X
Введіть слово для пошуку

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ № 141/2015 "Про Положення про проведення відкритого конкурсу з добору кандидатів для здійснення Президентом України призначення членів Вищої ради юстиції" (втратив чинність)

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ № 141/2015

Про Положення про проведення відкритого конкурсу з добору кандидатів для здійснення Президентом України призначення членів Вищої ради юстиції

З метою врегулювання питання щодо проведення добору кандидатів для здійснення Президентом України відповідно до частини другої статті 131 Конституції України призначення членів Вищої ради юстиції та на виконання Закону України "Про Вищу раду юстиції" постановляю:

1. Затвердити Положення про проведення відкритого конкурсу з добору кандидатів для здійснення Президентом України призначення членів Вищої ради юстиції (додається).

2. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України                 Петро ПОРОШЕНКО

13 березня 2015 року

ЗАТВЕРДЖЕНО

Указом Президента України

від 13 березня 2015 року

№ 141/2015

ПОЛОЖЕННЯ

про проведення відкритого конкурсу з добору кандидатів для здійснення

Президентом України призначення членів Вищої ради юстиції

1. Це Положення визначає порядок проведення відкритого конкурсу з добору кандидатів для здійснення Президентом України призначення членів Вищої ради юстиції (далі - Положення).

2. Для проведення відкритого конкурсу з добору кандидатів для здійснення Президентом України призначення членів Вищої ради юстиції (далі - конкурс) утворюється Конкурсна комісія з добору кандидатів для здійснення Президентом України призначення членів Вищої ради юстиції (далі - Конкурсна комісія).

Конкурсна комісія утворюється у складі голови та чотирьох членів, які є визнаними фахівцями у галузі права, мають високу кваліфікацію і значний досвід роботи у галузі права, а також бездоганну професійну репутацію.

Голова Конкурсної комісії призначається Президентом України.

Персональний склад Конкурсної комісії затверджується Президентом України.

Конкурсна комісія визначає порядок своєї роботи з урахуванням вимог Закону України "Про Вищу раду юстиції" та цього Положення.

3. Діяльність Конкурсної комісії щодо організації і проведення конкурсу грунтується на принципах верховенства права, гласності, публічності та політичної нейтральності.

4. Для проведення конкурсу:

1) Адміністрація Президента України:

розміщує на веб-сайті Офіційного інтернет-представництва Президента України оголошення про початок конкурсу і можливість подання особами документів, необхідних для участі в конкурсі. В оголошенні зазначаються визначені Законом України "Про Вищу раду юстиції" вимоги до членів Вищої ради юстиції та перелік документів, що подаються для участі у конкурсі, строки їх прийому та способи подання;

2) Конкурсна комісія:

здійснює прийом документів від осіб, які претендують на участь у конкурсі, та їх попередній розгляд на відповідність вимогам, установленим Законом України "Про Вищу раду юстиції". Конкурсна комісія не має права відмовити у прийнятті документів, що подаються особами, які мають намір взяти участь у конкурсі, з інших підстав, ніж закінчення строку їх подання;

розміщує інформацію про осіб, які претендують на участь у конкурсі, разом із копіями поданих ними документів (крім документів, зазначених у пунктах 3, 7, 8 частини четвертої статті 62 Закону України "Про Вищу раду юстиції") не пізніше ніж на наступний робочий день з дня надходження таких документів.

5. До участі у конкурсі за рішенням Конкурсної комісії не допускаються особи, які не відповідають установленим вимогам до членів Вищої ради юстиції та/або не можуть бути членами Вищої ради юстиції згідно із Законом України "Про Вищу раду юстиції", іншими законами України та/або не подали передбачені Законом України "Про Вищу раду юстиції" для участі у конкурсі документи.

Конкурсна комісія повідомляє особам, які претендують на участь у конкурсі, про їх допуск до участі в конкурсі, розміщує на веб-сайті Офіційного інтернет-представництва Президента України список осіб, допущених до участі в конкурсі, а також повідомляє особам, які не допущені до участі в конкурсі, про відмову у допуску до участі в конкурсі із зазначенням підстав такої відмови.

6. Конкурс проводиться в три етапи:

1) відбір кандидатів на основі поданих документів для проведення співбесід;

2) проведення співбесід з відібраними кандидатами та визначення за результатами співбесід переліку осіб, стосовно яких проводиться спеціальна перевірка відповідно до закону;

3) визначення кандидатів, які рекомендуються для здійснення Президентом України призначення членів Вищої ради юстиції.

7. Рішення про відбір кандидатів на основі поданих документів для проведення співбесід, визначення за результатами співбесід переліку осіб, стосовно яких проводиться спеціальна перевірка відповідно до закону, та визначення кандидатів, які рекомендуються для здійснення Президентом України призначення членів Вищої ради юстиції, приймається Конкурсною комісією з урахуванням вимог частини другої статті 9 Закону України "Про Вищу раду юстиції" шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів від її складу.

Рішення Конкурсної комісії, зазначені в абзаці першому цього пункту, розміщуються Адміністрацією Президента України на веб-сайті Офіційного інтернет-представництва Президента України.

8. Голова Конкурсної комісії не пізніше наступного робочого дня після завершення конкурсу подає список кандидатів, які рекомендуються для здійснення Президентом України призначення членів Вищої ради юстиції, на розгляд Президентові України.

9. У разі якщо за результатами конкурсу не відібрано жодного кандидата, який рекомендується для здійснення Президентом України призначення членів Вищої ради юстиції, проводиться повторний конкурс з добору кандидатів, а у разі якщо не відібрано необхідної кількості кандидатів, які рекомендуються для здійснення Президентом України призначення членів Вищої ради юстиції, - додатковий конкурс із добору необхідної кількості кандидатів для здійснення Президентом України призначення членів Вищої ради юстиції.

Повторний, додатковий конкурси проводяться у порядку, визначеному цим Положенням для проведення конкурсу.

10. Організаційно-технічне та інше забезпечення діяльності Конкурсної комісії здійснюється Адміністрацією Президента України, Державним управлінням справами (у межах компетенції).

Організація проведення спеціальної перевірки щодо осіб, визначених за результатами проведення Конкурсною комісією співбесід, покладається на Главу Адміністрації Президента України.

Глава Адміністрації Президента України                                                           Б.ЛОЖКІН

 

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ № 196/2015

Про внесення змін до пункту 4 Положення про проведення відкритого конкурсу з добору кандидатів для здійснення Президентом України призначення членів Вищої ради юстиції

1. Внести до пункту 4 Положення про проведення відкритого конкурсу з добору кандидатів для здійснення Президентом України призначення членів Вищої ради юстиції, затвердженого Указом Президента України від 13 березня 2015 року № 141, такі зміни:

1) підпункт 1 доповнити абзацами такого змісту:

"здійснює прийом документів від осіб, які претендують на участь у конкурсі. У прийнятті документів, що подаються особами, які мають намір взяти участь у конкурсі, не може бути відмовлено з інших підстав, ніж закінчення строку їх подання;

розміщує на веб-сайті Офіційного інтернет-представництва Президента України інформацію про осіб, які претендують на участь у конкурсі, разом із копіями поданих ними документів (крім документів, зазначених у пунктах 3, 7, 8 частини четвертої статті 62Закону України "Про Вищу раду юстиції") не пізніше ніж на наступний робочий день з дня надходження таких документів";

 2) підпункт 2 викласти в такій редакції:

"2) Конкурсна комісія здійснює попередній розгляд документів осіб, які претендують на участь у конкурсі, на відповідність вимогам, установленим Законом України "Про Вищу раду юстиції", та приймає рішення про допуск осіб до участі в конкурсі або про відмову у допуску до участі в конкурсі".

Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Петро ПОРОШЕНКО

З квітня 2015 року