X
Введіть слово для пошуку

Інформація про результати діяльності Вищої ради юстиції за 2015 рік

ІНФОРМАЦІЯ

про результати діяльності Вищої ради юстиції

за 2015 рік

 

Важливим органом у системі забезпечення ефективного функціонування органів правосуддя та незалежності суддів є Вища рада юстиції[1], діяльність якої зосереджена саме в цій сфері.

Відповідно до Конституції та Закону України «Про Вищу раду юстиції» Рада є колегіальним, постійно діючим, незалежним органом, відповідальним за формування незалежного високопрофесійного суддівського корпусу, здатного кваліфіковано, сумлінно та неупереджено здійснювати правосуддя на професійній основі, а також за прийняття рішень стосовно порушень суддями і прокурорами вимог щодо несумісності та у межах своєї компетенції про їх дисциплінарну відповідальність.

Згідно з положеннями пункту 3 розділу II Закону України «Про відновлення довіри до судової влади в Україні» з 11 квітня 2014 року повноваження членів Вищої ради юстиції, крім тих, які перебувають у цьому органі за посадою, припинено.

Відповідно до вимог законів України «Про Вищу раду юстиції» (далі – Закон), «Про судоустрій і статус суддів» із урахуванням змін, передбачених Законом України «Про забезпечення права на справедливий суд», з дотриманням європейських принципів для формування суддівської більшості - за принципом публічності та гласності -  сформовано новий повноважний склад Вищої ради юстиції. Наразі до складу ВРЮ входить 18 осіб (відповідно до Закону – 20 осіб), троє з яких за посадою. Однак два суб'єкти формування Вищої ради юстиції, а саме: з'їзд представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ та Верховна Рада України, - не призначили до складу Ради по одному із трьох представників із числа суддів за своїми квотами.

Перше засідання новоутвореної Ради відбулось 9 червня 2015 року, на якому були прийняті рішення про обрання Голови та заступника Голови Вищої ради юстиції, а також – про утворення секції Вищої ради юстиції з питань призначення суддів на посади та звільнення їх з посад і дисциплінарної секції Вищої ради юстиції та затвердження їх персонального складу.

Рішенням Ради цього ж дня було затверджено штат Вищої ради юстиції у кількості 223 осіб, 17 з яких – члени Вищої ради юстиції. Прийняття такого рішення обумовлено змінами, внесеними Законом України «Про забезпечення права на справедливий суд» до частини четвертої статті 6 Закону України «Про Вищу раду юстиції», відповідно до яких 17, а не 4 з 20 членів Вищої ради юстиції, здійснюють свої повноваження на постійній основі.

Згідно з вимогами частини шостої статті 93 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» рішенням Вищої ради юстиції від 30 липня 2015 року було затверджено Положення про автоматизовану систему визначення члена Вищої ради юстиції при здійсненні ним повноважень відповідно до законів України. Функціонування названої автоматизованої системи забезпечує об’єктивний та неупереджений розподіл документів (матеріалів, скарг (заяв)) між членами Вищої ради юстиції з додержанням принципів черговості, рівної їх кількості для кожного члена Вищої ради юстиції з урахуванням спеціалізації секції, до складу якої входить член Ради.

Також рішенням Вищої ради юстиції від 30 липня 2015 року було затверджено новий Регламент Вищої ради юстиції, розроблений з урахуванням змін, внесених Законом України «Про забезпечення права на справедливий суд». Слід зазначити, що новелою чинного Регламенту Ради є норма про оприлюднення на офіційному веб-сайті Ради аудіозапису (за наявності – відеозапису) засідань Ради, крім закритих засідань та частини засідань, яка проводиться в нарадчій кімнаті.

Керуючись принципом відкритості та гласності, запроваджено онлайн-трансляції засідань Вищої ради юстиції та секцій Ради, за якими може стежити кожен, зайшовши на веб-сайт Ради.

Згідно з положеннями частини третьої статті 93 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» у редакції Закону «Про забезпечення права на справедливий суд» Вищою радою юстиції було прийнято рішення від 16 липня 2015 року про затвердження зразків скарг (заяв) щодо суддів та прокурорів. Вказані документи розміщено на офіційному веб-сайті Ради.

З метою реалізації покладених на Раду завдань, яка наразі працює в інтенсивному режимі, здійснено значний обсяг заходів з реалізації її повноважень.

 

І. Документообіг в апараті Вищої ради юстиції

 

Упродовж 2015 року документообіг Вищої ради юстиції становив 25154 документів, що на 4029 або 19,1% більше ніж за 2014 рік.

Загальна кількість вхідної і вихідної кореспонденції становила 23917 документів. Разом з тим у 2015 році до Вищої ради юстиції надійшов 201 запит на інформацію, що на 66% більше порівняно з минулим роком.

 

У 2015 році керівництвом Ради видано 54 накази та 125 розпоряджень із питань основної діяльності Ради, натомість - 29 і 60 у 2014 році (див. діаграму 1).

II. Розгляд матеріалів на засіданнях секцій Вищої ради юстиції

 

Для попереднього вивчення питань, вирішення яких віднесено до повноваження Ради, діють дві секції: з питань призначення суддів на посади та звільнення їх з посад та дисциплінарна секція для здійснення дисциплінарного провадження, розгляду скарг на рішення про притягнення до дисциплінарної відповідальності і прийняття рішення про порушення суддями і прокурорами вимог щодо несумісності.

Упродовж 2015 року проведено 34 засідання секцій Ради, з них:

17 засідань секції з питань призначення суддів на посади та звільнення їх з посад (у 2014 р. – 3);

17 засідань дисциплінарної секції (у 2014 р. – 2).

Загальна кількість розглянутих і прийнятих висновків на засіданнях секції матеріалів з питань призначення суддів на посади та звільнення їх з посад у 2015 році – 912.

Порівняльні показники вказано у діаграмі 2.

 

 

На засіданнях дисциплінарної секції розглянуто 707 матеріалів, з них: 8 скарг суддів на рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (далі – «ВККС України»); 38 матеріалів за зверненням Міністерства юстиції України про порушення вимог законодавства щодо несумісності; 41 матеріал за висновками Тимчасової спеціальної комісії з перевірки суддів судів загальної юрисдикції (далі – «Тимчасова спеціальна комісія», «ТСК»), 546 матеріалів за скаргами (заявами) щодо суддів місцевих та апеляційних судів, 74 матеріали за скаргами (заявами) щодо відкриття або відмови у відкритті дисциплінарної справи стосовно суддів Верховного Суду України та вищих спеціалізованих судів.

Також розглядалось питання про визначення концептуальних підходів під час здійснення Вищою радою юстиції дисциплінарного провадження стосовно суддів Верховного Суду України та вищих спеціалізованих судів.

 

III. Розгляд матеріалів на засіданнях Вищої ради юстиції

 

Протягом звітного періоду проведено 21 засідання Ради, тоді як у 2014 році – 1, у зв’язку з припиненням повноважень членів Вищої ради юстиції, призначених Верховною Радою України, Президентом України, з’їздом адвокатів України, з’їздом представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ, всеукраїнською конференцією працівників прокуратури.

Відповідно до статті 27 Закону України «Про Вищу раду юстиції» Радою прийнято 1237 актів, що на 1039 більше ніж у попередньому аналогічному періоді (у 2014 р. – 198 актів).

Питому вагу кожного виду актів зображено на діаграмі 3.

 

 

У 2015 році Радою розглянуто 84 матеріали стосовно внесення подань Президентові України про призначення кандидатів на посади суддів, що на 53 або майже на 171 % більше ніж у 2014 році (31).

За результатами розгляду вказаних матеріалів Радою у 2015 році прийнято 65 рішень про внесення подання Президентові України про призначення кандидатів на посади суддів, що становить 5,3 % від загальної кількості прийнятих Радою актів. Для порівняння: у 2014 році стосовно 24 кандидатів прийняті рішення про внесення Президентові України подань про призначення кандидатів на посади суддів.

Вказана інформація за видами судів представлена на діаграмі 4.

 

Діаграма 4. Кількість осіб, стосовно яких прийнято рішення про внесення Президентові    

                   України подань про призначення на посади суддів уперше (за видами судів)

 

 

Приймалися Радою також рішення і про відмову у внесенні подань Президентові України про призначення кандидатів на посади суддів вперше.

Так, Радою прийнято 4 рішення про відмову у внесенні подання Президентові України, що становить 5,6% від загальної кількості розглянутих рекомендацій та 2 рішення про залишення без розгляду рекомендації Вищої кваліфікаційної комісії суддів України про призначення кандидатів на посади суддів.

Рішення Ради про відмову у внесенні подання Президентові України мотивовані тим, що ВККС України при прийнятті рішень про рекомендування кандидатів не врахувала факту, що кандидати не мають достатнього стажу роботи в галузі права, визначеного частиною третьою статті 127 Конституції України й законами України, та інші обставини.

З метою об’єктивного і всебічного розгляду матеріалів щодо внесення подань Президентові України про призначення кандидатів на посади суддів, формування високопрофесійного суддівського корпусу надано 38 роз’яснень, підготовлено 6 запитів. Крім того, громадянам систематично надавались роз’яснення на звернення про порядок зайняття посади судді та оформлення документів, обчислення стажу роботи, що дає право на зайняття такої посади, та з інших питань.

У 2015 році за результатами розгляду матеріалів про звільнення суддів за загальними обставинами Рада прийняла 634 акти, з яких:

 • 465 – про внесення подання Президентові України чи до Верховної Ради України про звільнення суддів;
 • 4 – про відмову у внесенні подання про звільнення судді;
 • 57 – про залишення без розгляду заяв суддів про звільнення у відставку або за власним бажанням через їх відкликання;
 • 6 – про залишення без розгляду заяв суддів про звільнення у відставку або за власним бажанням з інших підстав;
 • 99 – про зупинення розгляду матеріалів про звільнення суддів та звернення із заявами до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України щодо проведення перевірок наявності в діях суддів дисциплінарного правопорушення та порушення присяги або до вирішення Вищою кваліфікаційною комісією суддів України чи Вищою радою юстиції питання про дисциплінарну відповідальність судді;
 • 2 (з них: 1 рішення та 1 ухвала) – про припинення провадження про звільнення у відставку у зв’язку зі смертю судді;
 • 1 рішення про відмову у задоволенні заяви судді про звільнення у зв’язку з припиненням громадянства.

 

Порівняльний аналіз подано у таблиці 1.

 

Підстава звільнення

Кількість суддів, стосовно яких прийнято рішення про звільнення

Динаміка

2015 рік

2014 рік

у зв’язку із закінченням строку повноважень

 

2

0

100%

у зв’язку із досягненням 65 років

 

14

1

130%

у зв’язку з неможливістю виконувати обов'язки за станом здоров'я

 

8

1

700%

за власним бажанням

 

79

0

100%

у зв’язку з поданням заяви про відставку

 

362

36

905%

УСЬОГО

465

38

1123%

 

Табл. 1.  Кількість суддів, стосовно яких прийнято рішення про внесення подання про звільнення

 

Із загальної кількості суддів, указаних у таблиці 1, стосовно 16 прийнято рішення про внесення подання Президентові України, а стосовно 449 – до Верховної Ради України.

Підстави звільнення суддів у 2015 році та питому вагу кожної підстави наведено на діаграмі 5.

 

Діаграма 5.   Кількість суддів, стосовно яких внесено подання про звільнення з посад

за загальними обставинами (2015 рік)

 

 

Як убачається з таблиці 1, у минулому році майже в десять разів збільшилася чисельність суддів, стосовно яких Рада прийняла рішення про звільнення у зв’язку з виходом у відставку (362 судді у 2015 році, тоді як у 2014 році – 36 суддів).

Слід зазначити, що за 18 років діяльності Вищої ради юстиції найбільший пік розгляду заяв суддів про відставку припав на 2010 рік (368 рішень) та 2013 рік (243 рішення). У 2010 році це пояснювалось прийняттям Закону України «Про судоустрій і статус суддів», яким змінювався розмір вихідної допомоги судді у зв’язку з виходом у відставку, а також Законом не передбачалось такої підстави звільнення, як «відставка за станом здоров’я, що перешкоджає продовженню виконання обов’язків», яка була в редакції статті 43 Закону України «Про статус суддів». У 2013 році плинність кадрів пояснювалась запланованими змінами до Конституції України щодо здійснення правосуддя, збільшенням віку перебування на посаді судді та іншими можливими змінами щодо статусу судді.

У 2015 році кількість поданих суддями заяв про звільнення за загальними обставинами зросла у зв’язку із анексією Автономної Республіки Крим, проведенням на території Донецької та Луганської областей антитерористичної операції, що призвело до зміни місцезнаходження деяких судів цих областей. Крім того, на прийняття рішення про звільнення суддів вплинув процес реформування судової системи України.

 

Радою було внесено Президентові України та до Верховної Ради України 40 подань про звільнення 445 суддів за загальними обставинами: стосовно 15 суддів – Президентові України, стосовно 430 суддів – до Верховної Ради України.

За результатами розгляду цих подань було звільнено 361 суддю, з них: 14 суддів – Президентом України, 347 – Верховною Радою України.

 

У 2015 році Вищою радою юстиції прийнято 6 рішень та внесено 5 подань стосовно суддів (4 – до Верховної Ради України; 1 – Президентові України) про звільнення з посад у зв’язку з набранням законної сили обвинувальними вироками щодо них (у 2014 р. – 3), а саме:

 • Божка В.М. з посади судді Вовчанського районного суду Харківської області (рішення Ради від 17 вересня 2015 року);
 • Марченка С.М. з посади судді Теплодарського міського суду Одеської області (рішення Ради від 17 вересня 2015 року);
 • Радькової І.В. з посади судді Київського районного суду міста Сімферополя Автономної Республіки Крим (рішення Ради від 17 вересня 2015 року);
 • Таранцова С.П. з посади судді Каховського міськрайонного суду Херсонської області (рішення Ради від 17 вересня 2015 року);
 • Следя В.М. з посади судді Кодимського районного суду Одеської області (рішення Ради від 24 вересня 2015);
 • Гайдука А.М. з посади судді Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області (рішення Ради від 18 грудня 2015).

За результатами розгляду цих подань прийнято 1 Постанову Верховної Ради України про звільнення Божка В.М., Марченка С.М., Таранцова С.П. і Следя В.М. та 1 Указ Президента України про звільнення Радькової І.В.

 

Протягом звітного періоду за рекомендацією ВККС України Вищою радою юстиції прийнято 6 рішень про звільнення 6 суддів з посад за порушення присяги, з них: 3 – до Верховної Ради України, 3 – Президентові України (у 2014 р. – 4), а саме стосовно:

 • Рєпіної Л.О. з посади судді Київського апеляційного господарського суду;
 • Золотарьова О.Ю. з посади судді Ленінського районного суду міста Луганська;
 • Хоменко В.Г. з посади судді Генічеського районного суду Херсонської обасті;
 • Кірєєва Р.В. з посади судді Печерського районного суду міста Києва;
 • Чулініна Д.Г. з посади судді Бабушкінського районного суду міста Дніпропетровська;
 • Нікітіної С.Й. з посади судді Приморського районного суду міста Одеси.

 

Окрім того, варто зазначити, що Вищою радою юстиції було розглянуто рекомендацію ВККС України (далі – Комісія) від 10 листопада 2015 року щодо встановлення фактів, які свідчать про порушення 277 суддями Автономної Республіки Крим та міста Севастополя присяги судді. Підставою для відкриття Комісією дисциплінарної справи були звернення заступника Генерального прокурора України Матіоса А.В., народного депутата України Лещенка С.А. та Голови Верховного Суду України Романюка Я.М. щодо суддів Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, які, обіймаючи відповідно до чинного законодавства посади суддів України, були призначені на посади суддів Російської Федерації та здійснювали судочинство іменем Російської Федерації на території Автономної Республіки Крим.

Як вбачалося з матеріалів перевірки, проведеної членом Вищої ради юстиції Волковицькою Н.О., зазначені судді, перебуваючи на тимчасово окупованій території України в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі, припинили виконувати обов’язки суддів України, добровільно – з порушенням чинного законодавства України – обійняли посади суддів Російської Федерації та розпочали здійснювати судочинство від імені Російської Федерації в незаконно створених на території України судах Російської Федерації.

Такі дії вказаних суддів підірвали довіру до них як носіїв судової влади України та підривають довіру до судової влади України в цілому. Набуття суддями України статусу посадових осіб незаконних органів влади країни-агресора є порушенням присяги та унеможливлює їх подальше перебування на посадах суддів України.

За таких обставин Вища рада юстиції прийняла рішення внести подання про звільнення 276 суддів з посади за порушення присяги: стосовно 193 суддів – до Верховної Ради України та стосовно 83 – Президентові України. Відносно судді Судацького міського суду Автономної Республіки Крим Лісовської Валентини Володимирівни Рада вирішила залишити без розгляду рекомендацію ВККСУ про звільнення за порушення присяги, оскільки вона була звільнена Постановою Верховної Ради України від 12 листопада 2015 року у зв’язку з досягненням шістдесяти п’яти років.

Загалом Радою внесено Президентові України та до Верховної Ради України 11 подань про звільнення 285 суддів за особливих обставин.

За результатами розгляду цих подань було звільнено 5 суддів.

 

Упродовж 2014-2015 років при Вищій раді юстиції відповідно до Закону України «Про відновлення довіри до судової влади в Україні» від 8 квітня 2014 року діяла Тимчасова спеціальна комісія з перевірки суддів судів загальної юрисдикції (далі – «ТСК», «Тимчасова спеціальна комісія») з метою проведення спеціальної перевірки суддів судів загальної юрисдикції як тимчасового посиленого заходу розгляду питань про притягнення суддів судів загальної юрисдикції до дисциплінарної відповідальності і звільнення з посади у зв’язку з порушенням присяги з метою підвищення авторитету судової влади України та довіри громадян до судової гілки влади, відновлення законності та справедливості.

Головним завданням ТСК було перевірити дії суддів, що виносили рішення проти учасників масових акцій протестів в Україні у період з 21 листопада 2013 року по 11 квітня 2014 року.

12 червня 2015 року сплинув строк завершення повноважень ТСК, створеної рік тому, і всі справи відносно суддів, що розглядалися комісією, повинні були бути передані до Вищої ради юстиції.

Слід зазначити, що одне з актуальних питань, яке набуло особливої гостроти, – це розгляд висновків Тимчасової спеціальної комісії, якому Рада приділяла особливу увагу.

Загалом на розгляд Вищої ради юстиції було передано 41 висновок Комісії про наявність ознак порушення присяги у діях 46 суддів.

За всіма висновками ТСК Вищою радою юстиції було відкрито дисциплінарні справи, у 28 з цих дисциплінарних справ Рада прийняла остаточні рішення, з них: 20 – внести подання про звільнення у зв’язку з порушенням присяги судді, 7 – відмовити у внесенні подання (6 – направити до ВККС України); 1 – залишити без розгляду та направити до ВККС України.

За результатом розгляду подань Вищої ради юстиції, внесених за висновками ТСК, про порушення присяги було звільнено лише одного суддю – суддю Бабушкінського районного суду міста Дніпропетровська Бібіка М.М. (Указ Президента України від 23 листопада 2015 року №651/2015).

Разом з тим понад 300 матеріалів справ, які підлягали перевірці, згідно з нормами Закону України «Про відновлення довіри до судової влади в Україні», Тимчасовою спеціальною комісією до цього часу не розглянуті та не передані до Вищої ради юстиції. При цьому визначений строк повноважень Тимчасової спеціальної комісії закінчився, проте Комісія внесла зміни до регламенту Тимчасової спеціальної комісії з перевірки суддів судів загальної юрисдикції, згідно з якими до строку повноважень Комісії не зараховується час, протягом якого Тимчасова спеціальна комісія не могла реалізовувати свої повноваження через відсутність повноважного складу, передбаченого частиною восьмою статті 4 даного Закону. За таких обставин вирішення питань щодо суддів у значній кількості справ, що перебували на розгляді ТСК, відкладається на невизначений строк.

На виконання повноважень щодо розгляду скарг на рішення про притягнення до дисциплінарної відповідальності суддів апеляційних і місцевих судів та прокурорів Вищою радою юстиції протягом звітного періоду розглянуто 6 скарг суддів на рішення ВККС України стосовно притягнення їх до дисциплінарної відповідальності (у 2014 році – 3 скарги).

За результатами розгляду цих скарг Радою прийнято рішення залишити їх без задоволення, а вказані рішення ВККС України – без змін.

 

У 2015 році Радою не розглядались скарги прокурорів на рішення про притягнення їх до дисциплінарної відповідальності, а також матеріали про порушення прокурорами вимог щодо несумісності їх посад із заняттям діяльністю, забороненою Конституцією та законами України.

Слід зазначити, що у зв’язку з набранням чинності Законом України «Про забезпечення права на справедливий суд», яким внесено зміни до Закону України «Про Вищу раду юстиції», зокрема, виключено статтю 292 цього Закону, розгляд Вищою радою юстиції скарг на рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, прийнятих у процесі призначення чи обрання суддів на посади, з 27 лютого 2015 року не віднесено до компетенції Ради.

 

На виконання повноважень щодо здійснення дисциплінарного провадження стосовно суддів Верховного Суду України і суддів вищих спеціалізованих судів торік Вищою радою юстиції було розглянуто 51 матеріал про відкриття дисциплінарних справ чи відмову в їх відкритті, що на 537,5% більше ніж у 2014 році (8).

Так, на виконання ще одного конституційного повноваження Радою прийнято: 40 рішення про відмову у відкритті дисциплінарної справи; 1 рішення – залишити без розгляду; 8 – відкрити дисциплінарні справи стосовно 5 суддів вищих спеціалізованих судів, а саме: суддів Вищого адміністративного суду України Бутенка В.І., Білуги С.В. та Гаманка О.І., судді Вищого господарського суду України Мирошниченка С.В., судді Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ Швеця В.А.

За наслідками розгляду дисциплінарної справи стосовно судді Вищого господарського суду України Мирошниченка С.В. Рада прийняла рішення внести подання до Верховної Ради України про звільнення зазначеного судді з посади у зв’язку з порушенням присяги судді.

Варто зауважити, що у 2015 році відповідно до Закону України «Про очищення влади» Вищою радою юстиції розглядались матеріали щодо несумісності.

За звітний період до Ради надійшли звернення Міністерства юстиції України про порушення 65 суддями вимог щодо несумісності. За наслідками розгляду матеріалів за згаданими зверненнями Міністерства юстиції України дисциплінарною секцією Ради прийнято 38 висновків, з яких:

 • 27 – рекомендувати Раді прийняти рішення про відкриття провадження щодо порушення вимог законодавства про несумісність;
 • 9 – рекомендувати Раді прийняти рішення про залишення без розгляду матеріалів звернення;
 • 1 – рекомендувати Раді прийняти рішення про внесення подання про звільнення судді з посади з підстав порушення вимог законодавства про несумісність (стосовно Татькова В.І., який у минулому був Головою Вищого господарського суду України, а також з 23 грудня 2010 року по 22 лютого 2014 року здійснював повноваження члена Вищої ради юстиції).
 • 1 – відмовити у відкритті провадження.

Рада підтримала висновок дисциплінарної секції та прийняла рішення про внесення подання до Верховної Ради України про звільнення Татькова В.І. з посади судді Вищого господарського суду України з підстав порушення вимог законодавства щодо несумісності.

Окрім зазначеного рішення, на засіданнях Ради також було прийнято наступні рішення за зверненнями Міністерства юстиції України:

 • 10 рішень – про відкриття проваджень щодо порушення суддями вимог про несумісність;
 • 4 рішення – про залишення без розгляду матеріалів звернення;
 • 1 рішення – про відмову у відкритті провадження.

 

28 березня 2015 року набрав чинності Закон України «Про забезпечення права на справедливий суд», яким було внесено зміни до Закону України «Про Вищу раду юстиції» та Закону України «Про судоустрій і статус суддів».

За звітний період Радою розглянуто 282 скарги (звернення) стосовно суддів апеляційних і місцевих судів та прийнято рішення:

- 4 скарги – відмовити у відкритті дисциплінарної справи;

- 9 скарг – залишити без розгляду;

- 3 скарги – залишити без розгляду та направити до ВККС України;

- 266 скарг – направити до ВККС України, оскільки згідно з пунктом 8 розділу II Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про забезпечення права на справедливий суд» заяви і скарги, подані до набрання чинності вказаним Законом, а також дисциплінарні провадження щодо суддів, розпочаті до набрання чинності вказаним Законом, здійснюються відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» у редакції, що діяла на момент подачі відповідної заяви (скарги), відкриття відповідного дисциплінарного провадження.

Згідно зі статтею 85 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» у редакції, що діяла на момент звернення, дисциплінарне провадження щодо суддів місцевих та апеляційних судів здійснює Вища кваліфікаційна комісія суддів України.

 

IV. Надходження та розгляд звернень, прийом громадян

 

З початку 2015 року до управління по роботі зі зверненнями та запитами на інформацію секретаріату ВРЮ надійшло 2611 звернень громадян (-51,8% у порівнянні з 2014 р.) на дії суддів, у тому числі: звернень народних депутатів України і депутатських запитів – 351 (+7,7%); інформаційних запитів – 169 (+59,4%).

За характером звернень можна виділити такі категорії:

- порушення суддями норм чинного законодавства – 570 (на 1428 менше ніж у 2014 році);

- притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності – 247             (-74,3%);

- притягнення суддів до кримінальної відповідальності – 29 (-66,7%);

- порушення суддями присяги – 34 (-88,6%);

- порушення суддями вимог щодо несумісності – 3 (50,0%);

- незгода із судовими рішеннями – 339 (-76%);

- порушення строків розгляду справ – 15 (-88,9%);

- сприяння у розгляді судових справ – 64 (-65%);

- щодо адміністративної діяльності голів, заступників голів судів – 13    (-74,5%);

- щодо діяльності інших працівників судів – 22 (-79,6%);

- неетична поведінка суддів – 7 (-36,4%);

- на дії інших органів державної влади, місцевого самоврядування, громадян та їх об’єднань – 265 (-37,5%);

- незгода з попередньою відповіддю апарату ВРЮ – 35 (-61,1%).

 

Слід зазначити, що Законом України «Про забезпечення права на справедливий суд» від 12 лютого 2015 року № 192-VII внесено зміни до Закону України «Про Вищу раду юстиції» та викладено в новій редакції Закон України «Про судоустрій і статус суддів».

Після набрання чинності цими законодавчими нормами Вища рада юстиції здійснює розгляд скарг (заяв) щодо поведінки судді відповідно до вимог законів України «Про Вищу раду юстиції» та «Про судоустрій і статус суддів», а не в порядку, передбаченому Законом України «Про звернення громадян». Так, статтею 12 Закону України «Про звернення громадян» визначено, що дія цього Закону не поширюється на порядок розгляду заяв і скарг громадян, встановлений, зокрема, Законом України «Про судоустрій і статус суддів».

Згідно із Законом України «Про судоустрій і статус суддів» (стаття 93) змінилась процедура розгляду скарг (заяв) щодо поведінки судді, а саме з’явилась нова стадія їх попереднього опрацювання: перевірка скарги (заяви) на прийнятність до розгляду, яка здійснюється членом Вищої ради юстиції після проведеного авторозподілу.

З початку функціонування у Вищій раді юстиції автоматизованої системи визначення члена Вищої ради юстиції при здійсненні ним повноважень відповідно до законів України управлінням по роботі зі зверненнями та запитами на інформацію передано на авторозподіл 2835 звернень (скарг, заяв) щодо поведінки судді для подальшої перевірки членами Вищої ради юстиції.

З них членами Ради перевірено на прийнятність до розгляду 1244 скарги (заяв) та прийнято рішення про повернення їх скаржникам (заявникам) без розгляду (неприйнятність). 

Крім того, за звітний період опрацьовано (надано відповіді, роз’яснення, надіслано за належністю) – 1521 звернення (скарга, заява) та інформаційні запити, які не пов’язані з діяльністю суддів.

Разом з тим очікується, що новели в законодавстві стосовно порядку розгляду скарг (заяв) щодо поведінки судді призведуть до подальшого зменшення кількості звернень, які надходять на опрацювання до управління по роботі зі зверненнями та запитами на інформацію.

 

V. Юридичне забезпечення Вищої ради юстиції

 

За 2015 рік опрацьовано 104 проекти нормативно-правових актів та пропозицій Ради за надісланими законопроектами, що на 67 більше ніж торік (2014 р. – 37); 115 проектів договорів.

Представниками Ради у судах взято участь у 100 судових засіданнях, що лише на 1 менше у порівнянні з 2014 роком, з них:

у першій інстанції – 89, апеляційній інстанції – 4, касаційній інстанції – 7.

Підготовлено 56 заперечень на позовні заяви, апеляційні та касаційні скарги, що на 27,3% більше порівняно з 2014 роком.

Підготовлено 9 позовних заяв, апеляційних і касаційних скарг, заяв про перегляд судових рішень Верховним Судом України.

Погоджено 1124 проектів актів Ради, договорів, у тому числі додаткових угод.

 

VI. Кадрове забезпечення апарату Вищої ради юстиції

 

За минулий рік керівництвом Ради видано 1146 нормативно-правових актів (накази та розпорядження) з кадрових питань, що на 771 або 205,6% більше порівняно з 2014 роком. Види наказів та розпоряджень з кадрових питань подано на діаграмі 6.

 

 

Діаграма 6.  Види наказів та розпоряджень з кадрових питань

 

Прийнято на роботу 49 працівників (+ 43 у порівнянні з 2014 роком) та звільнено 62 працівники (+47); оформлено відпустки 643 працівникам (+335) та 201 листок непрацездатності (-132). Організовано підвищення кваліфікації 31 державному службовцеві Ради, що на 72,2% більше в порівнянні з 2014 роком.

На виконання вимог Закону України «Про запобігання корупції» здійснені заходи щодо проведення спеціальної перевірки стосовно кандидатів на посади державних службовців та членів ВРЮ, а також організовано перевірку, передбачену для державних службовців та членів Ради Законом України «Про очищення влади». Загалом підготовлено 349 запитів до відповідних органів. Крім того, забезпечено подання та оприлюднення усіма державними службовцями Ради декларацій про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру.

Організовано опрацювання та оприлюднення визначених Законом України «Про Вищу раду юстиції» документів кандидатів на посаду члена ВРЮ.

Також здійснювалися заходи щодо підрахунку страхового стажу та стажу державної служби, обліку військовозобов’язаних працівників Ради, організації мобілізаційної роботи тощо.

 

VII. Міжнародне співробітництво

 

Слід відзначити активне здійснення Вищою радою юстиції міжнародного співробітництва. За звітний період члени Вищої ради юстиції та співробітники секретаріату Ради взяли участь у понад 90 заходах міжнародного характеру, під час яких вони мали можливість ознайомитися з міжнародним досвідом щодо питань судоустрою та статусу суддів, обговорити актуальні питання судової реформи в Україні, а також окреслити шляхи оптимізації робочих процесів Вищої ради юстиції для підвищення ефективності її діяльності та інституційного розвитку.

 

Упродовж звітного періоду Рада брала участь у реалізації таких проектів міжнародної технічної допомоги щодо реформ у сфері юстиції в Україні загалом та у судовій сфері зокрема:

 • проект Ради Європи «Підтримка реформи системи суддівської відповідальності в Україні»;
 • спільний проект Європейського Союзу та Ради Європи «Консолідація розробки реформ у сфері юстиції в Україні»;
 • проект Європейського Союзу «Підтримка реформ у сфері юстиції в Україні»;
 • проект Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) «Справедлива, підзвітна, незалежна та відповідальна судова влада в Україні».

У рамках реалізації проекту Ради Європи «Підтримка реформи системи суддівської відповідальності в Україні» (далі – «Проект РЄ») керівництво/члени ВРЮ та співробітники секретаріату ВРЮ взяли участь у 19 заходах, зокрема:

-      у 7 робочих зустрічах із керівництвом та експертами Проекту РЄ, присвячених питанням європейських стандартів щодо незалежності судової влади та функціонування вищих рад юстиції/магістратур та координаційних засіданнях робочих груп Проекту РЄ стосовно співробітництва з ВРЮ та ВККСУ;

-      у 10 круглих столах, конференціях, семінарах із питань щодо стратегічного планування та реалізації судової реформи через внесення змін до Конституції та інших законодавчих актів України з питань очищення влади, імплементації виконання рішень ЄСПЛ (у справах «Олександр Волков проти України» та «Салов проти України»), суддівської відповідальності, впровадження європейських стандартів, щодо питань суддівського досьє та кваліфікаційного оцінювання суддів тощо.

За фінансової та логістичної підтримки Проекту РЄ організовано 2 ознайомчі візити:

-      делегації Національної ради судочинства Республіки Польща до Києва, в рамках якого відбулася двостороння зустріч керівників та членів Вищої ради юстиції та Національної ради судочинства Польщі;

-      делегації представників судової влади України до Ради Європи (м. Страсбург, Франція), до складу якої увійшла член ВРЮ Олійник А.С., для обміну думками з європейськими експертами щодо реформи судової влади в Україні та участі у круглому столі з питань підготовки змін до Конституції України щодо правосуддя.

           У рамках реалізації спільного проекту Ради Європи та Європейського Союзу «Консолідація розробки реформ у сфері юстиції в Україні» (далі – «спільний Проект РЄ та ЄС») керівництво/члени ВРЮ та співробітники секретаріату ВРЮ взяли участь у 5 заходах, зокрема було проведено дві зустрічі керівництва ВРЮ зі спеціальним представником Генсека РЄ в Україні Крістосом Джакомопулосом та одну зустріч із куратором спільного Проекту РЄ та ЄС Маркусом Йєгером з метою обговорення питань, пов’язаних з діяльністю ВРЮ, реформою судової влади в Україні, роллю ВРЮ в цьому процесі, та напрямів співробітництва в рамках реалізації зазначеного проекту.

У рамках реалізації Проекту Європейського Союзу «Підтримка реформ у сфері юстиції в Україні» (далі – «Проект ЄС») керівництво/члени ВРЮ та співробітники секретаріату ВРЮ взяли участь у 9 заходах, зокрема:

-      у конференції на тему: «Судова реформа: стратегічне планування та подальші кроки», яка була проведена спільно з Радою з питань судової реформи та, серед іншого, присвячена Стратегії реформування судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів на 2015 – 2020 роки;

-      у круглому столі на тему: «Реформування кримінальної юстиції: погляд слідчих, прокурорів, адвокатів та суддів»;

-      в ознайомчому візиті (від ВРЮ – Голова ВРЮ І.М. Бенедисюк) делегації представників судової гілки влади в Україні до м. Парижа (Французька Республіка) з метою ознайомлення з французькою системою підготовки, оцінювання, навчання кандидатів на посаду судді та професійним навчанням діючих суддів, їх дисциплінарною відповідальністю тощо;

-      у 6 робочих зустрічах із керівництвом та експертами Проекту ЄС з метою обговорення стану реалізації проекту та планування його діяльності на майбутнє.

У рамках реалізації проекту Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) «Справедлива, підзвітна, незалежна та відповідальна судова влада в Україні» (далі – «Проект USAID «Справедливе правосуддя») керівництво/члени ВРЮ та співробітники секретаріату ВРЮ взяли участь у 30 заходах, зокрема:

-      у 6 зустрічах представників проектів міжнародної допомоги, які працюють у сфері зміцнення верховенства права, за участі представників судової та виконавчої гілок влади; у 2 із цих зустрічей у якості головних доповідачів брали участь Голова та члени ВРЮ, які ознайомили учасників із результатами діяльності новоствореної ВРЮ;

-      у 8 конференціях, семінарах, круглих столах, присвячених питанням дисциплінарної практики, комунікації внутрішньої (між органами судової влади) та зовнішньої (з представниками інших гілок влади, ЗМІ та громадянським суспільством), а також кваліфікаційного оцінювання суддів, конфлікту інтересів у суддівській діяльності, захисту прав людини в адміністративному судочинстві тощо;

-      у 12 двосторонніх робочих зустрічах та експертних консультаціях з керівництвом та експертами Проекту USAID «Справедливе правосуддя», присвячених різним аспектам судової реформи в Україні;

-      у 4 візитах: до м. Варшави (Республіка Польща) та м. Праги (Республіка Чехія) з метою ознайомлення з досвідом проведення люстрації в цих країнах; до м. Бухареста (Румунія) з метою участі у міжнародній конференції на тему: «Зміцнення потенціалу судової влади у Східній Європі», а також до міста Страсбурга (Французька Республіка) для участі у консультативній зустрічі з експертами Європейської комісії «За демократію через право» з метою обговорення остаточного висновку Венеціанської Комісії щодо Закону України «Про очищення влади».

Серед зазначених заходів варто відзначити міжнародний семінар на тему: «Вища рада юстиції України: результати, досвід, виклики та рішення для України», проведений за підтримки проекту USAID «Справедливе правосуддя», та інші європейські проекти: Проект ЄС «Підтримка реформ у сфері юстиції в Україні», Проект РЄ «Підтримка реформи системи суддівської відповідальності в Україні» та спільний проект РЄ та ЄС «Консолідація розробки реформ у сфері юстиції в Україні». Метою зазначених міжнародних семінарів було ознайомлення новопризначених членів ВРЮ з європейськими та міжнародними стандартами з питань призначення суддів та дисциплінарної відповідальності.

Протягом звітного періоду Вища рада юстиції здійснювала активне співробітництво з Консультативною місією Європейського Союзу з питань реформування цивільного сектору безпеки України, з місією Міжнародного валютного фонду, з Координатором проектів ОБСЄ в Україні.

У рамках реалізації співробітництва з Консультативною місією Європейського Союзу з питань реформування цивільного сектору безпеки України (далі – «КМ ЄЮ») члени ВРЮ (Лесько А.С. та Нежура В.А.) у складі делегації представників судової влади в Україні взяли участь у навчальному візиті до м. Гааги (Королівство Нідерландів) з метою ознайомлення з діяльністю органів судової системи цієї країни (1 захід).

У рамках співробітництва з місією Міжнародного валютного фонду (далі – «МВФ») у Вищій раді юстиції було проведено 5 робочих зустрічей із членами делегації місії МВФ з метою обговорення питань, пов’язаних з діяльністю ВРЮ (формування повноважного складу, забезпечення ефективного функціонування та виділення необхідних бюджетних асигнувань для оплати праці).

У рамках співробітництва з Координатором проектів ОБСЄ в Україні 4 грудня 2015 року у ВРЮ відбулася зустріч Голови ВРЮ з Послом Вайдатосом Вербою, під час якої, серед іншого, було обговорено можливі напрями співробітництва у 2016 році. Крім того, керівництво/члени ВРЮ брали участь у заходах, організованих Координатором проектів ОБСЄ в Україні з метою громадського обговорення реформи судової влади в Україні та конституційних змін у частині правосуддя, а саме в засіданнях Парламентсько-громадської платформи: «Конституційна реформа в частині правосуддя: попутні вітри і підводні камені».

У рамках двостороннього співробітництва керівництво/члени ВРЮ та співробітники секретаріату ВРЮ взяли участь у 10 заходах міжнародного характеру за участі експертів з Польщі, Швеції, Нідерландів, Канади, США та Великої Британії.

Протягом року ВРЮ продовжувала співробітництво з установами Європейського Союзу. Взято участь у 10 заходах: юридичних форумах, конференціях, тренінгах, робочих і експертних зустрічах, семінарах, що проводилися під егідою Європейського Союзу. Головна тематика співпраці – стан реформування судово-правової системи країни, удосконалення Основного закону, захист прав людини і основоположних свобод.

Проведені двосторонні зустрічі з Послом, Головою Представництва ЄС в Україні Я.Томбінскі та Комісаром ЄС з питань юстиції, споживачів та гендерної рівності Верою Юровою.

 

VIII. Інформування про діяльність Вищої ради юстиції

через офіційний сайт Вищої ради юстиції

 

У 2015 році відділом взаємодії із засобами масової інформації секретаріату Вищої ради юстиції здійснювалася діяльність із підготовки та оприлюднення офіційної інформації про діяльність Вищої ради юстиції та Тимчасової спеціальної комісії з перевірки суддів судів загальної юрисдикції, велася робота з висвітлення процесу формування нового складу Вищої ради юстиції відповідно до вимог Закону України «Про забезпечення права на справедливий суд», засідань, конференцій, круглих столів та інших офіційних заходів за участю представників Ради.

Зокрема, у розділі «Новини та повідомлення» протягом року розміщено 127 анонсів публічних заходів (+647 %), 413 інформаційних повідомлень про діяльність Вищої ради юстиції (+115 %).

У розділі «Акти Вищої ради юстиції» оприлюднено 1142 акти ВРЮ (що на 510,7 % більше ніж у 2014 році – 187), 26 матеріалів про результати розгляду питань порядку денного Ради, 1204 фото- та відеоматеріали, 15 матеріалів додано в розділ «Державні закупівлі», 14 – у розділ «Статистика», 10 – у «Фінансові звіти», забезпечено виступи представників Вищої ради юстиції у 68 публікаціях ЗМІ та взято участь у 54 публічних заходах.

На веб-сайті Вищої ради юстиції на виконання вимог законів України «Про забезпечення права на справедливий суд», «Про звернення громадян» та Регламенту Ради відкрито та наповнено нові розділи: «Кандидати до складу ВРЮ», «Інформація для кандидатів до складу ВРЮ», «Судова практика», «Виклик осіб на засідання», «Електронне звернення», «Технічна фіксація засідань ВРЮ». Оновлювалася інформація у розділах: «Склад ВРЮ», «Законодавство», «Інформація для суддів», «Зразки скарг на дії судді/прокурора», «Прийом громадян».

Протягом року на веб-сайті ВРЮ було оприлюднено 9 офіційних оголошень про діяльність Тимчасової спеціальної комісії з перевірки суддів судів загальної юрисдикції, розміщено 10 інформаційних повідомлень, оновлено склад ТСК, Регламент діяльності ТСК зі змінами від 03.06.2015, оприлюднено 7 проектів порядків денних засідань ТСК, 49 висновків ТСК,           2 звіти, 49 матеріалів у розділі «Мультимедіа». Відділом також було забезпечено проведення онлайн-трансляцій засідань Вищої ради юстиції та Тимчасової спеціальної комісії з перевірки суддів судів загальної юрисдикції та архівування цих інформаційних матеріалів.

 

 

 

Заступник начальника відділу

організаційного забезпечення

діяльності секретаріату

та статистично-аналітичної роботи                                Л.В. Шаповалова

 


[1] Далі – Рада, ВРЮ

Українська
Файл: 
Дата: 
Понеділок, 1 Лютий, 2016