X
Введіть слово для пошуку

Акт ВРП

Україна
Вища рада правосуддя
Рішення
Київ
11.11.2019
2912/0/15-19
Про внесення змін до Регламенту Вищої ради правосуддя

Відповідно до статті 131 Конституції України в Україні діє Вища рада правосуддя, яка здійснює повноваження, визначені цією статтею Конституції та статтею 3 Закону України «Про Вищу раду правосуддя».

Згідно із частиною другою статті 2 Закону України «Про Вищу раду правосуддя» Вища рада правосуддя затверджує Регламент Вищої ради правосуддя, положення якого регулюють процедурні питання здійснення нею повноважень.

Рішенням Вищої ради правосуддя від 24 січня 2017 року № 52/0/15-17 затверджено Регламент Вищої ради правосуддя.

Відповідно до пункту 24.6 Регламенту Вищої ради правосуддя зміни чи доповнення до Регламенту Вищої ради правосуддя затверджуються у порядку, визначеному пунктами 24.1–24.3 цього Регламенту. 

7 листопада 2019 року набрав чинності Закон України від 16 жовтня 2019 року № 193-IX «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та деяких законів України щодо діяльності органів суддівського врядування», яким внесено зміни до законів України «Про судоустрій і статус суддів» та «Про Вищу раду правосуддя». У зв’язку із цим виникла необхідність внесення змін до Регламенту Вищої ради правосуддя. 

Вища рада правосуддя, заслухавши Голову Вищої ради правосуддя   Овсієнка Андрія Анатолійовича, керуючись статтею 131 Конституції України, статтями 3, 34 Закону України «Про Вищу раду правосуддя», пунктом  24.6 Регламенту Вищої ради правосуддя,

 

вирішила:

 

затвердити Зміни до Регламенту Вищої ради правосуддя, що додаються.

 

 

Голова Вищої ради правосуддя                                                А.А. Овсієнко

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Вищої ради правосуддя

11 листопада 2019 року № 2912/0/15-19

 

 

ЗМІНИ

до Регламенту Вищої ради правосуддя

 

1.  У главі 5 розділу II:

у пункті 5.17 слова «Голова Ради» замінити словом «головуючий»;

пункт 5.19 доповнити словами «або стислий виклад змісту цих пояснень»;

доповнити пунктом 5.191 такого змісту:

«5.191. У разі необхідності проведення додаткової перевірки, витребування матеріалів щодо справи, яка розглядається, розгляд справи (питання порядку денного) може бути відкладено або зупинено.»;

пункт 5.20 викласти у новій редакції:

«5.20. До закінчення розгляду справи (питання порядку денного) головуючий на засіданні пропонує обговорити справу (питання порядку денного) на місці або у нарадчій кімнаті, а за наполяганням хоча б одного із членів Ради – у нарадчій кімнаті.

Рішення Ради, Дисциплінарної палати ухвалюється після обговорення.».

пункт 5.23 доповнити словами «або стислий виклад змісту цих пояснень».

 

2.  У главі 6 розділу II:

пункт 6.1 доповнити абзацом такого змісту:

«Відеотрансляція засідань Ради може відбуватися лише за наявності клопотань (згоди) всіх сторін (осіб, щодо яких розглядається питання порядку денного), за результатами розгляду яких Рада ухвалює відповідне рішення.»;

пункт 6.3 викласти у новій редакції:

«6.3. Заступник Голови Ради або інший член Ради за дорученням головуючого на засіданні письмово фіксує результати голосування під час прийняття рішень Радою  у нарадчій кімнаті у випадках, визначених Законом та цим Регламентом, та надає їх за своїм підписом секретарю засідання для занесення до протоколу засідання.».

 

3. Пункт 7.2 глави 7 розділу II доповнити абзацом такого змісту:

 «Заява про відвід члена Ради, заявлена (подана) на стадії вивчення  скарги (питання), розглядається Дисциплінарною палатою чи Радою, до повноважень якої віднесено розгляд такої скарги (питання).».

 

4.  Пункт 8.1 глави 8 розділу II доповнити абзацом такого змісту:

«Час надання пояснень кожною стороною становить не більше 20 хвилин.».

 

5.  У главі 9 розділу II:

пункт 9.4 викласти у новій редакції:

«9.4. Рішення Ради, її органів ухвалюється на засіданні Ради, її органів, якщо інше не визначено Законом.

У випадках, визначених Законом, рішення Ради, її органів ухвалюється у нарадчій кімнаті, бути присутніми у якій іншим особам, крім членів Ради чи Дисциплінарної палати, які мають право голосу при ухваленні рішення, забороняється.

Рішення ухвалюється відкритим голосуванням, якщо інше не встановлено Законом, за допомогою електронної системи в такий спосіб, що унеможливлює голосування іншої особи замість члена Ради.

Після закінчення кожного голосування за допомогою електронної системи його результати висвітлюються на інформаційному табло електронної системи в залі засідань та оголошуються головуючим на засіданні.

У разі відсутності технічної можливості здійснювати голосування за допомогою електронної системи голосування здійснюється шляхом фіксування волевиявлення члена Ради – «За» або «Проти» у протоколі (відомості про голосування) згідно з формою, затвердженою Радою, яка є додатком 3 до цього Регламенту.

Рішення із процедурних або організаційних питань порядку денного може ухвалюватися з голосу (підняттям руки).

Результати голосування оголошуються головуючим на засіданні.»;

пункт 9.8 доповнити абзацом такого змісту:

«Копія рішення про направлення судді до Національної школи суддів України для проходження курсу підвищення кваліфікації надсилається Національній школі суддів України.».

 

6. В  абзаці першому пункту 10.5 глави 10 розділу II слова «в нарадчій кімнаті» виключити.

 

7.  У главі 12 розділу II:

пункт 12.1 викласти у новій редакції:

«12.1. Дисциплінарне провадження включає:

а) попереднє вивчення матеріалів, що мають ознаки вчинення суддею дисциплінарного проступку, та прийняття рішення про відкриття дисциплінарної справи або відмову у її відкритті;

б) розгляд дисциплінарної скарги та ухвалення рішення про притягнення або відмову в притягненні до дисциплінарної відповідальності»;

пункт 12.3 викласти в новій редакції:

«12.3.  Попереднє вивчення матеріалів, що мають ознаки вчинення суддею дисциплінарного проступку, здійснюється доповідачем у розумний строк.»;

пункт 12.4 викласти в новій редакції: 

 «12.4. Скарга залишається без розгляду та повертається з підстав, передбачених статтею 44 Закону, з урахуванням положень статті 107 Закону України «Про судоустрій і статус суддів.»;

пункт 12.5 виключити;

у пункті 12.6 слова «в семиденний строк» замінити словами «у триденний строк»;

у пункті 12.7 слова «або частиною другою» та абзац другий виключити;

пункт 12.9 викласти у новій редакції:

«12.9. За результатами попереднього вивчення матеріалів, що мають ознаки вчинення суддею дисциплінарного проступку, доповідач складає висновок.

Висновок із пропозицією про відкриття дисциплінарної справи повинен містити:

- дату складання, прізвище, ім’я та по батькові доповідача;

- найменування заявника та реєстраційний номер скарги;

- прізвище, ім’я та по батькові судді, назву суду, в якому працює суддя, дату призначення/обрання;

- стислий зміст обставин, з приводу яких проводилася перевірка, номер судової справи, якої стосувалась перевірка;

- виклад фактів, обставин чи іншої інформації, що підтверджує обґрунтування наданої у висновку пропозиції;

- посилання на норму закону, яку суддею порушено;

- пропозиції по суті скарги;

- підпис члена Ради.

Висновок із пропозицією про відмову у відкритті дисциплінарної справи повинен містити:

- дату складання, прізвище, ім’я  та по батькові доповідача;

- найменування заявника та реєстраційний номер скарги;

- прізвище, ім’я  та по батькові судді, назву суду, в якому працює суддя;

- стислий зміст обставин, з приводу яких проводилася перевірка;

- пропозицію доповідача на підставі статті 45 Закону;

- підпис члена Ради.

У разі виявлення під час попередньої перевірки додаткових фактів та підстав для дисциплінарної відповідальності судді, про які не зазначено у скарзі, про це зазначається у висновку.»;

пункт 12.17 викласти у новій редакції:

«12.17. Під час здійснення підготовки справи до розгляду доповідач, зокрема:

а) визначає свідків та інших осіб, які підлягають виклику або запрошенню взяти участь у засіданні;

б) вчиняє інші дії, необхідні для розгляду дисциплінарної справи.

Матеріали судової справи (їх копії), пояснення суддів чи прокурорів щодо судових справ надаються невідкладно, однак не пізніше трьох днів із дня отримання запиту.»;

пункти 12.19, 12.20, 12.24, 12.25 виключити;

пункт 12.26 викласти у новій редакції:

«12.26. У разі відсутності судді, скаржника розгляд дисциплінарної справи здійснюється Дисциплінарною палатою без їхньої участі, за винятком випадків, коли суддя не був повідомлений або повідомлений з порушенням частини четвертої статті 48 Закону.

У разі необхідності проведення додаткової перевірки, витребування додаткових матеріалів справи, що розглядається, розгляд такого питання може бути відкладено або зупинено.

Ухвала про відкладення розгляду справи приймається у протокольній формі, а про зупинення – у письмовій.

Додаткова перевірка проводиться членом Дисциплінарної палати, який здійснював підготовку зазначеного питання до розгляду.»;

пункт 12.27 виключити;

пункт 12.29 викласти у новій редакції:

«12.29. Суддя має право надати письмові пояснення по суті скарги. У разі розгляду питання за відсутності судді або його представника доповідач оголошує його письмові пояснення (за наявності) або стислий виклад змісту цих пояснень.»;

пункт 12.30 викласти в новій редакції:

«12.30. Розгляд справи у засіданні Дисциплінарної палати розпочинається з доповіді доповідача, після чого заслуховуються пояснення судді, скаржника, їхніх представників, допитуються свідки, а також пояснення можуть надати інші особи, які були викликані або запрошені для участі у засіданні. Письмова доповідь долучається до матеріалів дисциплінарної справи.

Час надання пояснень кожною стороною становить не більше 20 хвилин.

Доповідач роз’яснює свідку його права та обов’язки, встановлені Законом, і попереджає свідка під розписку про кримінальну відповідальність за завідомо неправдиві показання або за відмову від давання показань з не передбачених законом підстав.»;

пункт 12.34 викласти в новій редакції:

«12.34. Дисциплінарна палата розглядає дисциплінарну справу (скаргу) протягом строків, визначених Законом, чинним на день надходження дисциплінарної скарги до Ради.»;

пункт 12.36 викласти в новій редакції:

«12.36. Рішення Дисциплінарної палати ухвалюється в порядку, визначеному пунктом 5.20 цього Регламенту.

Доповідач не бере участі в ухваленні рішення Дисциплінарної палати та в обговоренні в нарадчій кімнаті.

Рішення ухвалюється відкритим голосуванням у порядку, передбаченому пунктом 9.4 цього Регламенту.»;

у пункті 12.40 слова «у семиденний строк» замінити словами «у триденний строк».

 

8. У главі 13 розділу II:

у пункті 13.1 слова «тридцяти днів» замінити словами «десяти днів»;

пункт 13.4 викласти в новій редакції:

«13.4. Скарга на рішення Дисциплінарної палати має містити:

- найменування органу, до якого подається скарга;

- назву або прізвище, ім’я та по батькові судді (скаржника), місце проживання (перебування, реєстрації), номери засобів зв’язку;

- дату ухвалення  рішення та його номер;

- мотиви, із яких суддя (скаржник) не погоджується із рішенням Дисциплінарної палати;

- виклад вимог щодо суті рішення за результатами розгляду скарги;

- підпис особи, яка подала скаргу.

Якщо скарга подається представником судді (скаржника), до неї додається документ, що підтверджує його повноваження.»;

у пункті 13.5 слова «протягом двадцяти днів із моменту надходження скарги до Ради» виключити;

у пункті 13.11 слова «у семиденний строк» замінити словами «у триденний строк».

 

9. У главі 14 розділу II:

 пункт 14.4 викласти в новій редакції:

«14.4. Попередню перевірку скарги здійснює доповідач, визначений автоматизованою системою розподілу справ, протягом розумного строку, але з урахуванням строку, передбаченого частиною четвертою статті 53 Закону для розгляду скарги Радою.

Скарга на рішення відповідного органу, що здійснює дисциплінарне провадження, розглядається Радою протягом строків, визначених Законом, чинним на день надходження такої скарги до Ради.»;

слова «Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів» в усіх відмінках замінити словами «відповідний орган, що здійснює дисциплінарне провадження» у відповідних відмінках.

 

10.  У пункті 17.6 глави 17 розділу II слова «в нарадчій кімнаті» виключити.

 

11. Абзац другий пункту 18.12 глави 18 розділу II викласти в новій редакції:

«Рішення Ради ухвалюється відкритим голосуванням у порядку, передбаченому пунктом 9.4 цього Регламенту, більшістю членів Ради, які беруть участь у засіданні. Рішення Ради має бути вмотивованим.».

 

 

 

Додаток 3

до Регламенту Вищої ради правосуддя

(пункт 9.4)

 

Питання ____

 

Відомість голосування на засіданні Вищої ради правосуддя

(_______________ Дисциплінарної палати)[1]:

 

На засіданні «___»___________ року, присутні ___________членів Вищої ради правосуддя (Дисциплінарної палати).

 

З питання розгляду _____________________________________________            __________:

 

 

п/п

 

За

 

Проти

1. 

 

 

2. 

 

 

3.

 

 

4.

 

 

5.

 

 

6

 

 

7.

 

 

8.

 

 

9.

 

 

10.

 

 

11. 

 

 

12.

 

 

13.

 

 

14.

 

 

15.

 

 

16.

 

 

Всього

 

 

 

 

Начальник управління

організаційно-протокольного

забезпечення діяльності

Вищої ради правосуддя/

секретар засідання

(або особа, яка його заміщує)                                 підпис                                                         ПІП

 

[1]    Примітка. Для здійснення волевиявлення у колонці «ЗА» або «ПРОТИ» член Ради (член Дисциплінарної палати), який бере участь у голосуванні, ставить позначку «+» (плюс) або іншу, що засвідчує його волевиявлення. Член Ради (член Дисциплінарної палати) може поставити позначку лише в одній колонці «ЗА» або «ПРОТИ».