка міститься в Єдиному державному реєстрі судових рішень, постановлені суддею Бізяєвою Н.О. 12 червня 2017 року у справі № 316/605/17 ухвали внесені до цього Реєстру, однак розголошення інформації, наявної у цих судових рішеннях, заборонено відповідно до пункту 4 статті 7 Закону України «Про доступ до судових рішень».

Із наданих Енергодарським міським судом Запорізької області копій ухвал, постановлених суддею Бізяєвою Н.О. 12 червня 2017 року у справі № 316/605/17,

вбачається, що судові засідання щодо розгляду клопотань прокурора про обрання запобіжного заходу щодо міського голови ОСОБА1 та про відсторонення його від посади розглядалися у закритому судовому засіданні.

Крім того, як вбачається з копій ухвал Апеляційного суду Запорізької області від 29 червня 2017 року, постановлені суддею Бізяєвою Н.О. 12 червня 2017 року у справі № 316/605/17 ухвали залишені без змін.

За наведених обставин доводи Громадської ради доброчесності, викладені в її рішенні від 3 серпня 2019 року, спростовані суддею Бізяєвою Н.О.

Керуючись власною оцінкою обставин, пов’язаних із кандидатурою судді Бізяєвої Н.О., у тому числі тих, які наведені у висновку та рішенні Громадської ради доброчесності, Вища рада правосуддя дійшла висновку про відсутність  обґрунтованого сумніву щодо відповідності судді Бізяєвої Н.О. критерію доброчесності чи професійної етики або інших обставин, які можуть негативно вплинути на суспільну довіру до судової влади у зв’язку з призначенням її на посаду судді.

За результатами розгляду наявних у розпорядженні Вищої ради правосуддя матеріалів, зокрема суддівського досьє, не встановлено обставин, які відповідно до закону могли б бути підставою для відмови у внесенні Президентові України подання про призначення Бізяєвої Н.О. на посаду судді Енергодарського міського суду Запорізької області.

З огляду на викладене Вища рада правосуддя, керуючись статтею 131, підпунктами 2, 4 пункту 161 розділу XV «Перехідні положення» Конституції України, пунктом 20 розділу XII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про судоустрій і статус суддів», підпунктом 3 пункту 2 розділу II Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» щодо відрядження суддів та врегулювання інших питань забезпечення функціонування системи правосуддя в період відсутності повноважного складу Вищої кваліфікаційної комісії суддів України», статтями 3, 30, 34, 36, 37, абзацом шостим пункту 13 розділу III «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про Вищу раду правосуддя»,

 

вирішила:

 

внести Президентові України подання про призначення Бізяєвої Надії Олегівни на посаду судді Енергодарського міського суду Запорізької області.

 

 

Голова Вищої ради правосуддя                                                   А.А. Овсієнко