X
Введіть слово для пошуку

Віктор Грищук звернувся до Вищих рад правосуддя країн Європейського Союзу з проханням підтримати Україну у прагненні бути членом ЄС

11.03.2022

Виконувач обов’язків Голови Вищої ради правосуддя Віктор Грищук звернувся до Вищих рад правосуддя країн Європейського Союзу з проханням  підтримати Україну у прагненні бути членом Європейського Союзу та звернутися до урядів країн щодо максимально швидкого проходження процедури набуття членства.

Текст звернення

 

 

Головам Вищих рад правосуддя країн Європейського Союзу

Шановні колеги!

Передусім від імені Вищої ради правосуддя і від себе особисто дякую вам за ту підтримку, яку ви надаєте Україні, нашій армії та органам судової влади України в цей непростий для нашої країни час.

Російська Федерація продовжує свої руйнівні дії щодо незалежної української держави, використовуючи навіть заборонену Женевською конвенцією зброю.

Кількість жертв серед мирного населення, зокрема малолітніх дітей, драматично збільшується. Обстріли українських міст не припиняються та несуть нові руйнації і нові жертви.

З 2014 року Україна веде безпрецедентну війну за свою свободу й незалежність, так само як і за свободу та незалежність усієї Європи. Наші цілі, наші цінності, наше бачення майбутнього є спільними з європейськими країнами.

Водночас Україна бореться і за свою незалежність усередині країни. З 2014 року розпочато і продовжується реформування всіх сфер відповідно до кращих світових моделей і практик.

Судова влада внаслідок конституційної реформи 2016 року отримала повну формальну незалежність. Вища рада правосуддя розпочала свою діяльність у січні 2017 року як незалежний конституційний орган суддівського врядування, який відіграє ключову роль у забезпеченні незалежності, безсторонності, доброчесності та професіоналізму суддів.

Побудова нової моделі судової влади відбувається відповідно до рекомендації Венеційської комісії та стандартів Ради Європи і в тісній співпраці з нашими партнерами з ЄС, Великої Британії, США та Канади.

У 2022 році розпочався другий етап реформування органів суддівського врядування – Вищої ради правосуддя та Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. Після старту роботи нового складу ВККС України Україна продовжить розбудову судів першої та апеляційної інстанцій, насамперед через добір 2500 нових суддів.

Вища рада правосуддя як колегіальний, незалежний конституційний орган державної влади та суддівського врядування, який діє в Україні на постійній основі для забезпечення незалежності судової влади, її функціонування на засадах відповідальності, підзвітності перед суспільством, формування доброчесного та високопрофесійного корпусу суддів, додержання норм Конституції і законів України, а також професійної етики в діяльності суддів і прокурорів послідовно підтримує всі позитивні зміни, які відбуваються в системі та державі, і продовжує це робити, незважаючи на воєнні дії, що тривають.

28 лютого 2022 року Президент України Володимир Зеленський підписав заявку на членство в ЄС.

1 березня 2022 року Європейський парламент закликав інституції ЄС працювати в напрямі надання Україні статусу держави-кандидата на вступ до ЄС і продовжувати роботу щодо посилення інтеграції України в єдиний ринок ЄС відповідно до Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

Від імені Вищої ради правосуддя прошу вас підтримати Україну в нашому прагненні бути членом Європейського Союзу та звернутися до урядів ваших країн щодо максимально швидкого проходження цієї процедури.

Україна обов’язково переможе в цій війні завдяки героїзму та відданості українського народу й допомозі наших міжнародних партнерів.

Слава Україні!

В.о. Голови Вищої ради правосуддя                                            Віктор ГРИЩУК

 

 

 

 

To Presidents of High

Councils of Justice of European Union

 

Dear colleagues,

 

First of all, on behalf of the High Council of Justice and on my own behalf, I would like to thank you for all the support you have been giving to Ukraine, our army and the judiciary of Ukraine in this difficult for our country time.

The Russian Federation continues its destructive actions against the independent Ukrainian State, even using weapons prohibited by the Geneva Convention.

The number of civilian victims, in particular young children, continues to increase dramatically. The shelling of Ukrainian cities does not stop and brings new destructions and new victims.

Since 2014, Ukraine has waged an unprecedented war for its freedom and independence, as well as for the freedom and independence of all Europe. Our goals, our values, our vision of the future are common with European countries.

At the same time, Ukraine is fighting for its independence at home. Since 2014, reforms in all spheres have been initiated and continue in accordance with the world’s best models and practices.

The judiciary has gained full formal independence as a result of the 2016 constitutional reform. The High Council of Justice has started its activity in January 2017 as an independent constitutional body of judicial governance that plays a key role in ensuring independence, impartiality, integrity and professionalism of judges.

The new model of the judiciary is being built in line with the recommendations of the Venice Commission and Council of Europe standards and in close cooperation with our partners from the EU, the UK, the USA and Canada.

In 2022, the second stage of the reform of the judiciary – the High Council of Justice and the High Qualification Commission of Judges of Ukraine – began. Following the launch of the new HQCJ and the renewed HCJ, Ukraine will continue the development of courts of first instance and courts of appeal, primarily through the recruitment of 2500 new judges.

The High Council of Justice as a collective, independent constitutional body of state authority and judicial governance, which functions in Ukraine on a permanent basis to guarantee the independence of the judiciary and its functioning on the grounds of responsibility, accountability before the society, to establish an honest and highly professional judicial corps in compliance with the provisions of the Constitution and laws of Ukraine, as well as with the professional ethics in the functioning of judges and prosecutors, consistently supports all the positive changes which are taking place in the system and the state and continues to do so despite the ongoing hostilities.

On February 28, 2022, President of Ukraine Volodymyr Zelenskyy signed an application for membership in the European Union.

On March 1, 2022, the European Parliament called on the EU institutions to work towards granting Ukraine the status of candidate state and to continue to work towards strengthening Ukraine’s integration into the EU unified market in line with the Association Agreement.

On behalf of the High Council of Justice, I ask you to support Ukraine in our aspiration to become a member of the European Union and to appeal to your governments to make this procedure as quick as possible.

Ukraine is sure to win this war thanks to the heroism and dedication of the Ukrainian people and the help of our international partners.

Glory to Ukraine!

 

Acting Chairman

of the High Council of Justice                              Viktor HRYSHCHUK