X
Enter the word to search

View Акт ВРП

Ukraine
Вища рада правосуддя
Рішення
Kyiv
13.04.2021
815/0/15-21
Про погодження перерозподілу бюджетних видатків між судами

Відповідно до статті 130 Конституції України держава забезпечує фінансування та належні умови для функціонування судів і діяльності суддів.

Частиною третьою статті 148 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» встановлено, що Державна судова адміністрація України (далі – ДСА України) здійснює функції головного розпорядника коштів Державного бюджету України щодо фінансового забезпечення судів, крім Верховного Суду та вищих спеціалізованих судів.

Згідно із частиною четвертою статті 148 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» функції розпорядника бюджетних коштів щодо місцевих судів здійснюють територіальні управління ДСА України.

Відповідно до пунктів 4, 7 частини п’ятої статті 22 Бюджетного кодексу України головний розпорядник бюджетних коштів:

затверджує кошториси розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня (плани використання бюджетних коштів одержувачів бюджетних коштів), якщо інше не передбачено законодавством;

здійснює управління бюджетними коштами у межах встановлених йому бюджетних повноважень, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі.

Законом України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» ДСА України як головному розпоряднику бюджетних коштів затверджені бюджетні призначення за бюджетною програмою 0501020 «Забезпечення здійснення правосуддя місцевими, апеляційними судами та функціонування органів і установ системи правосуддя» у сумі 13 150 162,4 тис. грн за загальним фондом державного бюджету та 2 500 000,0 тис. грн за спеціальним фондом.

У додатку 7 до Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» визначено розподіл видатків державного бюджету у системі ДСА України.

Згідно з підпунктами 14, 15 пункту 9 Положення про  Державну судову адміністрацію України, затвердженого рішенням Вищої ради правосуддя від 17 січня 2019 року № 141/0/15-19, Голова ДСА України  приймає рішення щодо розподілу бюджетних коштів, головним розпорядником яких є ДСА України, та приймає за погодженням із Вищою радою правосуддя рішення про перерозподіл бюджетних видатків між судами, крім Верховного Суду.

Відповідно до пункту 18 частини першої статті 3 Закону України «Про Вищу раду правосуддя» Вища рада правосуддя погоджує в установленому порядку перерозподіл бюджетних видатків між судами, крім Верховного Суду.

Пунктом 41 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України встановлено, що перерозподіл видатків між розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня у системі ДСА України у межах загального обсягу бюджетних призначень за відповідною бюджетною програмою окремо за загальним та спеціальним фондами державного бюджету здійснюється ДСА України. Перерозподіл видатків, що здійснюється відповідно до абзацу другого цього пункту та призводить до зміни обсягів видатків судів, погоджується ДСА України з Вищою радою правосуддя.

Міністерство фінансів України неодноразово наголошувало на суттєвих прогалинах у розподілі ДСА України ресурсів за бюджетною програмою «Забезпечення здійснення правосуддя місцевими, апеляційними судами та функціонування органів і установ системи правосуддя» між судами, іншими органами й установами системи правосуддя та необхідності суворого дотримання ДСА України вимог Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року № 228) під час затвердження кошторисів місцевих та апеляційних судів, інших органів та установ системи правосуддя, в яких забезпечуватися бюджетними коштами мають насамперед видатки на оплату праці з нарахуваннями й на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, а також на забезпеченні суворого режиму економії коштів і матеріальних цінностей. Крім того, Міністерство фінансів України зазначає, що реалізація повноважень, визначених пунктом 41 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України, є одним із шляхів забезпечення ефективного використання бюджетних ресурсів.

4 березня 2021 року Вищою радою правосуддя прийнято рішення № 580/0/15-21, яким погоджено перерозподіл бюджетних видатків між судами та територіальними управліннями ДСА України за кодом економічної класифікації видатків (далі – КЕКВ) 2113 «Суддівська винагорода» згідно з додатком до листа т. в. о. Голови Державної судової адміністрації України від 3 березня 2021 року № 11-4254/21 з метою рівномірного розподілу видатків фонду суддівських винагород між судами та територіальними управліннями ДСА України (щодо місцевих загальних судів) та забезпечення виплати суддівської винагороди в порядку й розмірах, що визначені Законом України «Про судоустрій і статус суддів».

Крім того, рішенням від 25 березня 2021 року № 718/0/15-21 «Про погодження перерозподілу бюджетних видатків між судами» Вища рада правосуддя погодила перерозподіл бюджетних видатків державного бюджету за КЕКВ 2111 «Заробітна плата» та КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» між територіальними управліннями ДСА України (щодо місцевих загальних судів) та судами за рахунок бюджетних асигнувань Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Національної школи суддів України та територіальних управлінь ДСА України згідно з додатком до листа т. в. о. Голови ДСА України від 24 березня 2021 року № 11-5812/21.

29 березня 2021 року до Вищої ради правосуддя за вхідним № 2893/0/8-21 надійшов лист т. в. о. Голови ДСА України від 29 березня 2021 року № 11-6054/21 про фінансове забезпечення судів із пропозиціями щодо перерозподілу видатків державного бюджету за КЕКВ 2111 «Заробітна плата» та КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» в розрізі судів згідно з додатками.

На обґрунтування необхідності здійснення перерозподілу фонду оплати праці між судами ДСА України посилається на пояснення, надані в листах від 12 та 19 лютого 2021 року № 11-2612/21 та № 11-3165/21 відповідно. Зокрема, 24 грудня 2020 року ДСА України подані до Міністерства фінансів України проєкти зведених кошторисів на 2021 рік, зведених планів асигнувань (за винятком надання кредитів) на 2021 рік, зведених планів спеціального фонду бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків) на 2021 рік для складання і затвердження річного розпису Державного бюджету України на 2021 рік. У зазначених проєктах повністю враховано наданий розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня розподіл асигнувань загального та спеціального фондів державного бюджету між кодами економічної класифікації видатків. Проте при складанні розпису Державного бюджету України на 2021 рік Міністерство фінансів України самостійно змінило розподіл асигнувань загального та спеціального фондів державного бюджету, а саме обсягів суддівської винагороди та фонду оплати праці працівників апаратів судів, на 459,8 млн гривень.

Крім того, на запит ДСА України від 16 січня 2021 року № 11-759/21 суди та територіальні управління ДСА України (щодо місцевих загальних судів) надали розрахунки річного фонду суддівських винагород та обов’язкових виплат працівникам апаратів судів із затвердженими бюджетними асигнуваннями, за результатами порівняння яких ДСА України виявила надлишок/дефіцит видатків на оплату праці. Оскільки розподіл граничних обсягів видатків на оплату праці був здійснений під час формування додатка 7 до проєкту Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» у серпні 2020 року, виникла невідповідність передбачених кошторисних призначень судів на оплату праці бюджетним асигнуванням на кінець 2020 року, не враховано кадрові та інші зміни, які відбулися впродовж другого півріччя 2020 року.

З огляду на зазначене та з урахуванням результатів обговорення проблемних питань фінансування діяльності місцевих та апеляційних судів, зокрема щодо оплати праці працівників апаратів цих судів, на засіданнях робочої групи з питання забезпечення належного фінансування судової влади в Україні, яка утворена рішенням Комітету Верховної Ради України з питань правової політики від 3 лютого 2021 року (протокол № 46), ДСА України надала пропозиції щодо перерозподілу бюджетних асигнувань за КЕКВ 2111 «Заробітна плата» та КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» у розрізі судів з урахуванням основних складових та стимулюючих виплат у розмірі 20 % (додатки 1, 2) та 50 % (додатки 3, 4). Відповідні варіанти перерозподілу є альтернативними.

На запити Вищої ради правосуддя ДСА України надала додаткові пояснення щодо порядку здійснення розрахунків дефіциту / надлишку бюджетних асигнувань та впливу відповідних перерозподілів на розмір заробітної плати окремих категорій працівників апаратів судів.

9 квітня 2021 року у доповнення до листа ДСА України від 29 березня 2021 року № 11-6054/21 до Вищої ради правосуддя надійшов лист ДСА України від 9 квітня 2021 року № 11-7312/21, в якому надано пропозиції щодо перерозподілу бюджетних асигнувань у розрізі судів з урахуванням основних складових та стимулюючих виплат у розмірі 50 %.

Відповідним перерозподілом забезпечується виплата основних складових заробітної плати та стимулюючих виплат у розмірі 50 % працівникам апаратів судів, у яких наявний надлишок відповідних бюджетних асигнувань. При цьому кошти, які перевищують відповідну потребу судів, перерозподіляються іншим судам та територіальним управлінням ДСА України (щодо місцевих загальних судів).

Варто зазначити, що перерозподіл асигнувань на сьогодні є вимушеним заходом та не змінює ситуацію з дефіцитом фінансування місцевих та апеляційних судів за відповідним напрямом у 2021 році, її вирішення можливе лише шляхом внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» у частині збільшення бюджетних асигнувань за бюджетною програмою «Забезпечення здійснення правосуддя місцевими, апеляційними судами та функціонування органів і установ системи правосуддя».

Разом із тим Міністерство фінансів України у листах наголошує, що вирішенню питання додаткового фінансування судової влади у 2021 році має передувати справедливий перерозподіл ДСА України наявного ресурсу між судами та установами в системі ДСА України, а також затвердження нормативів фінансового забезпечення судів та установ, які дали б змогу забезпечити такий справедливий перерозподіл та могли бути використані ДСА України і Міністерством фінансів України для планування обсягу видатків на судову владу з урахуванням прогнозних макропоказників розвитку економіки та фінансових можливостей бюджету.

З огляду на зазначене та з метою забезпечення більш рівномірного розподілу бюджетних коштів для виплати заробітної плати працівникам апаратів судів Вища рада правосуддя, керуючись статтями 3, 30, 34 Закону України «Про Вищу раду правосуддя», пунктом 41 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України,

 

вирішила:

 

1. Погодити перерозподіл бюджетних видатків державного бюджету за КЕКВ 2111 «Заробітна плата» та КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» в розрізі судів згідно з додатком до листа т. в. о. Голови Державної судової адміністрації України від 9 квітня 2021 року № 11-7312/21.

2. Державній судовій адміністрації України до 18 травня 2021 року подати Вищій раді правосуддя для затвердження нормативи кадрового, фінансового та матеріально-технічного забезпечення судів.

3. Копію цього рішення надіслати Державній судовій адміністрації України.

 

 

В. о. Голови Вищої ради правосуддя                                         О.В. Маловацький

 

 

Додаток до рішення Вищої ради правосуддя від 13 квітня 2021 року № 815/0/15-21 "Пропозиції щодо збільшення (зменшення) видатків за КЕКВ 2111 "Заробітна плата" та КЕКВ 2120 "Нарахування на заробітну плату"