X
Введіть слово для пошуку

Акт ВРП

Україна
Вища рада правосуддя
Рішення
Київ
26.11.2019
3162/0/15-19
Про внесення змін до Положення про проведення конкурсів для призначення на посади державних службовців у судах, органах та установах системи правосуддя

Відповідно до положень статті 22 Закону України «Про державну службу» з метою добору осіб, здатних професійно виконувати посадові обов’язки, проводиться конкурс на зайняття посади державної служби.

19 вересня 2019 року Верховною Радою України прийнято Закон України № 117-ІХ «Про внесення змін до деяких законів України щодо перезавантаження влади» (набрав чинності 25 вересня 2019 року), яким змінено окремі положення порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби.

Також внесено зміни до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246.

Статтею 5 Закону України «Про державну службу» визначено, що  особливості правового регулювання державної служби в системі правосуддя визначаються законодавством про судоустрій і статус суддів.

Відповідно до частини першої статті 150 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» призначення на посади державних службовців, працівників, які виконують функції з обслуговування, оплата праці та соціальні гарантії працівників апаратів місцевих, апеляційних судів, вищих спеціалізованих судів, апарату Верховного Суду, секретаріатів Вищої ради правосуддя і Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Державної судової адміністрації України регулюються нормами законодавства про державну службу з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.

Частиною третьою вказаної статті Закону передбачено, що особливості проведення конкурсів для призначення на посади державних службовців у судах, органах та установах системи правосуддя визначаються Положенням, яке затверджується Вищою радою правосуддя за поданням Державної судової адміністрації України після консультацій з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби.

1 листопада 2019 року до Вищої ради правосуддя від Державної судової адміністрації України надійшов для погодження проект Положення про проведення конкурсів для призначення на посади державних службовців у судах, органах та установах системи правосуддя у новій редакції (лист Голови ДСА України від 28 жовтня 2019 року № 10-25900/19).

Листом від 20 листопада 2019 року № 8338/10-19 Національне агентство України з питань державної служби погодило цей проект Положення.

Заслухавши Голову Вищої ради правосуддя Овсієнка Андрія Анатолійовича, Вища рада правосуддя, керуючись статтею 150 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», статтями 3, 30 Закону України «Про Вищу раду правосуддя»,

 

вирішила:

внести зміни до Положення про проведення конкурсів для призначення на посади державних службовців у судах, органах та установах системи правосуддя, виклавши його у новій редакції (додається).

 

 

Голова Вищої ради правосуддя                                                А.А. Овсієнко

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Вищої ради правосуддя

5 вересня 2017 року № 2646/0/15-17

(у редакції рішення  Вищої ради

правосуддя  26 листопада 

                       2019 року № 3162/0/15-19)

ПОЛОЖЕННЯ

про проведення конкурсів для призначення на посади державних службовців у судах, органах та установах системи правосуддя

 

І. Загальні положення 

 

1. Це Положення визначає процедуру проведення конкурсу на зайняття посад державної служби у судах, органах та установах системи правосуддя (далі –  конкурс), метою якого є добір осіб, здатних професійно виконувати посадові обов’язки.

   

  З питань, не врегульованих цим Положенням, та якщо інше не передбачено цим Положенням, застосовується Порядок проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246 (далі – Порядок).

   

  У випадку розбіжності регулювання між цим Положенням та Порядком, застосовуються правила цього Положення.

   

  2. Проведення конкурсу здійснюється відповідно до визначених в установленому законом порядку вимог до професійної компетентності кандидата на зайняття посади державної служби (далі – посада) за результатами оцінювання його особистих досягнень, знань, умінь і навичок, моральних і ділових якостей для належного виконання посадових обов’язків.

   

  Вимоги до професійної компетентності кандидатів на зайняття посади включають кваліфікаційні вимоги, вимоги до компетентності та вимоги до професійних знань.

   

  Тестування на зайняття посад державної служби всіх категорій у судах, органах та установах системи правосуддя здійснюється на технічній базі судів, органів та установ системи правосуддя, а у разі неможливості – за попереднім погодженням на базі органів та установ, що належать до сфери управління Національного агентства з питань державної служби (далі – НАДС).

   

  У разі якщо тестування проводиться на базі НАДС, присутність членів Комісії з питань вищого корпусу державної служби в системі правосуддя (далі – Комісія) під час тестування не є обов’язковою. Обов’язковою є присутність адміністратора конкурсу. Автоматично визначені за допомогою програмного забезпечення результати тестування передаються адміністратором конкурсу для підписання членам Комісії на найближчому засіданні комісії.

   

  Перевірка володіння іноземною мовою кандидатів на зайняття посад категорії «А» в судах, органах та установах системи правосуддя може здійснюватися як на технічній базі органів та установ системи правосуддя, так і на технічній базі органів та установ НАДС, за попереднім погодженням з НАДС. Така перевірка не потребує присутності членів Комісії і проводиться у присутності адміністраторів конкурсу та експертів, визначених НАДС.

   

  Перевірка володіння іноземною мовою кандидатів на зайняття посад категорії «А» в судах, органах та установах системи правосуддя включає в себе лексико-граматичний тест, перевірку розуміння письмового тексту, умінь і навичок сприйняття усного мовлення (аудіювання), умінь і навичок висловлювання своєї думки іноземною мовою та здійснюються на основі завдань, що розробляються органами та установами НАДС та не потребують додаткового затвердження Комісією.

   

  Оцінювання результатів вирішення завдань для перевірки рівня володіння іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов Ради Європи, здійснюється експертами щодо кожної мови окремо.

   

  Оцінювання результатів вирішення завдань для перевірки  рівня володіння іноземною мовою кандидата на посаду державної служби здійснюється в балах за кожне завдання окремо, при цьому бал виставляється в межах передбаченого максимального бала за його вирішення.

   

  Оцінювання результатів вирішення завдань для перевірки рівня володіння іноземною мовою кандидата на зайняття посади державної служби здійснюється кожним експертом під час перевірки, в кінці якої експерт виставляє оцінку у відомість.

   

  Оцінювання результатів вирішення завдань для перевірки рівня володіння іноземною мовою кандидатами на зайняття посади державної служби складається із суми балів за всі завдання  за 100 бальною шкалою, з яких 75 балів і вище вважається «складено».

   

  Під час вирішення завдань із перевірки рівня володіння іноземною мовою кандидатам забороняється користуватися мобільними телефонами, електронними приладами (крім випадків, коли використання додаткових електронних приладів становить розумне пристосування, право на яке передбачено Законом України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні), підручниками, а також спілкуватись один з одним.

   

  У разі порушення зазначених вимог кандидат відсторонюється від подальшої перевірки рівня володіння іноземною мовою, про що складається відповідний акт, який підписується адміністратором (адміністраторами) конкурсу, який здійснював нагляд, та експертами.

   

  Усі тестові завдання, крім тих, що обрані кандидатами для проходження перевірки володіння іноземною мовою кандидатів на зайняття вакантних посад державної служби категорії «А» в системі правосуддя, є конфіденційними.

   

  Перевірка володіння іноземною мовою за заявами кандидатів не може бути перенесена.

   

  Кандидатами, що пройшли перевірку володіння іноземною мовою, вважаються кандидати, що набрали не менш ніж 75 балів. Кандидати, які набрали менш ніж 75 балів за результатами перевірки володіння іноземною мовою, до участі в конкурсі не допускаються.

   

  За результатами перевірки володіння іноземною мовою кандидатів на зайняття посад категорії «А» в судах, органах та установах системи правосуддя Комісія приймає рішення про допуск до конкурсу кандидатів, які успішно пройшли перевірку, або рішення про недопуск кандидатів, які таку перевірку не пройшли.

   

  3. Конкурс проводиться із дотриманням принципів:

  забезпечення рівного доступу;

  політичної неупередженості;

  законності;

  довіри суспільства;

  недискримінації;

  прозорості;

  доброчесності;

  надійності та відповідності методів тестування;

  узгодженості застосування методів тестування;

  ефективного і справедливого процесу відбору.

   

  4. Дотримання принципів недискримінації та забезпечення рівного доступу під час проведення конкурсу включає можливість застосування в ході його проведення розумного пристосування для особи з інвалідністю, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, а також можливості застосування позитивних дій відповідно до Закону України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні».

   

  II. Умови проведення конкурсу

   

  5. Рішення про оголошення конкурсу на зайняття посади державної служби категорії «А» приймає суб’єкт призначення. Одночасно затверджуються Умови проведення конкурсу.

   

  6. Рішення про оголошення конкурсу на зайняття посади державної служби категорії «Б» – керівника апарату апеляційного, місцевого суду та їх заступників приймає суб’єкт призначення, про що інформує голову відповідного суду або особу, яка виконує його обов’язки, шляхом надіслання до відповідного суду рішення в електронній формі. Одночасно затверджуються Умови проведення конкурсу.

   

  Рішення про оголошення конкурсу на зайняття посади державної служби категорії «Б» – начальника територіального управління Державної судової адміністрації України (далі – ДСА України) та його заступника приймає Голова ДСА України. Одночасно затверджуються Умови проведення конкурсу.

   

  7. Рішення про оголошення конкурсу на зайняття інших посад державної служби категорій «Б» і «В» у судах, органах та установах системи правосуддя приймає керівник державної служби в державному органі. Одночасно затверджуються Умови проведення конкурсу.

   

  8. Конкурс проводиться поетапно:

   

  1) прийняття рішення про оголошення конкурсу;

  2) оприлюднення оголошення про проведення конкурсу;

  3) прийняття та розгляд інформації від осіб, які бажають взяти участь у конкурсі;

  4) перевірка поданої особою інформації на відповідність кваліфікаційним вимогам, установленим умовами проведення конкурсу;

  5) проведення тестування та визначення його результатів;

  6) розв’язання ситуаційних завдань та визначення їх результатів (крім кандидатів на посади державної служби категорії «В»);

  7) проведення співбесіди та визначення її результатів;

  8) складення загального рейтингу кандидатів;

  9) визначення суб’єктом призначення або керівником державної служби переможця (переможців) конкурсу;

  10) оприлюднення результатів конкурсу.

   

  9. Особи, які відповідно до частини другої статті 19 Закону України «Про державну службу» не можуть вступити на державну службу, не допускаються до участі у конкурсі.

   

  10. Особи, які подали необхідну інформацію для участі у конкурсі, є кандидатами на зайняття посади державної служби (далі – кандидати).

   

  III. Оприлюднення інформації про посаду державної служби та оголошення про проведення конкурсу

   

  11. Оголошення про проведення конкурсів на зайняття посад державної служби, які оприлюднені на Єдиному порталі вакансій державної служби НАДС, нумеруються з метою ідентифікації відповідної вакансії.

   

  12. Наказ (розпорядження, рішення) про оголошення конкурсу та умови його проведення не пізніше ніж протягом наступного робочого дня з дня підписання відповідного наказу (розпорядження, рішення) розміщуються через особистий кабінет на Єдиному порталі вакансій державної служби НАДС.

   

  У разі виявлення розбіжності між інформацією, зазначеною в наказі (розпорядженні, рішення) про оголошення конкурсу та умовах його проведення, та інформацією, розміщеною на Єдиному порталі вакансій державної служби НАДС, уповноважений структурний підрозділ Вищої ради правосуддя або служба управління персоналом органу, в якому оголошено конкурс, протягом 24 годин після її розміщення може виправити таку розбіжність. У такому разі оновлена інформація доводиться до відома осіб, які виявили бажання взяти участь у конкурсі.

   

  13. Після оприлюднення інформації про оголошення конкурсу на Єдиному порталі вакансій державної служби НАДС така інформація оприлюднюється на офіційному веб-сайті Вищої ради правосуддя у разі оголошення конкурсу на зайняття посади категорії «А», офіційному веб-сайті відповідного органу, в якому оголошено конкурс, інших веб-сайтах або в засобах масової інформації.

   

  IV. Склад, порядок формування і роботи та повноваження конкурсної комісії

   

  14. Конкурс на зайняття посад державної служби категорії «А» проводить Комісія.

   

  15. Для проведення конкурсу на зайняття посад державної служби категорій «Б» і «В» в судах, органах та установах системи правосуддя суб’єктом призначення або особою, яка виконує його повноваження у відповідному органі, утворюються конкурсні комісії у складі голови і членів комісії.

  Суб’єкт призначення може прийняти рішення про утворення кількох конкурсних комісій у судах, органах та установах системи правосуддя.

   

  16. Конкурсна комісія утворюється у складі не менше п’яти осіб.

   

  17. До складу конкурсної комісії можуть входити представники служби управління персоналом, юридичної служби, окремих структурних підрозділів та інші працівники органу, в якому проводиться конкурс.

   

  У разі подання членом Комісії або конкурсної комісії письмової заяви про участь у конкурсі на зайняття посади, який проводиться такою Комісією або конкурсною комісією, його повноваження призупиняються з дня подання такої заяви до дня оприлюднення результатів конкурсу на офіційному веб-сайті НАДС, про що зазначається у відповідному протоколі.

   

  18. Комісія або конкурсна комісія може прийняти рішення про залучення до роботи державних службовців, у тому числі інших державних органів, науковців та експертів у відповідній сфері для проведення оцінки за результатами розв’язання ситуаційних завдань та проведення співбесіди щодо відповідності професійної компетентності кандидата встановленим вимогам.

   

  У такому разі залученими до роботи Комісії або конкурсної комісії особами проводиться оцінка шляхом виставлення балів (0 – 1 – 2), які відображаються у відповідному протоколі засідання та враховуються членами Комісії або конкурсної комісії під час оцінювання після обговорення відповідності професійної компетентності кандидата за кожною окремою вимогою.

   

  19. Засідання конкурсної комісії є правоможним, якщо на ньому присутні не менш половини її загального складу.

   

  У разі відсутності голови конкурсної комісії на засіданні з числа присутніх членів конкурсної комісії обирається головуючий.

   

  У разі відсутності кворуму рішенням конкурсної комісії, Комісії дата проведення конкурсу може бути перенесена на інший день з урахуванням строків, визначених законом.

   

  Рішення про перенесення дати конкурсу на зайняття посади категорії «А» приймає Комісія, на зайняття посади категорії «Б» або «В» – конкурсна комісія (про що зазначається у протоколі) або суб’єкт призначення шляхом видання відповідного наказу (розпорядження).

   

  Про зміну дати проведення конкурсу кандидати повідомляються службою управління персоналом не пізніше ніж протягом наступного робочого дня з дня прийняття відповідного рішення.

   

  Таке повідомлення може здійснюватися одним із способів, зазначених кандидатом у заяві про участь у конкурсі, зокрема засобами телекомунікаційного зв’язку.

   

  Відповідна інформація може бути додатково розміщена на офіційному веб-сайті органу, в якому проводиться конкурс.

   

  20. За поданням керівника секретаріату Вищої ради правосуддя Голова Вищої ради правосуддя визначає особу, яка виконуватиме функції адміністратора (адміністраторів) під час проведення конкурсного відбору на посади державної служби категорії «А» в системі правосуддя.

   

  Керівник державної служби органу, в якому проводиться конкурс, визначає з числа працівників служби управління персоналом особу, яка буде виконувати функції адміністратора під час проведення конкурсного відбору на посади державної служби категорій «Б» і «В».

   

  У разі коли в органі неможливо визначити адміністратора з числа працівників служби управління персоналом, керівник державної служби визначає особу з числа інших працівників такого органу, яка виконуватиме функції адміністратора.

   

  21. Адміністратор не є членом конкурсної комісії, Комісії.

   

  За рішенням керівника державної служби органу, в якому проводиться конкурс, функції адміністратора можуть виконувати дві особи.

   

  Члени Комісії, конкурсної комісії, адміністратори, особи, залучені до роботи Комісії або конкурсної комісії, несуть персональну відповідальність за розголошення інформації, що стала їм відома під час проведення конкурсу, зокрема щодо змісту ситуаційних завдань, а також завдань для перевірки володіння іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов Ради Європи (для кандидатів на посади державної служби категорії «А»), до завершення відповідного конкурсу.  

   

  22. Адміністратор веде протокол засідання конкурсної комісії, Комісії, оформляє відомості про результати конкурсу, роздруковує звіти про результати проходження тестування, перевіряє особу кандидата тощо.

   

  V. Прийняття та розгляд документів для участі в конкурсі

   

  23. Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, подає конкурсній комісії, Комісії через Єдиний портал вакансій державної служби НАДС інформацію, визначену Порядком.

   

  Якщо особою, яка бажає взяти участь у конкурсі, незалежно від обставин подано декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік, її повторне подання не вимагається.

   

  Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткову інформацію, що підтверджує відповідність встановленим вимогам, зокрема стосовно попередніх результатів тестування, досвіду роботи, професійних компетентностей, репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).   

   

  На електронні документи, що подаються для участі у конкурсі, накладається кваліфікований електронний підпис кандидата.

   

  Державні службовці органу, в якому проводиться конкурс, які бажають взяти участь у конкурсі, подають лише заяву про участь у конкурсі.

   

  24. Особа з інвалідністю, яка бажає взяти участь у конкурсі та за наявності підстав потребує розумного пристосування, подає заяву за формою згідно з додатком 3 до Порядку.

   

  Види розумного пристосування та способи їх застосування визначаються в методиці забезпечення осіб з інвалідністю, які бажають взяти участь у конкурсі на зайняття посад державної служби, розумним пристосуванням, що затверджується НАДС.

   

  25. Уповноважений структурний підрозділ Вищої ради правосуддя, служба управління персоналом органу, в якому проводиться конкурс, перевіряє подану особою інформацію на відповідність кваліфікаційним вимогам, установленим умовами проведення конкурсу. У разі невідповідності поданої інформації кваліфікаційним вимогам, установленим умовами проведення конкурсу, особа повідомляється про недопущення її до конкурсу.

   

  VI. Проведення оцінювання кандидатів на зайняття посад державної служби

   

  26. Для забезпечення максимальної прозорості проведення конкурсу на зайняття посад державної служби категорії «А» здійснюється відеофіксація процедури проведення конкурсу (тестування, розв’язання кандидатами ситуаційних завдань та їх презентація у передбачених випадках, проведення співбесіди).

  Відеозаписи публікуються на офіційному веб-сайті НАДС або офіційному веб-сайті Вищої ради правосуддя не пізніше ніж протягом наступного робочого дня після завершення відповідного етапу.

   

  27. Під час проведення конкурсу для зайняття посад державної служби категорій «Б» і «В» за рішенням конкурсної комісії може здійснюватися відео- або аудіофіксація, якщо інше не передбачено законом.

   

  28. Про здійснення фіксації процедури проведення конкурсу за допомогою технічних засобів адміністратор оголошує перед початком відповідного етапу конкурсу.

   

  29. У разі здійснення аудіо- або відеофіксації аудіо- та відеозаписи зберігаються в органі, в якому проводився конкурс, протягом п’яти років.

   

  30. Кандидати проходять тестування на знання законодавства.

   

  31. Тестування та визначення результатів тестування здійснюються відповідно до Порядку.

   

  32. Про дату і час проведення наступного етапу конкурсу відповідні служби управління персоналом інформують кандидатів одним із доступних способів, зазначених ними у заявах про участь у конкурсі, зокрема засобами телекомунікаційного зв’язку.

   

  33. Розв’язання ситуаційних завдань може проводитися кандидатами на зайняття посад категорій «А» та «Б» за рішенням Комісії, конкурсної комісії.

   

  Розв’язання ситуаційних завдань може проводитися з метою з’ясування спроможності кандидатів використовувати свої знання та досвід під час виконання посадових обов’язків шляхом оцінки відповідності компетентностей та професійних знань кандидата встановленим вимогам, зокрема на знання спеціального законодавства, що пов’язані із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції. 

   

  34. Ситуаційні завдання для категорії «А» розробляє та затверджує Комісія.

   

  35. Ситуаційні завдання для категорії «Б» розробляються органом, в якому проводиться конкурс, з урахуванням специфіки та вимог до професійної компетентності кандидата, визначених в умовах проведення конкурсу.

   

  Відповідальною особою за розробку ситуаційних завдань не може призначатися працівник органу (апарату, секретаріату) – кандидат на відповідну посаду, працівник органу (апарату, секретаріату), який перебуває з кандидатом у відносинах прямого підпорядкування або працює з ним в одному структурному підрозділі.

   

  Ситуаційне завдання затверджується рішенням конкурсної комісії не пізніш ніж у день, що передує дню проведення конкурсу. Під час затвердження ситуаційних завдань визначаються вимоги до професійної компетентності кандидата, які будуть оцінюватись за результатами їх розв’язання.

   

  36. Ситуаційні завдання розв’язуються та оцінюються відповідно до Порядку.

   

  37. Співбесіда проводиться з метою оцінки відповідності професійної компетентності кандидата встановленим вимогам, які не були оцінені на попередніх етапах конкурсу.

   

  Час для проведення співбесіди з кандидатами визначає Комісія або конкурсна комісія. До визначеного часу для проходження співбесіди не враховується час перерви, наданої особам з інвалідністю як розумне пристосування, про що зазначається у протоколі засідання відповідної комісії.

   

  38. Співбесіду проводить конкурсна комісія, Комісія, а також особи, які залучені до її роботи. На співбесіду можуть запрошуватися суб'єкт призначення та/або голова відповідного суду, керівник структурного підрозділу, на зайняття посади у якому оголошено конкурс.

   

  39. Визначення результатів співбесіди здійснюється відповідно до Порядку.

   

  40. Протоколи засідань Комісії або конкурсної комісії, результати проходження тестування, розв’язання ситуаційних завдань та проведеної з кандидатом співбесіди зберігаються у службі управління персоналом органу, в якому проводився конкурс, а стосовно кандидатів на посади державної служби категорії «А» – службі управління персоналом секретаріату Вищої ради правосуддя.

   

  41. Усі етапи конкурсу повинні проводитися у приміщенні, доступному також для кандидатів з числа маломобільних груп населення та осіб з інвалідністю у разі участі у конкурсі такого кандидата.

   

  42. Служба управління персоналом органу, конкурсна комісія якого проводить конкурс, та служба управління персоналом секретаріату Вищої ради правосуддя (для кандидатів на посади державної служби категорії «А») повідомляють:

  про результати тестування шляхом ознайомлення кандидата під час підписання відповідного звіту з тестування;

  про розв’язання ситуаційних завдань на засіданні Комісії (для кандидатів на посади державної служби категорії «А») перед початком проведення співбесіди, а для кандидатів на посади державної служби категорії «Б» та «В» – засобами телефонного або електронного зв’язку (зазначеного кандидатом у заяві) не пізніше наступного робочого дня після прийняття відповідного рішення конкурсної комісії;

  про результати співбесіди засобами телефонного або електронного зв’язку (зазначеного кандидатом у заяві).

   

  VII. Складення рейтингового списку кандидатів на зайняття посад державної служби

   

  43. Складення рейтингового списку кандидатів проходить відповідно до Порядку.

   

  44. З метою допущення до наступного етапу конкурсу Комісія або конкурсна комісія визначає п’ять кандидатур, які набрали найбільшу загальну кількість балів відповідно до загального рейтингу кандидатів.

   

  Якщо за загальним рейтингом кандидатів їх кількість становить менше п’яти осіб, до наступного етапу конкурсу допускаються усі наявні кандидати.

   

  У разі коли п’ятий та наступні за ним кандидати у загальному рейтингу кандидатів мають однакову загальну кількість балів, п’ята кандидатура для визначення переможця конкурсу обирається шляхом відкритого голосування на засіданні Комісії або конкурсної комісії після обговорення відповідності професійної компетентності таких кандидатів.

   

  Комісія або конкурсна комісія органу, в якому проводиться конкурс, вносить суб’єктові призначення або керівникові державної служби пропозиції щодо визначених кандидатур або інформацію про відсутність таких кандидатур не пізніше наступного робочого дня з дати підписання відповідного протоколу.

   

  45. Кандидат може ознайомитись зі своїми результатами оцінювання за письмовим зверненням до конкурсної комісії, Комісії.

   

  У такому разі відповідна служба управління персоналом надає кандидатові витяг із зведеної відомості середніх балів.

   

  VIII. Визначення переможця та оприлюднення результатів конкурсу

   

  46. З метою визначення переможця (переможців) конкурсу суб’єктом призначення проводиться співбесіда з кожним кандидатом.

   

  Така співбесіда за рішенням суб’єкта призначення може проводитися уповноваженою ним особою.

   

  Співбесіда з кандидатами з метою визначення переможця конкурсу на зайняття посад керівників апаратів та їх заступників проводиться головою відповідного суду або особою, яка здійснює його адміністративні повноваження.

   

  За результатами співбесіди голова суду або особа, яка здійснює його адміністративні повноваження, погоджує призначення кандидата (кандидатів), про що повідомляє суб’єкт призначення у п’ятиденний строк.

   

  Рішення про визначення переможця (переможців) конкурсу оформлюється шляхом видання наказу (розпорядження, рішення) про визначення переможця (переможців конкурсу).

   

  47. Не пізніше ніж протягом наступного робочого дня після визначення результатів конкурсу на Єдиному порталі вакансій державної служби НАДС оприлюднюється інформація про:

   

  переможця (переможців) конкурсу;

  відсутність переможця конкурсу;

  відсутність визначених Комісією або конкурсною комісією кандидатур.

   

  Оприлюднення зазначеної інформації здійснюється:

  спеціальним структурним підрозділом Вищої ради правосуддя – для посад державної служби категорії «А»;

  службою управління персоналом органу, в якому оголошено конкурс, – для посад державної служби категорій «Б» і «В».

   

  48. Інформація про переможця (переможців) конкурсу на зайняття посади повинна містити прізвище, ім’я та по батькові кандидата, найменування посади та загальну кількість балів, набраних кандидатом.

   

  49. Уповноважений структурний підрозділ Вищої ради правосуддя та/або служба управління персоналом органу, в якому оголошено конкурс, ведуть реєстр кандидатів, запропонованих Комісією або конкурсною комісією для визначення переможця (переможців) конкурсу. 

   

  50. У разі коли посада, на яку проводився конкурс, стане вакантною протягом одного року з дня оприлюднення результатів конкурсу на Єдиному порталі вакансій державної служби НАДС, а також переможець конкурсу відмовиться від зайняття посади або йому буде відмовлено у призначенні на посаду за результатами спеціальної перевірки, суб’єкт призначення або особа, яка здійснює його повноваження, має право на повторне визначення переможця конкурсу серед запропонованих Комісією або конкурсною комісією кандидатів у порядку, визначеному пунктом 46 Положення.

   

  51. Уповноважений структурний підрозділ Вищої ради правосуддя або служба управління персоналом органу, в якому оголошувався конкурс, повідомляє таким кандидатам про те, що відповідна посада стала вакантною, протягом п’яти календарних днів.

   

  У разі реалізації відкладеного права суб’єкта призначення на повторне визначення переможця конкурсу на посаду державної служби інформація про переможця конкурсу оприлюднюється в порядку, передбаченому Порядком.

   

  52. Результати конкурсу оприлюднюються не пізніше ніж протягом 45 календарних днів із дня оприлюднення оголошення про його проведення.

   

  53. Повторний конкурс проводиться відповідно до статті 30 Закону України «Про державну службу» та за процедурою, визначеною Порядком та цим Положенням.

   

  54. Витяг із протоколу засідання конкурсної комісії, Комісії щодо результатів визначення загального рейтингу кандидатів є складовою особової справи державного службовця, якого призначено на посаду державної служби за результатами конкурсу.

   

  55. Кандидат як учасник конкурсу має право оскаржити рішення конкурсної комісії відповідно до статті 28 Закону України «Про державну службу».