X
Введіть слово для пошуку

Звернення ВРП до Європейської мережі рад юстиції

28.02.2022

Президенту Європейської мережі рад юстиції (ЄМРЮ)

пану Філіппо Донаті

Шановний пане Президенте,

Вища рада правосуддя засвідчує свою повагу Європейській мережі рад юстиції (ЄМРЮ) та звертається щодо такого.

Українські громадяни ведуть війну на своїй території проти однієї з найбільших армій у світі вже четверту добу.

Російська Федерація вбиває мирних українських громадян, руйнує міста і села та знищує критичну інфраструктуру.

Збройні Сили України та Територіальна оборона Збройних Сил України захищає життя кожного з нас, іноді ціною їх власних життів. Київ та Харків, Одеса та Маріуполь, Суми та Черкаси – наші воїни захищають кожний клаптик української землі.

Ми звертаємося до ЄМРЮ, як міжнародної неприбуткової асоціації, яка складається з національних інституцій держав-членів Європейського Союзу.

Сьогодні, більш ніж будь-коли, кожен з членів ЄМРЮ може врятувати життя мільйонів українців: звертайтеся до урядів своїх країн, вимагайте жорсткіших санкцій проти Російської Федерації, вимагайте військової та гуманітарної допомоги для України. Відстоюйте нас! Боріться із нами! І разом ми будемо мати шанс врятувати цивілізований світ, врятувати мільйони життів, врятувати право кожної країни на свій власний шлях та майбутнє.

Ми дуже просимо вас розмістити повідомлення із вимогою до Російської Федерації негайно зупинити війну на офіційному вебсайті ЄМРЮ.

Будь ласка, шановний пане Філіппо, зверніться до членів ЄМРЮ із проханням підтримати Україну.

Ми потребуємо такого:

1. Зброя та обладнання для нашої армії.

2. Гуманітарна допомога для нашого цивільного населення.

3."Закриття" неба над Україною.

4. Економічна підтримка України.

5. Посилення персональних санкцій проти керівництва Російської Федерації, Білорусі та економічних санкцій проти обох очільників Російської Федерації, Білорусі, а також проти російського бізнесу – спонсорів путінського режиму.

Без цих дій неможливо зупинити смерть серед армії та громадян України, а також запобігти безпрецедентним порушенням прав і свобод людини і громадянина у нашій країні.

Кожен із нас може допомогти Україні, зокрема, якщо є така можливість - допомоги потребують Збройні Сили України. Для збору коштів для української армії Національний Банк України відкрив спеціальний рахунок. Деталі рахунку знаходяться за посиланням: https://bank.gov.ua/.../natsionalniy-bank-vidkriv...

Щохвилини Україна сплачує дуже високу ціну за свою свободу та за вибір бути разом із європейськими країнами та цивілізованим світом.

Ми віримо в солідарність наших європейських партнерів з демократичним вибором українського народу, його героїчною боротьбою за незалежність і утвердження загальнолюдських гуманістичних цінностей!

Слава нашим воїнам! Слава Україні!

З повагою,

Віктор Грищук

В. о. Голови Вищої ради правосуддя

 

European Network

of Councils for the Judiciary (ENCJ)

President

Filippo Donati

Dear Mr. President,

The High Council of Justice presents its compliments to the European Network of Council for the Judiciary (ENCJ) and addresses with following.

Ukrainian citizens have been waging war on their territory against one of the largest armies in the world for the five days in a row.

The Russian Federation is killing peaceful Ukrainian citizens, ruining peaceful Ukrainian cities and villages and destroying critical infrastructure.

The Armed Forces of Ukraine and the Territorial Defense Forces of Ukraine defend the lives of each of us, sometimes at the cost of their own lives. Kyiv and Kharkiv, Odesa and Mariupol, Sumy and Cherkasy - our soldiers are defending every piece of Ukrainian land.

We appeal to the ENCJ as an international non-profit-association which consists of national institutions in the member states of the European Union.

Today, more than ever, each of the ENCJ’s members can save the lives of millions of Ukrainians: talk to the governments of their countries, request stronger sanctions against the Russian Federation, request military and humanitarian aid for Ukraine. Fight for us! Fight with us! And together we will have a chance to save the civilized world, to save millions of lives, to save the right of each country to choose its own path and future.

We kindly ask you to post a message on the ENCJ’s official website with the demand to the Russian Federation to stop immediately the war.

Please address the ENCJ’s members with request to support Ukraine.

We need the following:

1. Weapons and equipment for our military.

2. Humanitarian aid for our civilian population.

3."Closing up" the sky over Ukraine.

4. Economic assistance to Ukraine.

5. Strengthening personal sanctions against the top leadership of the Russian Federation, Belarus and economic sanctions against both the top leadership of the Russian Federation, Belarus, and for Russian business - contributors to the Putin regime.

Without these actions, it is impossible to stop deaths among the military and civilians, or unprecedented violations of human and civil rights and freedoms in our country.

Each of us can help Ukraine: if possible, help the Armed Forces of Ukraine. The National Bank has opened a special account to raise funds for the army. You can find account details at the link: https://bank.gov.ua/.../natsionalniy-bank-vidkriv...

Every minute Ukraine pays a very high price for its freedom and for the choice to be together with the European countries and the civilized world.

We believe in the solidarity of our European partners with the democratic choice of the Ukrainian people, its heroic struggle for independence and the establishment of universal humanistic values.

Glory to our warriors! Glory to Ukraine!

Yours faithfully,

Viktor Hryshchuk

Acting Chairman of the High Council of Justice