X
Введіть слово для пошуку

Проєкт антикорупційної програми ВРП

проєкт

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Вищої ради правосуддя

від            2021 року №      /0/15-21

ПОГОДЖЕНО

Рішення Національного агентства з

питань запобігання корупції

_______________ № ______________

 

 

АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОГРАМА

ВИЩОЇ РАДИ ПРАВОСУДДЯ

на 2021 рік

 

 

1. Засади загальної відомчої політики Вищої ради правосуддя щодо запобігання і протидії корупції

Антикорупційну програму Вищої ради правосуддя на 2021 рік (далі – антикорупційна програма) розроблено відповідно до статті 19 Закону України «Про запобігання корупції», Методичних рекомендацій щодо підготовки антикорупційних програм органів влади, затверджених рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 19 січня 2017 року № 31, та Порядку підготовки, подання антикорупційних програм на погодження до Національного агентства з питань запобігання корупції та здійснення їх погодження, затвердженого рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 8 грудня 2017 року № 1379.

Політика Вищої ради правосуддя (далі  також – Рада) щодо запобігання та протидії корупції ґрунтується на принципах верховенства права, доброчесності публічної служби, формування негативного ставлення до проявів корупції, невідворотності відповідальності за корупційні правопорушення, ефективності та законності використання бюджетних коштів, прозорості та відкритості діяльності.

Метою діяльності Ради щодо запобігання корупції є створення ефективної системи запобігання і протидії корупції в Раді, зокрема проведення роз’яснювальної роботи із запобігання, виявлення і протидії корупції серед службовців і працівників Ради, вжиття заходів щодо запобігання та виявлення конфлікту інтересів та його врегулювання, ведення контролю за дотриманням вимог законодавства щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, дотриманням вимог фінансового контролю, здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства, а також подальше впровадження механізмів прозорості, доброчесності, зниження корупційних ризиків у діяльності Ради для підвищення рівня довіри до судової влади.

Комісією з розробки Антикорупційної програми враховані зауваження та пропозиції Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) до антикорупційної програми Вищої ради правосуддя на 2020 рік, додані до наказів НАЗК від 16 квітня 2020 року № 147/20 та від 12 червня 2020 року № 256/20. 

Засади загальної відомчої політики Вищої ради правосуддя щодо запобігання і протидії корупції будуть реалізовуватися відповідно до заходів, визначених у додатку 1 до антикорупційної програми.

На час підготовки антикорупційної програми Закон України про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) не прийнято.

Після прийняття зазначеного Закону до антикорупційної програми буде внесено відповідні зміни на строк дії нової Антикорупційної стратегії.

 

2. Оцінка корупційних ризиків у діяльності Ради

На виконання рішення Вищої ради правосуддя від 17 грудня 2020 року  № 3527/0/15-20 «Про організацію проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності Вищої ради правосуддя» та рішення Вищої ради правосуддя від 12 січня 2021 року № 17/0/15-21 «Про комісію з оцінки корупційних ризиків у діяльності Вищої ради правосуддя»  комісією з оцінки корупційних ризиків Вищої ради правосуддя (далі – Комісія) ідентифіковані корупційні ризики у діяльності Вищої ради правосуддя, здійснені їх формальне визначення та оцінка.

Оцінку корупційних ризиків у діяльності Ради проведено відповідно до Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 2 грудня 2016 року № 126.

Ідентифікація корупційних ризиків проведена Комісією шляхом дослідження (аналізу) зовнішнього та внутрішнього середовища Вищої ради правосуддя на предмет виявлення чинників корупційних ризиків у нормативно-правових актах і організаційно-управлінській діяльності Вищої ради правосуддя.

 Під час проведення оцінки корупційних ризиків проаналізовано закони України «Про Вищу раду правосуддя», «Про судоустрій і статус суддів», «Про запобігання корупції», «Про державну службу» та відповідні підзаконні акти.

Комісією проведено оцінювання 14 ідентифікованих корупційних ризиків. Визначено 4 корупційні ризики із середнім рівнем пріоритетності, 10 – із низьким. Комісія вирішила, що в діяльності Вищої ради правосуддя, як і минулого року, відсутні корупційні ризики з високим рівнем пріоритетності.

Комісією також опрацьовані рекомендації, надані експертами Групи держав Ради Європи проти корупції (GRECO), Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) у звітах за наслідками 4-го раунду оцінювання виконання Україною наданих раніше рекомендацій, а також проєкт Річної програми під егідою Комісії «Україна – НАТО» на 2021 рік.

За результатами проведеної оцінки корупційних ризиків у діяльності Ради рішенням Ради від 18 лютого 2021 року № 403/0/15-21 затверджено звіт (додаток 2 до антикорупційної програми),  який  включає детальний опис ідентифікованих корупційних ризиків та визначення їх рівня, чинники корупційних ризиків та можливі наслідки, заходи щодо їх усунення (зменшення), а також інформацію про відповідальних за виконання заходів осіб та строки виконання відповідних заходів (додатки 1, 2 до вказаного звіту).

3. Навчальні заходи та заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування

Навчальні заходи та заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування, направлені на дотримання вимог антикорупційного законодавства і формування негативного ставлення до проявів корупції, відбуваються у формі участі у тренінгах, навчаннях, семінарах, круглих столах з питань дотримання вимог Закону України «Про запобігання корупції»; організації навчання та підвищення кваліфікації з питань запобігання корупції; участі у семінарах, тренінгах, нарадах з роз’яснення антикорупційного законодавства; проведення роз’яснювальної роботи з новопризначеними працівниками з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства; забезпечення доступу до публічної інформації та дотримання принципів прозорості при публічному висвітленні інформації про діяльність Ради на офіційному вебсайті, створення сприятливого клімату для викривачів. Це, зокрема:

 

№ з/п

Зміст заходу

Цільова аудиторія

Виконавці

Строк проведення

1.

Особливості заповнення електронних декларацій.

Відповідальність за порушення вимог фінансового контролю

Члени Ради;

Секретаріат Ради

Сектор з питань запобігання і виявлення корупції

Березень

2021 року

2.

Проведення роз’яснювальної роботи з питань подання повідомлення про суттєві зміни у майновому стані

Члени Ради;

Секретаріат

Ради

Сектор з питань запобігання і виявлення корупції

Березень - грудень

2021 року

3.

Проведення інформаційної кампанії щодо дотримання спеціальних вимог та обмежень, передбачених Законом України «Про запобігання корупції»

Члени Ради;

Секретаріат Ради

Сектор з питань запобігання і виявлення корупції

Травень

2021 року

 4.

Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів

Члени Ради;

Секретаріат

Ради

сектор з питань запобігання і виявлення корупції; працівники Національного агентства з питань запобігання корупції (за згодою)

Вересень-жовтень

2021 року

5.

Способи подання повідомлень про корупційні та пов’язані з корупцією правопорушення працівниками Вищої ради правосуддя.

Права викривачів,  їх захист

Члени Ради;

Секретаріат

Ради

сектор з питань запобігання і виявлення корупції

Листопад -грудень

2021 року

Антикорупційна програма Вищої ради правосуддя розміщується на офіційному вебсайті Вищої ради правосуддя у рубриці «Діяльність» і є у відкритому доступі.

  4. Процедура оцінки виконання антикорупційної програми та періодичного перегляду антикорупційної програми

  Моніторинг, координація та оцінка виконання антикорупційної програми здійснюються працівниками сектору з питань запобігання і виявлення корупції шляхом аналізу та узагальнення інформації щоквартально до 15 числа місяця, наступного за звітним кварталом, на підставі поданих відповідальними особами структурних підрозділів секретаріату Ради щоквартально до 5 числа місяця, наступного за звітним кварталом, звітів відповідно до заходів щодо усунення корупційних ризиків у діяльності Ради, передбачених додатком 2 до звіту за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Вищої ради правосуддя.

  Процедура оцінки виконання антикорупційної програми здійснюється з урахуванням своєчасності, повноти реалізації закріплених у ній заходів та ефективності результатів їх здійснення.

  Для здійснення відповідних заходів працівники сектору з питань запобігання і виявлення корупції мають право одержувати від структурних підрозділів секретаріату Ради інформацію та документи, необхідні для надання об’єктивної та неупередженої оцінки, залучати в установленому порядку представників інших органів, установ, організацій, у тому числі громадських, науковців, експертів тощо.

  Антикорупційна программа підлягає перегляду у разі:

  - виявлення за результатами моніторингу недостатньої ефективності заходів, передбачених антикорупційною програмою, у процесі їх реалізації;

  - надання Національним агентством з питань запобігання корупції пропозицій щодо удосконалення (конкретизації) положень антикорупційної програми;

  - ідентифікації нових корупційних ризиків за результатами оцінки виконання антикорупційної програми;

  - після затвердження антикорупційної стратегії та державної програми з її реалізації, із встановленням строку такого перегляду (не більш як 30 календарних днів з дня такого затвердження);

  - за результатами щоквартальної оцінки виконання антикорупційної програми (у разі прийняття програми на декілька років);

  - внесення змін до законодавства, у т.ч. антикорупційного.

  Комісією з розробки Антикорупційної програми Вищої ради правосуддя та Комісією з оцінки корупційних ризиків Голові Ради подаються пропозиції щодо необхідності внесення змін до антикорупційної програми чи її перегляду.

  Зміни до Антикорупційної програми вносяться шляхом ухвалення рішення Вищої Ради правосуддя.

  Незалежний громадський контроль за виконанням антикорупційної програми може здійснюватися громадськими організаціями або об’єднаннями. До участі у здійсненні контролю можуть також залучатися міжнародні інституції.

   

   

  Завідувач сектору з питань запобігання

  і виявлення корупції                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Н.І. Сухова

   

    «____»_________  2021 року

   

   

  Додаток 1 до Антикорупційної програми – Заходи з реалізації засад загальної відомчої політики Вищої ради правосуддя щодо запобігання і протидії корупції

  Додаток 2 до Антикорупційної програми – Звіт за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Вищої ради правосуддя

  Додаток 1 до Звіту за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Вищої ради правосуддя – Опис ідентифікованих корупційних ризиків у діяльності Вищої ради правосуддя, чинники корупційних ризиків та можливі наслідки корупційних правопорушень чи правопорушень, пов’язаних із корупцією

  Додаток 2 до Звіту за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Вищої ради правосуддя – Таблиця оцінених корупційних ризиків у діяльності Вищої ради правосуддя та заходів щодо їх усунення