X
Enter the word to search

View Акт ВРП

Ukraine
Вища рада правосуддя
Рішення
Kyiv
12.10.2023
977/0/15-23
Про затвердження Змін до Положення про порядок функціонування окремих підсистем (модулів) Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи

Частиною сьомою статті 151 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» визначено, що Положення про Єдину судову інформаційно-телекомунікаційну систему затверджується Вищою радою правосуддя за поданням Державної судової адміністрації України та після консультацій з Радою суддів України.

Положення про порядок функціонування окремих підсистем (модулів) Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи (далі – Положення) затверджено рішенням Вищої ради правосуддя від 17 серпня 2021 року № 1845/0/15-21.

Відповідно до рішення Вищої ради правосуддя від 10 травня 2018 року № 1370-1/0/15-18 утворено Постійну комісію Вищої ради правосуддя з питань Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи (далі – Комісія), предметом діяльності якої є, зокрема, попередній розгляд проєкту змін до Положення.

21 липня 2023 року набрав чинності Закон України № 3200-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обов’язкової реєстрації та використання електронних кабінетів в Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі або її окремій підсистемі (модулі), що забезпечує обмін документами», Прикінцевими та перехідними положеннями якого зобов’язано Вищу раду правосуддя привести Положення у відповідність із цим Законом у тримісячний строк з дня набрання ним чинності.

На виконання вимог цього Закону Державна судова адміністрація України підготувала пропозиції щодо внесення змін до Положення, які надіслала Комісії.

25 вересня 2023 року на засіданні Комісії після консультацій із представниками Ради суддів України погоджено проєкт змін до Положення.

Ураховуючи викладене, керуючись статтями 3, 34 Закону України «Про Вищу раду правосуддя», частиною сьомою статті 151 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», Вища рада правосуддя

 

вирішила:

 

затвердити Зміни до Положення про порядок функціонування окремих підсистем (модулів) Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи, що додаються.

 

 

Голова Вищої ради правосуддя                       Григорій УСИК

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Вищої ради правосуддя

12 жовтня 2023 року № 977/0/15-23

 

 

Зміни до Положення

про порядок функціонування окремих підсистем (модулів)

Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи

 

1. Пункт 4 доповнити абзацом третім такого змісту:

«Доступ осіб до інформації, яка обробляється в ЄСІТС, здійснюється в порядку, визначеному процесуальним законодавством України, з урахуванням особливостей, передбачених нормами Закону України «Про доступ до судових рішень» та цього Положення.».

 

2. У пункті 5:

 

доповнити підпунктом 5.1 такого змісту:

«5.1) адміністратор ЄСІТС – визначене ДСА України державне підприємство, що належить до сфери її управління;».

У зв’язку із цим підпункт 5.1 вважати підпунктом 5.11;

 

доповнити підпунктом 5.41 такого змісту:

«5.41) Електронний кабінет – персональний кабінет (вебсервіс чи інший користувацький інтерфейс) у підсистемі (модулі) ЄСІТС, за допомогою якого особі, яка пройшла електронну ідентифікацію, надається доступ до інформації та сервісів ЄСІТС або її окремих підсистем (модулів), у тому числі можливість обміну (надсилання та отримання) документами (в тому числі процесуальними документами, письмовими та електронними доказами тощо) між судом та учасниками судового процесу, а також між учасниками судового процесу.

Електронна ідентифікація особи здійснюється з використанням кваліфікованого електронного підпису чи інших засобів електронної ідентифікації, які дають змогу однозначно встановити особу;»;

 

підпункт 5.8 викласти в такій редакції:

«5.8) офіційна електронна адреса – сервіс Електронного кабінету ЄСІТС. Адреса електронної пошти, що використовується при реєстрації Електронного кабінету, не може бути зареєстрована в доменній зоні, використання якої заборонено законодавством України;».

 

3. У підпункті 6.13 пункту 6 слова «аудіо- та відеозапис» замінити словами «відео- та звукозапис».

 

4. У пункті 8 вебадресу «(https://cabinet.court.gov.ua замінити вебадресою «(id.court.gov.ua)».

 

5. У пункті 9 вебадресу «https://wiki.court.gov.ua» замінити вебадресою «wiki.court.gov.ua».

 

6. Пункт 10 викласти в такій редакції:

«10. Адвокати, нотаріуси, державні та приватні виконавці, арбітражні керуючі, судові експерти, органи державної влади та інші державні органи, органи місцевого самоврядування, інші юридичні особи реєструють свої Електронні кабінети в ЄСІТС в обов’язковому порядку.

Інші особи реєструють свої Електронні кабінети в ЄСІТС у добровільному порядку.».

 

7. Пункт 12 доповнити абзацом другим такого змісту:

«Особливості реєстрації Електронних кабінетів суб’єктів, які не мають ідентифікаційного коду юридичної особи в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, визначаються спільним рішенням ДСА України та відповідного державного органу, до сфери управління якого входять такі органи, або ДСА України та такого суб’єкта за відсутності його підпорядкованості.».

 

8. Пункт 13 доповнити знаком та словами «, або інтегровану систему електронної ідентифікації (id.gov.ua).».

 

9. Пункт 16 викласти в такій редакції:

«16. Процесуальні документи та докази можуть подаватися до суду в електронній формі, а процесуальні дії – вчинятися в електронній формі виключно за допомогою ЄСІТС, за винятком випадків, передбачених процесуальним законом, цим положенням, а також випадків, коли суд до якого подаються документи та докази не інтегровано до ЄСІТС.».

 

10. Пункт 17 викласти в такій редакції:

«17. Особам, які зареєстрували Електронний кабінет в ЄСІТС, суд вручає будь-які документи у справах, у яких такі особи беруть участь, виключно в електронній формі шляхом їх надсилання до Електронного кабінету таких осіб, що не позбавляє їх права отримати копію судового рішення в паперовій формі за окремою заявою.».

 

11. Пункт 24 викласти в такій редакції:

«24. Підсистема «Електронний суд» (Електронний суд) – підсистема ЄСІТС, що забезпечує можливість обміну (надсилання та отримання) документами (в тому числі процесуальними документами, письмовими та електронними доказами тощо) між судом та учасниками судового процесу, між користувачем цієї підсистеми та Вищою радою правосуддя, а також отримувати інформацію про стан і результати розгляду таких документів чи інші документи.

Інструкція користувача Електронного суду розробляється адміністратором ЄСІТС та розміщується на вебсторінці технічної підтримки користувачів ЄСІТС за вебадресою wiki.court.gov.ua.».

 

12. Пункт 25 викласти в такій редакції:

«25. Документи (в тому числі процесуальні документи, письмові та електронні докази тощо), пов’язані з розглядом справ у суді, можуть подаватися до суду в електронній формі виключно з використанням підсистеми «Електронний суд», якщо інше не визначено процесуальним законодавством чи цим Положенням.».

 

13. Пункт 30 доповнити абзацом другим такого змісту:

«Користувач ЄСІТС, який підтвердив свої повноваження адвоката, має можливість видати ордер на конкретну справу для отримання в автоматичному режимі доступу до документів у справі або загальний ордер (без зазначення номера справи) для представлення інтересів фізичних та юридичних осіб, які не мають власних зареєстрованих Електронних кабінетів. За наявності у користувача зареєстрованого Електронного кабінету ордер не створюється. Після отримання адвокатом доступу до конкретної справи до Автоматизованої системи документообігу суду в автоматичному режимі засобами ЄСІТС надсилається відповідне повідомлення із зазначенням інформації про справу та адвоката.».

 

14. Пункт 36 викласти в такій редакції:

«36. Після надсилання засобами Електронного суду документів (у тому числі процесуальних документів, письмових та електронних доказів тощо) особа може у власному Електронному кабінеті відслідковувати рух та стан розгляду таких документів у суді або в органі та установі системи правосуддя. Відомості про доставку документа, його реєстрацію та інші відомості щодо розгляду справ відповідно до наявних технічних можливостей підсистем ЄСІТС надсилаються в автоматичному режимі до Електронного кабінету користувача, від імені якого подано документи. У випадку надання користувачем електронної довіреності інформація про результати розгляду документів надсилається до Електронного кабінету довірителя та повіреного (повірених).».

 

15. Абзац третій пункту 43 викласти в такій редакції:

«У разі надсилання особою документів у справі в паперовій формі її ідентифікаційні дані вносяться до автоматизованої системи діловодства працівником суду в обов’язковому порядку. У разі відсутності в поданих документах ідентифікаційних даних учасника справи такі дані вносяться працівником суду одразу після їх отримання судом, в тому числі і за поданими учасниками справи заявами.».

 

16. Пункт 45 викласти в такій редакції:

«45. Підсистема відеоконференцзв’язку забезпечує:

1) відео- та звукозапис судових засідань, бронювання (резервування) залів судових засідань, можливість подання учасниками справи під час проведення судового засідання в режимі відеоконференції документів (у тому числі процесуальних документів, письмових та електронних доказів тощо);

2) можливість користувачам брати участь у засіданнях інших органів та установ системи правосуддя в режимі відеоконференції. Особливості порядку проведення таких засідань можуть встановлюватися відповідними органами та установами системи правосуддя.

Нормативно-правовими актами ДСА України затверджується робота з технічними засобами фіксування судового засідання під час здійснення судового засідання.

Інструкція користувача підсистеми відеоконференцзв’язку розробляється адміністратором ЄСІТС та розміщується на вебсторінці технічної підтримки користувачів ЄСІТС за вебадресою wiki.court.gov.ua.».

 

17. Пункт 51 викласти в такій редакції:

«51. У разі проведення судового засідання в режимі відеоконференції секретар судового засідання засобами підсистеми ЄСІТС забезпечує ведення протоколу (журналу) судового засідання в електронній формі та технічний запис судового засідання.

У випадку використання підсистеми відеоконференцзв’язку для здійснення фіксування судових засідань, що проводяться без застосування режиму відеоконференції, секретар судового засідання засобами підсистеми ЄСІТС забезпечує ведення протоколу (журналу) судового засідання в електронній формі та технічний запис судового засідання.

До матеріалів справи в паперовій формі за необхідності приєднується роздрукований паперовий примірник протоколу (журналу) судового засідання з посиланням на технічний запис судового засідання.».

 

18. Пункт 52 викласти в такій редакції:

«52. Після закінчення засідання секретар судового засідання підписує кваліфікованим електронним підписом протокол (журнал) у визначені процесуальним законодавством строки, після чого засобами ЄСІТС обмежуються можливості внесення змін до протоколу (журналу).

Письмові зауваження користувачів до протоколу (журналу) подаються через Електронний кабінет з урахуванням порядку та обмежень, які визначені законодавством.».

 

19. У пункті 53 слово «Відеозапис» замінити словами «Технічний запис».

 

20. Пункт 54 викласти в такій редакції:

«54. Підписаний протокол (журнал) судового засідання, який містить вебпосилання на технічний запис судового засідання в централізованому файловому сховищі, переноситься (передається, імпортується) до АСДС.

У випадку фіксування судового засідання засобами підсистеми відеоконференцзв’язку технічний запис судового засідання та технічний носій, на якому зберігається цей запис, приєднуються до матеріалів справи (зберігаються в матеріалах справи) у вигляді протоколу (журналу) судового засідання, в якому вказано посилання на цей запис у централізованому файловому сховищі.

У цьому випадку технічним носієм інформації є частина централізованого файлового сховища, на якому зберігається запис судового засідання та на яке є посилання в протоколі (журналі) судового засідання.

Зберігання резервних копій протоколу та відеозапису судового засідання забезпечується засобами ЄСІТС.».

 

21. Пункт 55 виключити.

 

22. Пункт 56 викласти в такій редакції:

«56. За заявою учасника справи та після сплати відповідного судового збору такий учасник може отримати копію технічного запису судового засідання на власний вибір шляхом:

1) отримання засобами підсистеми відеоконференцзв’язку доступу до технічного запису судового засідання в Електронному кабінеті користувача;

2) отримання запису на оптичному диску у виді файлу.

У разі сплати судового збору безпосередньо в Електронному кабінеті учаснику справи автоматично надається доступ для скачування технічного запису судового засідання в Електронному кабінеті. При цьому до АСДС автоматично надсилаються відповідне повідомлення про видачу копії технічного запису судового засідання та квитанція про сплату судового збору.».

 

23. Абзац перший пункту 111 викласти в такій редакції:

«До початку функціонування всіх підсистем (модулів) ЄСІТС особи, крім осіб, які зобов’язані зареєструвати свої електронні кабінети в ЄСІТС або мають зареєстровані Електронні кабінети в ЄСІТС, можуть подавати до суду документи в електронній формі з використанням адреси електронної пошти, з якої надійшли документи, засвідчені кваліфікованим електронним підписом. До початку функціонування всіх підсистем (модулів) ЄСІТС суд надсилає особам, окрім осіб, які зобов’язані зареєструвати свої Електронні кабінети в ЄСІТС або мають зареєстровані Електронні кабінети в ЄСІТС, документи у справах на адресу електронної пошти, з якої до суду надійшли документи, засвідчені кваліфікованим електронним підписом.».

 

24. Пункт 113 викласти в такій редакції:

«113. До початку функціонування всіх підсистем (модулів) ЄСІТС справи можуть розглядатися (формуватися та зберігатися) в паперовій, електронній чи змішаній формі залежно від наявних у суді можливостей.

Електронні документи та електронні копії паперових документів вносяться до АСДС та зберігаються в централізованому файловому сховищі.

Документи, що надійшли до суду в електронній формі, за потреби можуть роздруковуватися та приєднуватися до матеріалів справи у паперовій формі.».

 

25. Пункт 115 викласти в такій редакції:

«115. У разі надходження заяви учасника справи про ознайомлення з матеріалами справи чи окремими документами в електронному вигляді через систему Електронний суд, суд, який отримав таку заяву, забезпечує сканування відповідних матеріалів справи у паперовій формі, що перебуває в такому суді, та долучення їх до матеріалів електронної судової справи.

У разі відсутності відповідного клопотання учасника справи суд забезпечує сканування матеріалів справи в паперовій формі та долучення їх до матеріалів електронної судової справи з урахуванням наявних у суді можливостей та в разі передання справи до суду іншої інстанції.».

 

26. Пункт 118 виключити.

 

 

27. Пункт 124 викласти в такій редакції:

«124. В ЄСІТС не обробляється службова інформація та державна таємниця.».